Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Stališče Upravnega odbora Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije do financiranja gradnje II. tira

Zadnja uradna ocenjena vrednost gradbenih del za izgradnjo drugega tira je 961 milijonov evrov. Nam znana finančna konstrukcija projekta predvideva že zagotovljen 200-milijonski kapitalski vložek države, 200-milijonski kapitalski vložek zalednih držav (Madžarske), 250 milijonov evrov evropskih sredstev ter 311 milijonov evrov kredita pri Evropski investicijski banki (EIB) in Slovenski izvozni in razvojni banki (SID banka).

V javnost je v teh dneh prišla novica, da Madžarska odstopa iz namere financiranja projekta izgradnje drugega tira. Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije je že v preteklosti večkrat javno predstavilo negativno stališče do vključitve zalednih držav – investitorjev, ki ne prispevajo lastnih finančnih sredstev k projektu in ki bi želeli pridobiti privilegiran položaj na trgu. Že prejšnji Vladi RS smo zato predlagali, da omogoči sodelovanje zalednih držav brez zagotovitve enostranskega privilegiranega položaja oziroma potencialni kapitalski vložek zalednih držav v finančno konstrukcijo nadomesti bodisi z najemom kredita pri SID banki ali domačih komercialnih bankah ali pa z izdajo dolgoročne obveznice (na 20 ali 30 let).

Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije zato odločno podpira stališče, da mora država infrastrukturo graditi sama ter pri umiku zalednih držav iz projekta izgradnje drugega tira ne vidi težav oziroma ocenjuje, da bo zaradi tega projekt izgradnje drugega tira lahko celo cenejši.

Pozivamo Vlado RS, da pospeši gradnjo drugega tira, ki bo omogočil nadaljnji razvoj vseh udeležencev v transportno-logistični verigi. Pod prejšnjo vlado smo že izgubili štiri leta, prav zaradi vztrajanja na neustreznih rešitvah za izvedbo tega pomembnega projekta.

Upravni odbor Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije

Fotogalerija