Novice


Arhiv: Objavljena sta Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF1 in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF2

Objavljena sta Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF1 in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF2

Spoštovani,

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1 in Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

  1. rok do 31. 1. 2020,
  2. rok do 28. 2. 2020,
  3. rok do 31. 3. 2020,
  4. rok do 30. 4. 2020.

Po podprogramu PF1.2.1 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

·         zavodi (javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov);

·         zadruge (zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga);

·         zbornica (zbornica, gospodarska zbornica);

·         skladi (javni sklad, sklad);

·         društva            (društvo, zveza društev);

·         ustanove (ustanova);

·         organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot:

o    samostojni podjetnik posameznik;

o    družba z omejeno odgovornostjo;

o    družba z neomejeno odgovornostjo;

o    delniška družba;

o    gospodarsko interesno združenje GIZ;

·         ostale organizacije, organizirane kot:           

o    dobrodelna organizacija;

o    nevladna organizacija;

o    organ, organizacija širše lokalne skupnosti;

o    študentska organizacija;

o    agrarne, pašne in vaške skupnosti;

o    druge skupnosti;

o    krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti;

o    lokalna skupnost;

o    narodnostna skupnost;

o    javna agencija;

o    javno podjetje.

 

Po podprogramu PF1.2.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

·         subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot

o    pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),

o    fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),

·         subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot

o    zadruga,

o    zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF1.2.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva. 

Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

  1. rok do 31. 1. 2020,
  2. rok do 28. 2. 2020,
  3. rok do 31. 3. 2020,
  4. rok do 30. 4. 2020.

Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

·         Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

o    pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje, zadruga, evropska zadruga, zavod, skupnost zavodov, druge pravne osebe, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni/poslovni register),

o    fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),

o    kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,

                   o nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg

Prilagamo tudi Povabilo k oddaji vloge.  2_predfinanciranje_2019PF1_povabilo.pdf

                                                                                  2_predfinanciranje_2019PF2_povabilo.pdf

Fotogalerija

 

Arhivi