Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javni razpis PUREE1 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

  JAVNI RAZPIS PUREE1

  Predmet javnega razpisa:
  Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:
  A. Vgradnja toplotnih črpalk
  B. Vgradnja sprejemnikov sončne energije
  C. Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave
  D. Izvedba energetskih pregledov
  E. Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

  Višina sofinanciranja:
  Višina sofinanciranja znaša 30-40 % upravičenih stroškov investicije in se v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 89/08 in 25/09) dodeljuje kot državna pomoč. Višina nepovratne finančne spodbude je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, in znaša 46,5 €/MWh letnega prihranka energije.

  Način prijave in razpisni rok:
  Vloge za prvo odpiranje, ki bo najkasneje 02.04.2012, morajo biti oddane najkasneje zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog do 12.00 ure, sicer bodo lahko odprte ob naslednjem odpiranju vlog, do porabe sredstev oz. najkasneje do 30.6.2012.
  V kolikor vlagatelj vlogo pošilja po pošti, jo pošlje na naslov:
  ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS D.O.O., Veselova ulica 10, 2000 Maribor.
  V kolikor vlagatelj vlogo dostavi osebno, jo odda na naslovu:
  ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS D.O.O., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v vložišče).

  Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom Elektro Maribor Energija plus d.o.o., Veselova ulica 10, 2000 Maribor, oznako »Vloga – NE ODPIRAJ! – RAZPIS za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost - UKREP: A. / B. / C. / D. / E.« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.

  Prijave za naslednja odpiranja vlog:

  Naslednja odpiranja vlog bodo najkasneje 08.05.2012, 05.06.2012 in 02.07.2012. Vloge morajo biti oddane najkasneje zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog do 12.00 ure. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju. Odpiranja vlog, ki ne bodo javna, bo izvedla komisija Elektra Maribor Energija plus d.o.o.. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.06.2012.

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi