Mediji

Arhiv: GZS posredovala predloge amandmajev na #protiKoronapaket

Gospodarska zbornica Slovenije je na Vladi RS sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo natančno preučila ter posredovala predloge amandmajev Državnemu zboru RS. V amandmajih je predlagala:

 • spremembo oz. poenotenje datuma za koriščenje vseh ukrepov s področja plač in prispevkov na 13.3.2020; 
 • črtanje omejitve, da do črpanja povračil nadomestila niso upravičeni delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost; 
 • spremembo pogoja za upravičenost do povračila nadomestila, tako da naj bodo do pomoči upravičeni vsi tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki ali dobiček iz poslovanja (AOP151) v letu 2020 upadli glede na leto 2019;
 • spremenjeno obveznost delavca, da se mora v času začasnega čakanja na delo na zahtevo delodajalca vrniti na delo do sedem dni v tekočem mesecu in ne do sedem zaporednih dni; 
 • nov ukrep, ki nalaga delavcu, da je dolžan izrabiti celoten preostali letni dopust iz preteklega leta in 1/3 letnega dopusta tekočega koledarskega leta, če ga delodajalec k temu pozove v času izrednih razmer;
 • nov ukrep, po katerem si je dolžan delavec, ki ne more opravljati dela zaradi ustavitve javnega prevoza, v roku 5 dni od uveljavitve zakona organizirati prevoz na delo in z dela; 
 • za upravičenost do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, ne sme biti postavljenih nobenih pogojev, saj je razlog za nezmožnost prihoda na delo zunanji dogodek, na katerega delodajalec ni mogel vplivati in nima nobene povezave s poslovanjem podjetja;
 • črtanje 2. odstavka 26. člena, ki določa, da nadomestilo plače za čas začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, ne sme biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Republiki Sloveniji;
 • spremembo pogojev, v primeru katerih delodajalec ne more uveljavljati pravice do nadomestila (zapadle neplačane obveznosti do FURS nad 500 eur in redna oddaja REK obrazcev za zadnjem letu); 
 • konkretizacijo prepovedi odrejanja nadurnega dela na način, da delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo, pri čemer morajo biti delavci, ki so na čakanju, ustrezno usposobljeni za opravljanje dela, za katerega se odreja nadure; zavedati se je potrebno, da niso vsi delavci usposobljeni za vsako delo; 
 • delodajalec, ki bo moral prejeta sredstva vračati, naj jih vrne v znesku, v katerem jih je prejel in ne v trikratniku, saj so poleg vračila za kršitelje že določene tudi globe; 
 • krizni dodatek naj se določi tako, da ga bodo prejeli tisti delavci, ki so bili izpostavljeni posebnim obremenitvam ali nevarnostim v višini do 200 EUR, o upravičenosti se mora delodajalec posvetovati s sindikatom oziroma svetom delavcem; 
 • rok za povrnitev nadomestila OZZ naj bo 30 dni tako za delodajalce kot tudi za samostojne zavezance; 
 • skupni znesek pomoči »de minimis«, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, naj se dvigne s 200.000 EUR na 800.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let.

Predlogi amandmajev GZS

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.