Mediji

Okoljski dan gospodarstva

 

Ljubljana, 5. junij 2013 - Na današnjem okoljskem dnevu gospodarstva Sklenimo snovni krog so udeleženci razpravljali o usmeritvah na področju okolja, pomembnih za gospodarstvo.

Na konferenci, ki jo je ob svetovnem dnevu varstva okolja organizirala GZS, se je zbralo preko 120 udeležencev iz gospodarstva in drugih institucij. Spregovorili so o prihodnjih usmeritvah na področju učinkovite rabe virov, odpadkih kot virih surovin in pomenu upoštevanja vpliva proizvodov na okolje skozi njihov življenjski krog.

Evropsko gospodarstvo, s pomanjkljivimi zalogami surovin in energetskih virov, se mora razvijati v smeri povečanja učinkovitosti rabe teh virov in zapiranja snovnih tokov. Bolj je treba razmišljati tudi o možnosti izrabe surovinskih virov, ki jih v sebi skrivajo odpadki. Tu so na voljo še neizrabljene priložnosti za nadomeščanje in ohranjanje naravnih virov in okolja, ob povečanju konkurenčnosti gospodarskih subjektov.

Okoljski ukrepi se ne osredotočajo več zgolj na vire proizvodnje. Vse bolj se razširjajo na proizvode, od njihove prve zamisli, do končne razgradnje iztrošenih proizvodov in snovne predelave tako pridobljenih materialov. Odpadki so vir surovin. Kjer se nastanku odpadkov ni možno izogniti, je treba z njimi ravnati v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in jih prednostno usmerjati v predelavo - v nove proizvode ali snovi in jih povrniti v snovni tokokrog. S tem se prispeva k zmanjšanju količin odpadkov in učinkovitejšemu ravnanju z viri. Prikazane so bile možnosti snovne izrabe odpadkov v gradbeništvu, kot tudi ravnanje z odsluženimi proizvodi.

Države EU imajo, kljub krovni direktivi o odpadkih, različne pristope k urejanju tega področja in doseganju ciljev, kar je bilo razvidno ob predstavitvi italijanskega informacijskega sistema za sledenje pošiljk odpadkov in ravnanja z njimi.

Kot je omenila državna sekretarka za okolje, mag. Andreja Jerina, je okolje eno od ključnih področij, skupaj z zaposlovanjem, razvojem in raziskavami, izobraževanjem in bojem proti revščini, kjer si je Evropa zadala ciljne kazalce do leta 2020. Ukrepi s področja okolja in energije se prednostno osredotočajo na stavbe, promet in hrano.

Okoljske inovacije lahko močno prispevajo k spreminjanju vzorcev porabe in proizvodnje. Obstaja več različnih definicij za opredelitev okoljskih inovacij. Ena izmed njih določa, da so to novi proizvodi, postopki in storitve, ki so dostopni po konkurenčnih cenah, zadovoljujejo potrebe ljudi ob zagotavljanju boljše kakovosti bivanja, z manjšimi vplivi na okolje, manjšo rabo naravnih virov in energije skozi njihov celoten življenjski krog.

Pri tržni uveljavitvi okoljskih inovacij so ključne finančne spodbude. Predstavljene so bile možnosti in pogoji pridobivanja sredstev sofinanciranja v okviru pred kratkim objavljenega razpisa EU Eco-innovation.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.