Novice


Arhiv: Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

03.01.2019

Predmet javnega razpisa:  mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Upravičenci: mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju). Podjetje mora, v zadnjih dveh oziroma vsaj dveh od zadnjih treh poslovnih let, imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Vlagatelj se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega sektorja/področja.

Osnovni pogoji kandidiranja: podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

– imeti zagotovljen trg, ki je razviden iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v vlogi,

– imeti zaprto finančno konstrukcijo,

– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti (primerjava načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje)

– imeti v obdobju od leta 2019 do 2022 predvideno poslovanje z dobičkom,

– imeti v obdobju od leta 2019 do 2022 realno načrtovan pozitivni denarni tok

Znesek kredita: najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Obrestna mera je 37,5% 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8% p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja. Za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom-ti

Višina razpisanih sredstev: 12.000.000,00 EUR

Upravičeni stroški: višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR. Med upravičene stroške se upoštevajo:

– naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

– naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

– stroški materiala in trgovskega blaga,

– stroški storitev,

– stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25% in več.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov. 

Roki za oddajo vloge

1. prvi rok je 17. 1. 2019,

2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,

3. 4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019,

4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad

Fotogalerija

 

Arhivi