Zapri

Novice


Arhiv: Potrdilo o obstoju okoliščin višje sile

Potrdilo o višji sili 

v primeru razglasitve vojnega stanja v Ukrajini in uvedbi sankcij s strani Evropske komisije proti Ruski federaciji


Na Gospodarski zbornici Slovenije
 (v nadaljevanju: GZS) članom GZS, katerih komercialne pogodbe s tujimi poslovnimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja, izdajamo potrdilo, da je bilo dne 24. februarja 2022  z predsedniškim odlokom št. 64/2022 razglašeno vojno stanje v Ukrajini  ter, da je Evropska Komisija objavila v Uradnem listu Evropske Unije omejevalne ukrepe v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in  neodvisnost  Ukrajine s strani Ruske federacije. Slovenijo kot  polnopravno članico Evropske unije, v celoti zavezujejo sprejeti ukrepi Evropske Komisije.

Potrdilo se članu GZS izda na podlagi prejete popolne vloge, ki jo predloži zakoniti zastopnik podjetja in vsebuje naslednje podatke oz. dokazila:

  • podatki podjetja, člana GZS – naziv, naslov, matična in davčna številka, zakoniti zastopnik,
  • splošni opis okoliščin, zaradi katerih prosi za izdajo potrdila, ki naj vsebuje tudi navedbo podatkov o poslovnem partnerju in navedbo podatkov o pogodbi s poslovnim partnerjem (datum in kraj sklenitve pogodbe ter čas veljavnosti pogodbe),
  • dokaz, ki potrjuje, da je bila pogodbenemu partnerju notificirana-sporočena višja sila (npr. e-mail),
  • kopijo pogodbene klavzule oz. korespondenco med strankama, ki izkazuje, da se višja sila dokazuje s potrdilom Gospodarske zbornice Slovenije oz. lokalne zbornice po sedežu podjetja.
  • v katerem jeziku se izda potrdilo (angleščina ali slovenščina). 

Potrdilo izdaja oddelek Javnih listin GZS v Ljubljani, tako da vse zahteve v zvezi z izdajo potrdila s prilogami naslovite na e-naslov bostjan.perger@gzs.si ali eva.zontar@gzs.si

Potrdilo lahko izdamo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Izdano potrdilo bo poslano po e-pošti z digitalnim podpisom. Izdaja potrdila je brezplačna.  

Pravno obvestilo: Opozarjamo, da potrdilo potrjuje le obstoj uradno izpričanih okoliščin, ki lahko utemeljujejo obstoj višje sile, t.j. okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se jim tudi ne izogniti, kot npr. razglasitev vojnega stanja/uvedba sankcij. Prosimo upoštevajte, da Gospodarska zbornica Slovenije lahko potrdi le dokazljiva uradno izpričana dejstva; tako ne more potrditi, da je določen konkreten dogodek, npr. zamuda z dobavo v konkretnem pogodbenem razmerju ali neizpolnitev pogodbene obveznosti, posledica višje sile. Gospodarska zbornica tudi Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za resničnost in verodostojnost podatkov iz vloge podjetja – člana GZS za izdajo potrdila. GZS to potrdilo izdaja brez prejudica za konkretne pogodbene obveznosti med podjetji in merodajno materialno pravo, ki se uporablja za pogodbo in tozadevno ne prevzema nikakršne odgovornosti.

GZS, Javne listine

Fotogalerija

 

Arhivi