Novice


Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih (254. JR)

Spoštovani!
 
Z veseljem objavljamo novico, ki je pomembna predvsem za ZAPOSLENE, ki ste se v tem šol. letu kot samoplačniki izobraževali v neformalnih programih, saj imate MOŽNOST DELNEGA (70%) POVRAČILA STROŠKOV.
 
Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih (254. JR)
 
Prijavitelji na javni razpis so lahko:
•         posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji;
•         samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
•         posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis vloži več posameznih vlog. Za vsak program izobraževanja oziroma usposabljanja mora oddati ločeno vlogo.
Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog)
 
Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 9. 2017 do vključno 31. 8. 2018
Najvišja skupna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj za posamezno vlogo ali več vlog skupaj, je do največ 813,33 EUR (z upoštevano akontacijo dohodnine).
 
Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb.
Do sofinanciranja so upravičena neformalna izobraževanja in usposabljanja (ta se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU), kot na primer:
•         usposabljanja za znanja, katera so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja in ga zaposleni ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniška znanja, znanja jezikov, komunikacija, mediacija …) in se zaključijo s potrdilom o udeležbi oz. z dokazilom o zaključenem usposabljanju;
•         usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj, kvalifikacij ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica).
 
Način oddaje vloge: 

Vloga mora biti, ne glede na način oddaje, oddana v zaprti pisemski ovojnici (v nadaljnjem besedilu: ovojnica), označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje programov NIUZ«. Vlogo je potrebno poslati na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

Vlogo lahko prijavitelji oddajo osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure), z navadno poštno pošiljko (za dan prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo) ali s priporočeno poštno pošiljko (iz ovojnice mora biti razviden datum, ura in minuta oddaje, za dan prejema pa se šteje dan oddaje na pošto).
Rok za oddajo vlog je od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog). Vloge, ki bodo oddane pred rokom in po roku oddaje, bodo s sklepom zavržene. V primeru, da bodo sredstva porabljena prej, bo javni razpis zaprt z dnem porabe sredstev.


Celoten razpis je na voljo tudi na naslednji povezavi: TU

Pri izpolnjevanju vlog vam bodo z veseljem pomagali v SVETOVALNEM SREDIŠČU NOVA GORICA  (na LUNG-u), pokličite in se dogovorite za termin srečanja:
Ksenija Petek: 05 335 3119, ksenija.petek@lung.si
Barbara Fajdiga Perše: 05 335 3115, barbara.fajdiga.perse@lung.si

Fotogalerija

 

Arhivi