Mediji

Arhiv: GOSPODARSTVO KOROŠKE IN SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE VZTRAJA PRI ZAGOTOVITVI PRAVOČASNE IZVEDBE 3. RAZVOJNE OSI

Sporočilo za javnost

GZS OZ Koroška in Savinjsko-šaleška gospodarska zbo rnica skupaj opozarjata, da je odlašanje z izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi nedopustn o ter apelirata na zavedanje o pomenu gospodarstva obeh regij za razvoj celotne Slovenije , pri čemer je sodobna cestna infrastruktura razvojni imperativ.

Zaradi sprememb pri uresničevanju projekta 3. razvo jne osi, ki jih napoveduje DARS, je gospodarstvo obeh regij ob severnem kraku 3. razvojne osi ogorče no. Gospodarstvo, tako kot Mladinska iniciativa in Svet koroške regije, zahteva spoštovanje zavez, opredeljenih v podpisanem protokolu z namenom zagotavljanja izvedbe projekta. Zavlačevanje izvedb e projekta je nedopustno, saj odlični rezultati, ki jih ustvarja gospodarstvo v zadnjih letih, omogočaj o izvajanje načrtovane investicije, obenem pa so nameravana vlaganja gospodarstva obeh regij v obdob ju rasti zagotovilo o upravičenosti vlaganja države v infrastrukturo. Pri tem je gospodarstvo po memben partner državi, slednja pa ne sme in ne more spregledati pomena razvojnih prizadevanj območ ja z vplivom na razvoj celotne Slovenije.

S sodobnejšo in varnejšo prometno povezavo bo tako na Koroškem kot v savinjsko-šaleški regiji omogočena razbremenitev zdaj preobremenjene infrast rukture, neprimerne za gospodarstvo, ki si prizadeva za celovit kakovosten razvoj. Rezultati p reteklega leta kažejo vse večjo vpetost obeh regij v mednarodno okolje, saj so koroške družbe povečale i zvoz za 10%, v savinjsko-šaleški regiji pa za 15%. Gospodarstvo obeh regij je v lanskem letu skupaj us tvarilo 4,8 mrd evrov vseh prihodkov. Davčni prihodki obeh regij so po zadnjih podatkih znašali v predpreteklem letu 750 milijonov evrov, pri čemer je prispevek gospodarstva v integralni prorač un države zgolj preko socialnih prispevkov in davka na dobiček znašal 245 milijonov evrov. Dejstv o, da obe regiji izrazito izstopata nad povprečjem Slovenije po donosnosti kapitala, koroška regija pa tudi po donosnosti sredstev, dodatno utemeljuje pomen investicije.

Gospodarstvo pričakuje, da bo država sledila razvoj nim impulzom gospodarstva, in vztraja pri uresničitvi dogovorov, ključnih za izgradnjo 3. raz vojne osi, kar je odgovornost vseh podpisnikov protokola, saj je sodobna prometnica nujni razvojni imperativ.

Andrej Gradišnik
Predsednik GZS OZ Koroška
dr. Blaž Nardin
Predsednik SŠGZ

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.