Novice


Arhiv: Predlog zakona o spremembah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) v torek, 23. novembra 2021 na spletni strani E-demokracija objavilo Predlog zakona o spremembah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljevanju: predlog zakona), EVA: 2021-2130-0049.

S spremembo zakona se uvaja jasnejša razmejitev med delom MGRT, ki izdaja dovoljenja in potrdila ter vlogo Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (ki v ta namen izdaja predhodna mnenja, kot medresorskega organa za presojo kriterijev za nadzirane aktivnosti za blago z dvojno rabo) ter med organom, ki izvršuje nadzor. Pri izvrševanju nadzora pomagajo organi, ki sodelujejo v komisiji. Posebej bo skladno z novo določbo Uredbe 2021/821/EU določeno tudi sodelovanje med organom, ki izdaja dovoljenja in organom, ki izvršuje nadzor.

Novosti predloga zakona:

  • Sprememba 2. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo na način, da se referenca iz Uredbe 428/2009/ES zamenja z novo Uredbo 2021/821/EU. Med namen zakona se vnaša sodelovanje drugih državnih organov, ki so pristojni za izvajanje nadzora. Črtajo se vsebine, povezane s tehnično pomočjo, saj jih vsebuje že Uredba 2021/821/EU;
  • Pomen izrazov v zakonu ima po novem enak pomen, kot ga določa Uredba 2021/821/EU;
  • Preimenovanje II. poglavja zakona, ki se po novem glasi: »II. VLOGA, PRISTOJNOSTI, OBVEZNOSTI IN SODELOVANJE DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZDAJANJU DOVOLJENJ IN POTRDIL PREPOVEDI TRANZITA TER PRI IZVRŠEVANJU NADZORA«;
  • Črtanje določbe, ki opredeljuje dovoljenje za zagotavljanje tehnične pomoči. Sprememba zakona tega ne ureja več, saj je vsebina ustrezno urejena v Uredbi 2021/821/EU;
  • Pri dovoljenjih pristojnih organov za izdajo le-teh in prepoved tranzita se referenca iz Uredbe 428/2009/ES zamenja z novo Uredbo 2021/821/EU. Dodana je novi ukrep za izdajo dovoljenj za kibernetsko nadzorno tehnologijo, ki bi lahko kršila človekove pravice. Po novem MGRT odloča o prepovedi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Unije;
  • Črta se III. poglavje z naslovom: »VLOGA, PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVAJANJU NADZORA«, saj področje izvrševanja nadzora zajema že II. poglavje zakona;
  • S spremembo izraza »nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo« v »področje nadzora izvoza blaga z dvojno rabo« v 9. členu zakona se rešuje dilema različnega tolmačenja delovanja komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, ki pomaga MGRT;
  • Določba o prekrških se ustrezno predrugači tako, da se uporablja Uredba 2021/821/EU in ne Uredba 428/2009/ES. Določena je nova določitev kazni za obstoječe neposredne obveznosti iz Uredbe 2021/821/EU;
  • V primeru sprejetja predloga zakona preneha veljati Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 34/10 in 42/12; v nadaljevanju: uredba). Ne glede na morebitno prenehanje uredbe (v primeru sprejetja predloga zakona) se ta uporablja dalje, do sprejetja nove.

Morebitne obrazložene komentarje oz. predloge do predloga zakona nam prosimo pošljite najkasneje do ponedeljka, 29. novembra 2021 do konca dne na naslov: pravnasluzba@gzs.si.  Po prejemu komentarjev oz. predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo.

S spoštovanjem Ekipa GZS SPGZ.

Fotogalerija

 

Arhivi