Novice


Objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)

Spoštovani,

 Obveščamo vas, da je bil  20. julija 2021 v Uradnem listu RS št. 119/2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A). Zakon bo pričel veljati 8. avgusta 2021. Zakon lahko najdete na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2550/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-cezmejnem-izvajanju-storitev-zcmis-a

 Glavna novost, ki jo omenjena sprememba zakona prinaša, je prenos Direktive 957/2018/EU. S prenosom Direktive 2018/957/EU se z novelo ZČmIS v slovenskim zakonodajnem okviru zagotavlja:

  • načelo uporabe enakih pravil glede plačila za opravljeno delo napotenih delavcev, kot to velja za lokalne delavce v skladu z zakonodajo in splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami na ravni države napotitve;
  • časovno omejevanje dolgotrajnih obdobij napotitev, pri čemer se obdobja napotitev, v primeru nadomestitev delavcev za opravljanje istovrstnih storitev na istem delovnem mestu, seštevajo;
  • nova tretji in četrti odstavek prenašata zahteve iz Direktive 2018/957/EU, s katerimi se na ravni Evropske unije dejansko trajanje napotitev omejuje na 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na 18 mesecev na podlagi obrazložene zahteve;
  • obvezna zagotovitev spoštovanja načela enakega obravnavanja v primeru, ko čezmejno storitev opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela (ti. agencijski delavci).

 Druge spremembe v noveli ZČmIS so namenjene odpravljanju pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri prenosu Direktive 2014/67/EU v skladu s Predhodno oceno slovenskih nacionalnih ukrepov za prenos Direktive 2014/67/EU z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI).

 V mesecu novembru 2020 je GZS z dopisom opozorila MDDSZ, da so spremembe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki jih je vsebovala takratna verzija spremembe zakona, škodljive za gospodarstvo ter premalo premišljene. Izrazili smo nestrinjanje s predlogi sprememb, s katerimi bi se pretirano zaostriti pogoji za čezmejno izvajanje storitev, postavile dodatne omejitve in administrativna bremena za delodajalce. Predlagali smo, da naj se v tem koraku uveljavijo le manjše spremembe, ki so nujne za uskladitev s pravom EU. Vse ostale spremembe pa naj se ne uvajajo, dokler niso temeljito pretehtane v okviru medresorske delovne skupine in usklajene s socialnimi partnerji. Predlagali smo tudi ustanovitev take medresorske delovne skupine in nujno vključitev socialnih partnerjev v njeno delovanje. MDDSZ je v celoti upošteval nas poziv in poslal nov predlog zakona o spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki predstavlja transponacijo omenjene direktive in odpravo pomanjkljivosti pri prenosu Direktive 2014/67/EU. Obenem je MDDSZ predlagal, da se delo pogajalske skupine nadaljuje po prenosu Direktive. V mesecu juniju je bil sklican prvi sestanek te delovne skupine, kjer je šlo predvsem za izmenjavo stališč. Z delom na konkretnem predlogu spremembe zakona bo pogajalska skupina nadaljevala v septembru 2021. GZS je v delo te pogajalske skupine vključena in tudi aktivno sodeluje.

 S spoštovanjem,

EKIPA GZS SPGZ

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.