Novice


Arhiv: POMEMBNO OBVESTILO ZA PREVOZNIKE

Obveščamo Vas o spremembi okoljske zakonodaje v Republiki Italiji (zakonodajni odlok D.Lgs. 152 iz leta 2006), ki je skozi leta sicer doživela že vrsto sprememb, s tokratno spremembo pa se na novo določa pogoje za vpis in izdajanje novih ter posodobitev in sprememba začasnih dovoljenj za čezmejni prevoz odpadkov.

S 15.oktobrom 2016 sta v Republiki Italiji stopili v veljavo odločbi številka 3 in 4 z dne 13. julija 2016 nacionalnega odbora urada Albo Nazionale Gestori Ambientali, ki tujim oz. ne italijanskim prevoznikom po novem nalagata izpolnjevanje enakih zahtev, kot so predvidena tudi za italijanska (domača) prevozna podjetja.

Z dnem uveljavitve navedenih odločb je začelo teči 120 dnevno obdobje, v katerem lahko tuja podjetja, ki imajo začasno dovoljenje za čezmejni prevoz odpadkov, uredijo svoj vpis v skladu z novimi zahtevami. Podjetja, ki ne bodo uredila vpisa v predvidenem roku, bodo avtomatično izbrisana iz evidence čezmejnih prevoznikov in ne bodo mogla več opravljati te dejavnosti v Italiji.

Vsem podjetjem, ki opravljajo čezmejne prevoze odpadkov v Republiko Italijo svetujemo, da čimprej pristopijo k ureditvi vpisa v skladu z novimi pogoji, za zagotovitev nemotenega izvajanja tovrstnih prevozov.

V zvezi s podrobnejšimi informacijami glede ureditve vpisa se lahko obrnete na:

-       GZS, Združenje za promet, igor.sep@gzs.si; tel. 01 589 83 60

-       GZS, OZ za severno Primorsko Nova Gorica; jana.kragelj.licen@gzs.si; tel. 05 330 60 30

 

Od pristojnega urada Albo Gestori Ambientali smo prejeli informacije o dodatnih zahtevah za ureditev vpisa. Vsi dokumenti, ki se prilagajo k vlogi za ureditev vpisa morajo biti apostilirani.  Apostila je mednarodno veljavna overitev dokumentov. Za apostilo je v Sloveniji potrebno zaprositi na sodišču oziroma na Ministrstvu za pravosodje. Pristojnemu uradu je potrebno predstaviti dokumente v izvirniku oziroma overjene kopije, potrjene od notarja ali upravne enote.

Apostila je potrebna za vse dokumente, ki se prilagajo k prošnji, in sicer:

-          prednja in hrbtna stran osebnega dokumenta zakonitih zastopnikov v podjetju;
-          prednja in hrbtna stran vseh prometnih dovoljenj, ki jih podjetje želi ohraniti v dovoljenju;
-          izpis iz AJPES-a (kjer je razviden naziv podjetja, sedež, zakoniti zastopniki, družbeniki, dejavnost podjetja, ID št. za DDV, morebiten stečaj oz. prisilna poravnava) – staro največ 6 mesecev;  
-          potrdila finančne uprave o plačanih davkih in prispevkih (dokument izdaja FURS) – staro največ 6 mesecev;
-          potrdilo o tem, da odgovorna oseba ni v kazenskem postopku se pridobi na sodišču, potrdilo o nekaznovanosti  izdaja Ministrstvo za pravosodje - staro največ 6 mesecev;
Prevozniška podjetja, ki so že vpisana v evidenco čezmejnih prevoznikov odpadkov in zdaj urejajo vpis, morajo priložiti tudi potrdilo ARSO za čezmejni prevoz odpadkov in Licenco EU za prevoz blaga, apostilirani in prevedeni v primeru, da sta potrdili zapadli.

Apostilirane dokumente bo nato potrebno sodno prevesti. Prevede se tudi morebitno potrdilo o skladnosti kopije z izvirnikom. 

Pristojni urad Albo Gestori Ambientali zahteva poleg apostile tudi sodni prevod prometnih dovoljenj. 

Naj vas spomnimo, da se za pridobitev potrdila za čezmejni prevoz odpadkov zahteva tudi poslovni naslov v Italiji.

Za vse tiste, ki  nameravate poiskati pomoč Slovenskega deželnega gospodarskega združena (SDGZ) sporočamo, da je njihov rok za sprejemanje prošenj  podaljšan na 31. december 2016.


Fotogalerija

 

Arhivi