Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Dodatnih 50 milijonov evrov za nedelo

Visok dvig denarne socialne pomoči bo znižal število tistih, ki se bodo aktivno zavzemali za novo zaposlitev. Od leta 2011 se je višina denarne socialne pomoči povišala kar za dve tretjini, medtem ko so se cene življenjskih potrebščin povečale le za 8,5 odstotka.

Arhiv: Program stabilnosti: socialna država se je v dveh letih okrepila

Program stabilnosti je naravnan optimistično, vendar ne naslavlja ključnih dolgoročnih izzivov naše družbe.

Arhiv: Kam bi radi, da pelje vlak?

Hočemo več, je odmevalo na ulicah na začetku leta s strani sindikatov javnega sektorja. Ker je gospodarska rast visoka, ker je v proračunu več denarja, ker … preprosto, ta del hočemo zase. Tako je bila argumentirana zahteva po milijardni povišici. Ne z boljšim servisom, ne z večjo učinkovitostjo, ampak s tem, da nekateri to lahko izsilijo.

Arhiv: Predlogi gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije pripravlja predloge gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlad. ki bodonaslovili 4 ključna področja: kadrovska vrzel, poslovno okolje, davčni sistem in strukturne reforme.

Arhiv: Emisije snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav: nova uredba dosledneje sledi direktivi

Pri pripravi uredbe so bile upoštevane pripombe GZS iz javne razprave.

Arhiv: GZS apelira k čimprejšnji realizaciji 3. razvojne osi

Gospodarska zbornica Slovenije podpira vse aktivnosti v podporo uresničitvi celotne 3. razvojne osi. Izgradnja sodobne prometnice je vitalnega pomena za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj ob celotnem severnem kraku, zato sta v prizadevanjih za čim prejšnjo realizacijo severnega kraka 3. razvojne osi tesno povezani sosednji regiji - savinjsko-šaleška in koroška. Na tem območju živi dobrih 130.000 prebivalcev, upravičenih do enakopravnega in celovitega razvoja v primerjavi z ostalimi regijami v Republiki Sloveniji. Gre za močno gospodarsko bazo države, saj obe regiji, za kateri je značilna izrazita izvozna usmerjenost, letno ustvarita preko 4 mrd evrov prometa.