Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Podpis Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji s kolektivno organizacijo SAZOR

  Gospodarska zbornice Slovenije je s kolektivno organizacijo SAZOR podpisala Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji. SAZOR je avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, ki ima na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino pravico za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov. 

  Dejstvo sklenitve sporazuma torej ne pomeni določitve novih obveznosti gospodarstvu, ampak so te obveznosti določene že v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. GZS se je v pogajanja vključila zato, da preprečiti sprejetje nesorazmerno visoke tarife ali določitve novih administrativnih obremenitev podjetjem. Skupni sporazum tako predstavlja konkretizacijo zakonsko določenih obveznosti in je rezultat pogajanj med pogajalsko skupino GZS in pogajalsko skupino k.o. SAZOR.

  Pogajanja so se začela na pobudo k.o. SAZOR v letu 2018, pogajalski proces pa je kontinuirano potekal med leti 2019 in 2021. Interese gospodarstva so zastopali člani pogajalske skupine GZS, ki so prihajali iz gospodarstva, in sicer predstavniki različnih združenj oz. zbornic dejavnosti. Eden izmed razlogov za pristop GZS- ja k pogajanjem je bil tudi ta, da lahko SAZOR na podlagi mednarodne in slovenske zakonodaje v primeru, da se GZS ne želi pogajati ali ne pride do dogovora, sam sprejme začasno tarifo, na katere višino GZS ne bi imel vpliva. Da bi slednje preprečila, se je GZS vključila v pogajanja.

  Rezultat dvoletnih poganja je sklenitev skupnega sporazuma, ki bo omogočil izplačevanje avtorskih honorarjev upravičenim imetnikom pravic iz naslova fotokopiranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov. Zavezanci bodo na podlagi licenčne pogodbe, sklenjene z Združenjem SAZOR GIZ k.o., letno plačevali avtorski honorar v skladu s tem sporazumom, Združenje pa bo zbrana sredstva delilo upravičenim imetnikom avtorskih pravic.

  Sporazum zavezuje vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije. Skupni sporazum ne zavezuje le članov GZS.

  Ključne vsebine sporazuma so:

  Tarifa

  št. zaposlenih/podjetje

  Nizka tarifa/podjetje na leto

  Srednja tarifa/podjetje na leto

  Visoka tarifa/podjetje na leto

  1-10

  4

  6

  12

  11-51

  19

  27

  57

  51-250

  75

  108

  320

  251-500

  150

  220

  675

  501-1000

  236

  334

  1062

  nad 1000

  273

  390

  1365

   

  Tarifa je oblikovana v treh višinah:

  • nizka tarifa: za dejavnosti z deležem zaposlenih z višješolsko in visokošolsko nižjim od 5 odstotnih točk od povprečja

  §  srednja tarifa: za dejavnosti z deležem zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo do +/- 5 odstotnih točk od povprečja

  §  visoka tarifa: za dejavnosti, v katerih je delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo višji od 5 odstotnih točk od povprečja

  V Prilogi 1 Skupnega sporazuma je določena razvrstitev dejavnosti v tri skupine glede na delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo.

  Dodatne zaveze:

  I. Postopna uveljavitev  tarife:

  • v prvem letu v višini 50% predlagane tarife,

  §  v drugem letu v višini 75% predlagane tarife,

  §  v tretjem letu v višini 90% predlagane tarife.

   

  II. Za podjetja, ki zaradi ukrepov države za preprečevanje širjenja koronavirusa ne morejo opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo bistveno omejeno, se dogovori izjema od obveznosti plačevanja honorarja po skupnem sporazumu za čas veljavnosti tovrstnih ukrepov. Tarifa se za to obdobje ne plačuje.

  III. Dodaten 20% popust za subjekte, ki pristopijo k sklenitvi licenčne pogodbe v enem mesecu od poziva Združenja SAZOR k podpisu licenčne pogodbe

  IV. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki ne posedujejo naprave, ki omogoča fotokopiranje, tovrstne naprave nimajo v svojih osnovnih sredstvih, je ne najemajo in z njo ne razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali ne naročajo fotokopiranja pri izvajalcu izven podjetja, ne postanejo zavezanci po tem sporazumu. To dejstvo se izkazuje z izjavo, združenje pa SAZOR lahko preverja resničnost te izjave.

  Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji je bil objavljen v Uradnem listu RS v petek, 10.12.2021. Sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 25.12 2021.

   

  Za več informacij v zvezi s sporazumom smo na spletni strani GZS naredili poseben zavihek, kjer so zbrane ključne informacije: https://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Sporazum-s-ko-SAZOR

  Fotogalerija

   

  Arhivi