Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sprememba Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

  Slovenski podjetniški sklad je dne 27.09.2019 v Uradnem listu RS, št. 58/2019 objavil spremembe, ki se nanašajo na vsebine Javnega poziva za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 54/2019 z dne 06.09.2019.

  Čistopis javnega poziva z vključenimi spremembami je dostopen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada ter v Uradnem listu RS št. 58/2019.

  Slovenski podjetniški sklad je objavil povzetek sprememb Vavčerja za dvig digitalnih kompetenc:  

  • doda se člen 5.3., ki pravi, da izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj odda vlogo. 
  • v točki 9. Javnega poziva se spremeni obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov in sicer po novem se upravičeni stroški štejejo od 5.4.2019 in trajajo do 30.9.2023. 
  • v točki 10. Javnega poziva se spremeni višina subvencije, in sicer Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije je 9.999,99. Pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljaviti največ 600,00 EUR subvencije.
  • v točki 15. Javnega poziva: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali mi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski podjetniški sklad, zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe oz. v kolikor je bila subvencija že izplačana, od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnaval kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi