Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Večja učinkovitost in kakovost storitev javnega sektorja na podlagi jasnih meril

 • Število zaposlenih na bolniški z dolgotrajnim staležem je zraslo s 3.050 (2009) na 5.920 (2016).
 • Delež izgubljenih delovnih dni na račun bolniškega izostanka se je povečal s 3,7 % v 2008 na 4,2 % v 2016.
 • Lasten občutek zdravja kot slab ali zelo slab: Slovenija 11,6 %, OECD 9,4 %.
 • Previsoka normiranost Slovenije s predpisi: več kot 20.000 predpisov.
 • Obremenjenost z administrativnimi bremeni je ena ključnih slabosti po raziskavi Doing Business 2018.
 • Zadovoljstvo državljanov s sodnim sistemom je nizko in pada (le 28 % zaupa v sodišča; OECD povp.: 55 %).
 • Delež posameznikov, ki so po elektronski poti poslali podatke javni upravi: 17 % (2016); povprečje OECD: 34,6 %.
 • Povprečno število učencev na učitelja je v osnovnih šolah v Sloveniji 19, v državah OECD 21.
 • Slovenski osnovnošolski učitelji v povprečju izvajajo pouk 627 ur na leto, kar je za četrtino manj kot v državah OECD (794 ur), čeprav za primarno izobraževanje namenimo 1,7 % BDP, v OECD državah pa 1,5 %.

Predlagamo, da se:

 • določi kriterije za oblikovanje mreže javnega zdravstva.
 • optimizacija učnih programov in mreže osnovnih šol.
 • digitalizacija postopkov za boljše spoštovanje rokov za izdajo odločb v upravnih postopkih
 • da se pripravijo merila in kriteriji in način spremljanja izvajanja nalog javnega servisa z oblikovanim postopkom nagrajevanja

 

Fotogalerija