Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Spremembe Zakona o varstvu okolja - javna razprava

  V javni obravnavi je predlog spremembe Zakona o varstvu okolja. S predlagano spremembo veljavne ureditve se posega v obstoječo pravno ureditev toliko, kolikor to zahteva prenos Direktive 2018/851/EU.  Zaradi načela varstva legalitete so splošne določbe o odpadkih iz podzakonskih predpisov, zlasti iz Uredbe o odpadkih, dvignjene na nivo zakona.


  S predlagano spremembo veljavne ureditve se ne posega v obstoječo pravno ureditev na področju odpadkov, razen v toliko, kolikor to zahteva prenos Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (v nadaljnjem besedilu: Direktive 2018/851/EU. Zaradi načela varstva legalitete so splošne določbe o odpadkih iz podzakonskih predpisov, zlasti iz Uredbe o odpadkih, dvignjene na nivo zakona. To so:

  1. splošna določba o varstvu okolja in varovanju človekovega zdravja pri ravnanju z odpadki ter ukrepi za vzpostavitev omrežja naprav za obdelavo odpadkov (20. člen),
  2. hierarhija ravnanja z odpadki (20.a člen),
  3. stranski proizvod (20.b člen),
  4. prenehanje statusa odpadka (20.c člen),
  5. odgovornost za ravnanje z odpadki (20.č člen),
  6. stroški ravnanja z odpadki in obveznost njihovega plačevanja (20.d člen), ter 7. vsebina okoljevarstvenih dovoljenj za dejavnosti ravnanja z odpadki.

   

  Vsebina vloge za pridobitev teh dovoljenj in podrobnejša vsebina dovoljenj pa se bosta še zmeraj urejali v podzakonskih predpisih.

   

  Zaradi prenosa Direktive 2018/851/EU so poleg sprememb, povezanih s proizvajalčevo razširjeno odgovornostjo, predlagane še naslednje spremembe:

  1. spremenjeni oz. dodani so nekateri izrazi (opredelitvi komunalnega odpadka in sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti);
  2. določeni so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da proizvajalec lahko svoj ostanek proizvodnje opredeli kot stranski proizvod in ne kot odpadek;
  3. določeni so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni zato, da določen recikliran ali drugače predelan odpadek izgubi ta status; vladi je dano pooblastilo, da v primerih, ko tega ne stori Evropska komisija, določi merila za izpolnitev teh pogojev; z vidika varstva okolja in varovanja človekovega zdravja pa je izredno pomembna zlasti nova določba, da mora pravna ali fizična oseba, ki prvič uporablja iz odpadkov pridobljen material, ki ni bil dan na trg, ali da tak material prvič na trg, zagotoviti, da material izpolnjuje zahteve iz predpisov o kemikalijah (REACH Uredba) in predpisov o proizvodih, ter da morajo biti najprej izpolnjeni vsi pogoji za izgubo statusa odpadka, šele nato pa se lahko tak material šteje za kemikalijo po REACH Uredbi ali za proizvod po predpisih o proizvodih;
  4. izvirnemu povzročitelju odpadkov je določena obveznost plačila vseh stroškov ravnanja z odpadki, vladi pa je dano pooblastilo, da lahko delno ali v celoti naloži plačilo teh stroškov drugemu imetniku odpadkov ali proizvajalcem proizvodov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost;
  5. poleg puščanja odpadkov in njihovega odmetavanja je prvič posebej prepovedano tudi smetenje okolja; predlagani zakon omogoča, da ukrepe, ki se nanašajo na preprečevanje in zmanjševanje smetenja lahko predpiše občina, pri čemer pa je določeno, da ti ukrepi ne smejo imeti omejevalnih učinkov na trg EU.

  Besedilo predloga spremembe, ki je v javni obravnavi 

  Vabimo vas, da svoje predloge in pripombe v zvezi s predlagano spremembo pošljete najkasneje do 20. 6. 2019 na naslov ptz@gzs.si. Združene in utemeljene pripombe članov bomo posredovali pristojnim v obravnavo.

  Fotogalerija

   

  Arhivi