Mediji

Arhiv: UO GZS na 3. seji v luči problematike podnebnih sprememb imenoval Strateški svet GZS za okolje

Ljubljana, 12. december 2019 – Članom Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) je na današnji seji minister za finance dr. Andrej Bertoncelj predstavil pogled ministrstva na makroekonomsko in fiskalno okolje. Upravni odbor je sprejel tudi Integralni plan dela GZS za leto 2020 in imenoval pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev sporazuma s SAZOR ter Strateški svet GZS za okolje.

Minister Andrej Bertoncelj je uvodoma predstavil pogled Ministrstva za finance na širše makroekonomsko in fiskalno okolje v Sloveniji. V svojem nagovoru je poudaril uresničevanje strateških ciljev ministrstva, to je doseganje proračunskih presežkov, zniževanje javnega dolga in strukturno uravnoteženost proračuna, kar zagotavlja makroekonomsko stabilnost. Ob tem je izpostavil pomen štirih ključnih strukturnih reform, pokojninske, zdravstvene, davčne in reforme trga dela. Ključni cilj slovenskega gospodarstva je po njegovem mnenju rast dodane vrednosti, kar kot enega ključnih izzivov poudarja tudi Gospodarske zbornice Slovenije.

V razpravi s finančnim ministrom so člani Upravnega odbora med drugim opozorili na problematiko financiranja raziskav in razvoja, obdavčitve nepremičnin, vprašanje trošarin, davka na digitalne storitve ter povečevanja socialnih transferjev.

Minister Bertoncelj je ob koncu ponovno poudaril, da si bo vlada še naprej prizadevala za izpeljavo strukturnih reform; da pa je za dosego visoko produktivnega gospodarstva, ki ustvarja dodano vrednost za vse, pri tem pa ohranjalo zdravo naravno okolje, nujen širok družbeni konsenz.

Pregled aktivnosti GZS v letu 2019 ter plan dela za prihodnje leto je v nadaljevanju predstavila generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc. Člani UO GZS so sprejeli predlog Integralnega plana GZS za leto 2020 in ga predlagali v potrditev Skupščini GZS.

Člani Upravnega odbora so nato prisluhnili še poročilom o aktivnostih petih strateških svetov GZS.

Največji del aktivnosti Strateškega sveta za kadre, izobraževanje in trg dela je bil posvečen problematiki zagotavljanja ustreznih delavcev, ki jih na trgu primanjkuje in v okviru tega tudi zaposlovanja tujcev, kjer se podjetja srečujejo z administrativnimi ovirami. Zato so med drugim predlagali razširitev liste upravičenih sezonskih del in opozorili na dolge postopke in preobsežno dokumentacijo ter na potrebo po preprečevanju zlorab, ki mečejo črno luč na vse delodajalce, ki zaposlujejo tujce.
Strateški svet za kolektivno dogovarjanje je v oktobru oblikoval Priporočila za ublažitev učinkov novele Zakona o minimalni plači (ZMP), ki jih je sprejel tudi UO GZS. Sodelovali so pri organizaciji Dneva delodajalcev z naslovom Skupaj do sodobnega plačnega modela ter seminarjev za delodajalce na temo, kako pristopiti k ukrepom ublažitve učinkov uveljavitve sprememb ZMP po 1. 1. 2020. Ves čas potekajo pogajanja za spremembe in dopolnitve kolektivnih pogodb devetih dejavnosti.

Strateški svet za energetski prehod je podal svoje pripombe na osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter Zakon o podnebni politiki, aktivno pa se je vključil tudi v pripravo celostne presoje vplivov na okolje (CPVO). Navezali so nove povezave s Strateškim svetom za metalurgijo ter energetsko intenzivno industrijo ter organizirali posvet FutureFlow za vključevanje industrije kot aktivnih odjemalcev.

Strateški svet za investicije in gradbeništvo si je aktivno prizadeval za pospešitev izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj pri ARSO ter se posvetil vprašanju vlog civilnih iniciativ pri investicijah. Na zadnji seji v oktobru je obravnaval vprašanje zagotovite enotnih popisov in oblikovanja cen standardiziranih postavk ter odstopanju države od zlatega investicijskega pravila pri gradnji in vzdrževanju državnih cest.

Strateški svet za davke je v fazi oblikovanja strateškega dokumenta, ki bo predvidoma zaključen marca prihodnje leto. Predlagajo tudi smiselno rešitev za normirane s.p.-je s ciljem poenotenja obremenitev vseh vrst dela.

V zaključku seje je Upravni odbor imenoval pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev sporazuma s SAZOR ter Strateški svet GZS za okolje kot posvetovalno telo, ki bo obravnaval za gospodarstvo pomembna okoljska področja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo in trajnostnega razvoja, ob zagotavljanju ustrezne skrbi za zdravje ljudi in okolja.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.