Zapri

Arhiv: GZS predlaga izenačitev davčne obravnave zavezancev pri prodaji delnic in deležev

Ljubljana, 5. julij 2021 – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja na problematiko davčno neugodne obravnave odkupa lastniških deležev ali delnic v podjetjih od delavcev teh podjetij. Posledično to lahko vodi tako do spremembe lastniške strukture v podjetju kot tudi poslovne strategije, proč od družbene, okoljske in socialne odgovornosti. Zato je GZS na Vlado RS in pristojni ministrstvi naslovila predlog, da se izenači davčna obravnava davčnih zavezancev pri prodaji delnic ali lastniških deležev. Vključenost zaposlenih v lastniško strukturo je eden od pomembnih mehanizmov za ustvarjanje višje dodane vrednosti in družbeno odgovorno ravnanje podjetij. 

 

Vendar pa določba, kot je zapisana v noveli zakona, sistemsko spreminja kategorijo dohodka. S tem pa gre za nesorazmerni ukrep. V praksi zato že vse od sprejetja ZDoh-2V nastajajo škodljive posledice za gospodarske družbe, ki bi želele od fizičnih oseb kupiti delnice oziroma deleže v družbah, ki ne kotirajo na borzi. Problem nastane, ko želijo izvozne, razvojno naravnane in družbeno odgovorne slovenske gospodarske družbe vseh velikosti odkupiti lastne deleže oz. delnice od upokojenih delavcev v poseben sklad z izključnim namenom, da jih ponudijo v odkup aktualnim delavcem družbe.

 

Ključna težava je v tem, da se izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe obdavči kot dividenda po stopnji 27,5 %, ne glede na obdobje imetništva odsvojenih delnic ali deležev.

 

V praksi je tako za prodajalca (zaposlenega ali tistega, ki se je upokojil) davčno manj ugodno prodati delnice skladu lastnih delnic (podjetju) kot pa denimo drugi fizični ali pravni osebi. Na GZS ocenjujemo, da je to diskriminatorno. Nenazadnje ima prodajalec legitimno pravico dosegati najvišjo prodajno ceno, v prodajo pa ga ne more nihče prisiliti. Še najmanj je za to primeren davčni mehanizem. Hkrati lahko to vodi v spremembo lastniške strukture velikih podjetij in MSP, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva. Vključenost zaposlenih v lastniško strukturo povečuje lojalnost zaposlenih do podjetja ter vodi v višjo dodano vrednost. 

 

Cilj spremembe lastniške strukture, ki se dogaja, ko zaposleni v času upokojitve svoje delnice ali deleže prodajo, ima pogosto negativen vpliv na preostale deležnike v podjetju in lahko vodi v povsem drugačno strategijo družbe, proč od družbene, okoljske in socialne odgovornosti. To tudi stimulira podjetja k odkupnim cenam, ki so višje od ekonomsko upravičenih, da s tem ohranijo lastništvo in kompenzirajo prodajalcu za manj ugodno davčno obravnavo, če delnice proda skladu lastnih delnic. S tem se krči ekonomski potencial družbe za krepitev investicij in sredstev za R&R. 

 

Zato na GZS primarno predlagamo, da se v 6. točki četrtega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini doda nova izjema, t. j. pridobivanje lastnih deležev oz. delnic z izključnim namenom, da jih družba ponudi v odkup delavcem družbe. Podredno za primer, da prvotni predlog ne bi bil sprejet, predlagamo, da se 6. točka četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2 zaradi svojih negativnih učinkov na gospodarstvo črta.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.