Novice


Arhiv: Informacija za delodajalce v zvezi z napotitvami delavcev

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev v nacionalni pravni red prenaša evropske direktive s področja napotitve delavcev na delo ter natančneje ureja izvajanje evropskih uredb s področja koordinacije sistemov socialne varnosti z namenom preprečevanja zlorab in kršenja pravic napotenih delavcev.

Skladno s tem se zakon, ki je odgovor Republike Slovenije na opozorila o grobih in številnih kršitvah pravic delavcev, napotenih na delo s strani slovenskih delodajalcev, osredotoča na preprečevanje napotovanja delavcev na delo s strani t. i. slamnatih podjetij ter podjetij, ki ne spoštujejo pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavcev.

Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša zakon, so zagotovo kriteriji za presojo izpolnjevanja pogojev za izdajo potrdila A1, ki omogoča, da se za osebe, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev začasno opravljajo delo v tujini, še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti Republike Slovenije. Medtem ko glavnina pogojev za izdajo potrdila A1 izhaja iz evropskih predpisov, pa so kriteriji za presojo teh pogojev plod intenzivnega večmesečnega socialnega dialoga.

Zakon med drugim uvaja in vzpostavlja nov, bistveno poenostavljen elektronski postopek pridobitve potrdila A1.  Vlogo za izdajo potrdila A1 je tako možno oddali le še prek portala za podjetja in podjetnike e-VEM. S tem postopkom se številnim storitvam, ki jih portal e-VEM že nudi, s 1. januarjem 2018 pridružuje tudi ta nova storitev za izdajo potrdila A1.

Za izdajo potrdila A1 je pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki po prejemu vloge preveri ali podjetje izpolnjuje predpisane pogoje in v roku petih delovnih dni podjetju, ki opravlja svojo dejavnost tudi preko meja na območju EU, izda potrdilo A1.

Več informacij v zvezi z novostmi in odgovori na pogosta vprašanja je dostopno na prenovljeni spletni strani: napotenidelavci.si.

V decembru 2017 je bil na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavljen dokument, v katerem ministrstvo podaja kriterije za razlikovanje med napotitvijo in službeno potjo, na katere se lahko delodajalci oprejo pri presojanju okoliščin v praksi: kakšna je vrsta dela, ki jo bo delavec opravljal, kdo je končni uporabnik storitve, ali delodajalec za opravljeno delo pričakuje prihodek in ali z delom družba neposredno vstopa na trg druge države, pri čemer časovno obdobje oziroma trajanje ne predstavlja pomembnega kriterija za razlikovanje.

V januarju 2018 bo ustanovljena medresorska delovna skupina predstavnikov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorata RS za delo in Finančne uprave RS, ki bo spremljala implementacijo ZČmIS, nudila pomoč in podporo ter reševala problematiko in odprta vprašanja, s katerimi se bodo delavci in delodajalci srečevali v praksi.

 

Fotogalerija

 

Arhivi