Mediji

ZA ohranitev zdravih jeder in večjo moč upnikov


Igor Knez, Pravna služba GZS,
o predlaganih novostih v insolvenčni zakonodaji

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo že dalj časa opozarjali na nujnost odprave pomanjkljivosti veljavnega insolvenčnega zakona. Zato GZS predlog novele insolvenčnega zakona, ki vključuje tudi večino predlogov GZS, pozdravlja.

Najpomembnejše spremembe, zaradi katerih bodo insolvenčni postopki učinkovitejši, so naslednje:

  • stečajni postopki in postopki prisilne poravnave bodo hitrejši,
  • upniki bodo imeli več pristojnosti, kar bo pripomoglo k učinkovitejšim in bolj transparentnim postopkom,
  • nadzor nad stečajnimi upravitelji bo strožji, kar je pomembno, ker se je jasno pokazalo, da je strožji nadzor nad njimi nujen,
  • nov zakon povečuje možnosti za ohranjanje zdravih jeder družb in večji zaščiti delavcev
  • mala prisilna poravnava, ki omogoči cenejše in poenostavljene postopke za mala in mikro podjetja.

V zadnjih letih je bilo več primerov, ko so bile družbe zrele za stečaj, pa so vseeno nadaljevale svoje poslovanje. Ne samo to. Dogajala so se izčrpavanja podjetij, posledično pa so bili oškodovani upniki. Veljavni zakon je dopuščal neodgovorna ravnanja v trenutku, ko so že bili izpolnjeni pogoji za insolventnost, pa vodstva in lastniki na to niso reagirali. Novela zakona stremi k temu, da se to prepreči.

Pričakujemo, da bo novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) spodbudila lastnike in vodstva podjetij, da bodo postopke prestrukturiranja in prilaganja spremenjenim razmeram na trgu začeli pravočasno, hitro in odločno. To bo bistveno prispevalo k temu, da bodo postopki bodisi stečajev bodisi prisilnih poravnav bistveno krajši in učinkovitejši kot doslej. Kot je znano, so bili doslej upniki v večini primerov poplačani v neznatnih deležih šele po desetih letih in več.

Upniki naj imajo več besede, prav tako možnosti, da vstopijo v lastništvo. Če obstajajo zdrava jedra, naj nadaljujejo poslovanje. Premoženje stečajnega dolžnika naj se hitreje unovčuje in tako postavlja v poslovno funkcijo. Nov postopek dražbe z nižanjem cene (t. im. nizozemske dražbe) bi lahko bistveno pospešil prodajo nepremičnin in premičnin v stečajnih postopkih.

Upniki bodo bolje seznanjeni z delom stečajnega upravitelja. Delavci bodo lahko podali ugovor proti vodenju prisilne poravnave, če bi družba za več kot 15 dni zamudila s plačilom plač do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov.

Pričakujemo:
- do 50-odsotno hitrejše ugotavljanje insolventnega položaja v podjetjih,
- vsaj 10-odstotno večje poplačilo upnikov zaradi njihove večje moči in vloge,
- do 6 mesecev krajše postopke javnih dražb za prodajo premoženja dolžnika in
- vsaj 150 stečajev na leto manj zaradi poenostavljene prisilne poravnave.

Vlada je upoštevala večino predlogov GZS, tudi iz naše Agende 46+, nabora kratkoročnih ukrepov za izhod Slovenije iz krize, zato GZS podpira takšno novelo ZFPPIPP.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.