Zapri
Tiko Pro

Odprti aktualni razpisi

V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

1.    Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

2.    Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017

3. Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

4. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020

5. RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9

6. Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

7.Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

8.    Semenski kapital

9.    Ugodni krediti P1 plus

10.    Ugodna posojila začetnim projektom na problemskih območjih

11.    Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na območju predelave in obdelave lesa

12.    Mikro krediti na problemskih območjih v Sloveniji

13.    Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza

14.    Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

15..    Zaposli.me 2016/2017

16.    Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

 


Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

31.7.2017

Rok za oddajo:

29.11.2017

Višina sofinanciranja:

30 % - 50 %

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je podpora namenjena individualnim in kolektivnim investicijam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer v:

·         ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,

·         ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

·         ureditev greznic in čistilnih naprav,

·         nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,

·         ureditev trajnih nasadov,

·         nakup in postavitev mrež proti toči,

·         ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,

·         izvedbo agromelioracij,

·         zaščito čebeljih panjev pred medvedi,

·         ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,

·         ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, 

·         nakup in postavitev namakalne opreme.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški

a) stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost (nakup in vgradnja opreme, stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

b) stroški nakupa zemljišč;

c) stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov;

·         zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni oziroma pozebo,

·         zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte,

·         sprememba tehnologije pridelave,

d) stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč;

·         zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni oziroma pozebo,

·         zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte s sortnega seznama hmelja,

·         sprememba tehnologije pridelave,

·         obnova hmeljskih žičnic,

e) stroški postavitve novih vinogradov;

f) stroški nakupa in postavitve rastlinjakov ter pripadajoče opreme;

g) stroški nakupa in postavitve mreže proti toči;

h) stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;

i) stroški postavitve pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme;

j) stroški ureditve zaščite čebeljih panjev pred medvedi;

k) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic;

l) stroški naložb, namenjenih URE;

m) stroški pridobivanja energije iz OVE na kmetijskih gospodarstvih;

n) stroški ureditve priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture;

o) stroški izvedbe agromelioracijskih del;

p) stroški ureditve ZNS in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov ter nakupain postavitve namakalne opreme;

r) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca;

s) splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb (do max 10 % upravičenih stroškov);

·         plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,

·         stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,

·         stroški izdelave poslovnega načrta,

·         plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti,

·         stroški geodetskih in agronomskih del,

·         stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,

·         stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,

·         stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje,

·         stroški informiranja in obveščanja javnosti, 

·         stroški sodnega tolmača.

*Podrobneje so upravičeni in neupravičeni stroški zapisani v razpisni dokumentaciji.

Višina nepovratnih sredstev 

Višina nepovratnih sredstev za investicijo v kmetijska gospodarstva je 30 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

·         5 %, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami in je kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v območje OMD,

·         5 %, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oz. 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje,

·         10 % za naložbe socialnih podjetij,

·         10 % za naložbe, povezane z ukrepom iz 33. člena Uredbe 1305/ 2013/EU, pri čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje tega ukrepa,

·         10 % za naložbe upravičencev, katerih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih,

·         15 % za dejavnosti, ki prejemajo podporo znotraj Evropskega inovacijskega partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,

·         15 % za kolektivne naložbe,

·         20 % za naložbe mladih kmetov.

Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov investicije.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 € za ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi oz. 2.000 € za ostale vrste naložbe. 

Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 € nepovratnih sredstev. 

Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 € nepovratnih sredstev. 

Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini 1.750.000 € nepovratnih sredstev, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb.

Skupna višina sredstev

Od skupno 10 mio € razpisanih nepovratnih sredstev bo:

·         2 mio € sredstev namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A), 

·         5 mio € sredstev namenjenih sofinanciranju  naložb fizičnih oseb razen s.p. posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za sofinanciranje  naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B), 

·         3 mio € sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju naložb s.p. posameznikov in pravnih oseb (Sklop C).

Rok za oddajo

29. 11. 2017 do 24. ure.

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

31.7.2017

Rok za oddajo:

30.11.2017

Višina sofinanciranja:

30 % - 50 %

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v:

·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,

·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

·         trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oz. lastne predelave.

V okviru zgoraj naštetih področij so do nepovratnih sredstev upravičene investicije v:

·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,

·         ureditev skladiščnih kapacitet, 

·         ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, 

·         ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo,

·         nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub,

·         nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so:

·         nosilci kmetij,

·         nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,

·         samostojni podjetnik posameznik,

·         zadruga,

·         zavod,

·         gospodarska družba ali

·         gospodarsko interesno združenje.

Upravičeni stroški

a) stroški ureditve objektov;

b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo (vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo);

c) prispevek v naravi;

d) splošni stroški (max 10 % vseh upravičenih stroškov):

·         plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev;

·         stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije;

·         stroški izdelave poslovnega načrta;

·         plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, pri čemer so stroški za študije izvedljivosti upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe;

·         stroški geodetskih del;

·         stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;

·         stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;

·         stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;

·         stroški informiranja in obveščanja javnosti v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter

·         stroški sodnega tolmača.

*Upravičeni in neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Višina nepovratnih sredstev

Višina nepovratnih sredstev za investicijo v kmetijska gospodarstva je 30 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

·         5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti, 

·         5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

·         5 % za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 % vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi,

·         10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih,

·         20 % za naložbe mladih kmetov. 

Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov.

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. 

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 35 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 25 % za srednje velika podjetja ter 15 % za velika podjetja. 

 

Za odločbe, izdane po 1. 1. 2018, se navedene stopnje znižajo za 5 %.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. 

Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.

 

 

Skupna višina nepovratnih sredstev

Nepovratna sredstva znašajo 10 mio €, in sicer:

·         4 mio € za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetij (sklop A) ter

·         6 mio € za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe - mikro, mala in srednja podjetja (sklop B).

Rok za oddajo

30. 11. 2017 do 24. ure.

 

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

10. 7. 2017

Rok za oddajo:

16. 8. 2017

Predvidena višina sredstev:

5.045.389 EUR

Višina sofinanciranja: do 0,5 mio EUR

Namen razpisa 

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). 

Cilji razpisa

·         ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;

·         spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), sp-ji ali zadruge in socialna podjetja(s statusnim preoblikovanjem pred 1. 1. 2015). 

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

·         oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen

·         pohištva,

·         oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

Dodatni pogoji za prijavo:

·         prijavitelj ni prejel nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu, objavljenega dne 29. 7. 2016;

·         prijavitelj je bil ustanovljen pred 1. 1. 2015; 

·         prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2015 in 2016;

·         prijavitelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev v enem od zadnjih dveh let (2015 ali 2016) nad 25 %;

·         prijavitelj je po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2016 izkazoval povprečno najmanj 1 zaposleno osebo.

 

Pogoji za projekt:

·         zaprtja finančna konstrukcija (zapiranje finančne konstrukcije z lizingom ni dovoljeno),

·         rezultat projekta (proizvod/storitev) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri (pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju uporabe lesnih odpadkov itd.),

·         proizvod/storitev mora biti tržno naravnan,

·         rezultat projekta mora izkazovati višjo dodano vrednost,

·         dve leti po zaključku projekta (31. 12.) se mora povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj 5 % oziroma za vsaj 1 zaposlenega ali dodana vrednost na zaposlenega za najmanj 3 %,

·         projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo,

·         projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis,

·         nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali procesa.

Višina nepovratnih sredstev na projekt

Vsaj 50.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

oz.

·         Vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %

·         Zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 25 %, mikro in mala podjetja 35 %

Upravičeni stroški

·         nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb (do 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta),

·         nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta),

·         stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Rok za oddajo

16. 8. 2017

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave:

3. 7. 2017

Rok za oddajo:

3. 8. 2017

Predvidena višina sredstev:

8.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: velika 35 %, srednja 45 %, miko in mala 55 %

Predmet razpisa

Predmet razpisa so investicije v sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Nepovratna sredstva za investicijo v nove sisteme, v širitev obstoječih sistemov, v gradnjo nove kotlovnice s kotli na leseno biomaso bodo namenjena za:

·         izgradnjo sistemov s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oz. izgradnj mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

·         razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

·         v kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Upravičenci 

Prijavitelji so gospodarske družbe in s.p.-ji in zadruge.

Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih predpisuje Energetski zakon. 

 

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni:

·         podjetja, ki proizvajajo naprave, ki so del operacije;

·         mikro podjetja, ki so upravičena do sofinanciranja za ukrep M6;

·         podjetja iz sektorja dejavnosti: primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ribištva, ribogojništva in akvakulture, premogovništva, jeklarstva, prometa, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken, proizvodnje orožja in streliva, izvajanja okoljskih študij t.i. energetski pregledi za velika podjetja, zaprtja nekonkurenčnih premogovnikov, povezane z izvozom.

Upravičeni stroški:

·         Stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije);

·         stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

·         stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;

·         postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;

·         stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;

·         stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % od upravičenih stroškov operacije. 

Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000 € (brez DDV), razen v primeru mikro sistema DO OVE ali razširitve obstoječega sistema, ko lahko vrednost operacije znaša od 100.000 € (brez DDV) do 400.000 € (brez DDV).

Višina sofinanciranja

·         35 % upravičenih stroškov za velika podjetja;

·         45 % upravičenih stroškov za srednja podjetja;

·         55 % upravičenih stroškov za mala podjetja in mikro podjetja.

V kolikor sistem vključuje postrojenje za soproizvodnjo električne energije, se višina sofinanciranja zviša za 10 %.

Rok za oddajo vloge

3. 8. 2017, v primeru razpoložljivih sredstev pa še: 5. 10. 2017, 1. 2. 2018, 7. 6. 2018.

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

30. 6. 2017

Rok za oddajo:

26. 9. 2017, 11. 5. 2018, 24. 9. 2019

Predvidena višina sredstev:

30.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: do 0,5 mio EUR

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, in sicer s ciljem:

·         pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

·         skrajšanja časa od ideje do trga,

·         krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, 

·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj razpisa 

Je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Projekti se morajo nanašati na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

 

Prednostna področja 

Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije, in sicer:

·         Pametna mesta in skupnosti 

·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

·         Trajnostna pridelava hrane 

·         Tovarne prihodnosti 

·         Zdravje – medicina 

·         Mobilnost 

·         Razvoj materialov kot končnih produktov

Podrobneje o Strategiji pametne specializacije lahko preberete tukaj.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe

Upravičenci 

Podjetja

Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

·         imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,

·         mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,

·         mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.

Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

 

Do sredstev niso upravičeni:

·         javni zavodi,

·         podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

Konzorciji (največ tri podjetja)

Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

Upravičeni stroški

·         stroški plač, 

·         stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,

·         stroški znanja in patentov,

·         posredni stroški.

Višina sofinanciranja

·         velika podjetja: do 25 %,

·         srednje velika podjetja: do 35 %,

·         mikro in mala podjetja: do 45 %.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

Višina sredstev

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru prvega roka, znaša skupaj 30.000.000 EUR.

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

5. 7. 2017

Rok za oddajo:

9. 10. 2017

Višina sofinanciranja: 40 % oz. 50 %

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). 

Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, in sicer:

Mednarodni pogoji za projekt:

·         imeti mora civilni namen,

·         projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),

·         končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,

·         projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem.

Nacionalni pogoji za projekt:

·         delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti projekta,

·         načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,

·         cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,

·         prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku razen,

·         EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,

·         EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na razpis,

·         EUREKA projekt mora naslavljati ustrezne ciljne skupine,

·         v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja iz sledečih sektorjev:

·         sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,

·         sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.

Višina nepovratnih sredstev na projekt

·         40 % upravičenih stroškov za velika in

·         50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahodna Slovenija velja omejitev sofinanciranja in sicer največ 100.000 EUR na leto (12 mesecev izvajanja projekta) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, v kolikor je daljši.

Upravičeni stroški

·         stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih,

·         stroški za službena potovanja, povezana z operacijo,

·         stroški  uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme),

·         oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,

·         stroški storitev zunanjih izvajalcev,

·         neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta,

·         posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu ( največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov).

Davki in dajatve niso upravičen strošek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2). DDV ni upravičen strošek.

Rok za oddajo

9. 10. 2017

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave:

27. 3. 2017

Rok za oddajo:

28. 9. 2017, 26. 1. 2018 (samo v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju)

Višina sofinanciranja:

do 20 % upravičenih stroškov

Namen razpisa

Nepovratna sredstva za izgradnjo novega objekta za proizvodnjo električne energije iz vetrne in/ali vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičeni stroški

·         stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja;

·         nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije;

·         stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Upravičeni prijavitelji

·         gospodarske družbe;

·         samostojni podjetniki posamezniki;

·         zadruge.

Razpoložljiva sredstva

4.000.000 €, od tega:

·         2.000.000 € za električno energijo iz vetrnih elektrarn;

·         2.000.000 € za električno energijo iz malih hidroelektrarn.

Višina sofinanciranja

20 % upravičenih stroškov operacije. 
 

 

 

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:

20. 3. 2017

Rok za oddajo:

6. 10. 2017

Višina sofinanciranja:

Odvisno od oblike semenskega kapitala

 

10 inovativnih mladih podjetij bo lahko pri Podjetniškem skladu počrpalo 1 milijon €. Denar bo namenjen za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij, ki so že dokončno razvila produkt.

 

KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

 

Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo.

 

Višina sredstev: konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR na podjetje;

 

Upravičenci (8 podjetij): mlada mikro in mala inovativna podjetja (mlajša od 5 let in starejša od 6 mesecev)

 

Priporočena prijava v predselekcijo do 22. 3. 2017

 

Rok oddaje vlog: 12. 5. 2017 in 6. 10. 2017

 

 

LASTNIŠKI VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH PODJETIJ

 

Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge.

 

Višina sredstev: direkten kapitalski vložek do 200.000 EUR (obvezna prisotnost zasebnega investitorja, ki mora zagotoviti vsaj 20 % delež zneska oz. 40.000 EUR)

 

Upravičenci (2 podjetji): mlada mikro in mala inovativna podjetja (mlajša od 5 let)

 

Priporočena prijava v predselekcijo do 22. 3. 2017

 

Rok oddaje vlog: 21. 4. 2017 in 6. 10. 2017

 


 

 

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:

15. 2. 2017

Rok za oddajo:

1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017

 

Predmet razpisa

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80% upravičenih stroškov. 20% mora podjetje izkazati lastne udeležbe. 

 

Namen razpisa

Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis. 

Delitev upravičencev glede na starost:

·         MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;

·         MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

 

 

 

 

Pogoji za kandidiranje na razpisu

 

·         Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);

·         da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode);

·         osegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2017 in zavode);

·         ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2018 (za prijavne roke do vključno 1.5.2017) oz. 31.12.2019 (za prijavne roke po 1.5.2017).

 

Višina garancije in višina subvencije

 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 84.500.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.500.000 EUR.

 

Kreditni in garancijski pogoji


A.1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

Upravičeni stroški

·         za razvojne garancije:

·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

·         za mikrogarancije:

·         obratna sredstva

 

 

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE

MSP 5+

· 60% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%

· ročnost kredita: 1,5 do 10 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

· 60% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,90%

· ročnost kredita: 1,5 do 5 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MLADI MSP

· 80% garancija Sklada - maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

· ročnost kredita: 1,5 do 10 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

· 80% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

· ročnost kredita: 1,5 do 5 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

 

 

 

A.2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

·         če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali

·         če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje (tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati).

 

Upravičeni stroški

·         za razvojne garancije:

·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

·         za mikrogarancije:

·         obratna sredstva

 

 

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE

MSP 5+ in MLADI MSP

· 80% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

· ročnost kredita: 1,5 do 10 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

· 80% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,65%

· ročnost kredita: 1,5 do 5 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

A.3 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.

Upravičeni stroški

·         za razvojne garancije:

·         stroški materialnih in nematerialnih investicij;

·         obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

·         za mikrogarancije:

·         obratna sredstva

 

 

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE

MSP 5+ in MLADI MSP

· 60% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +1,15%

· ročnost kredita: 1,5 do 10 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

· 60% garancija Sklada

· maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

· obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR + 1,15%

· ročnost kredita: 1,5 do 5 let

· moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

  

 

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

5. 2. 2017

Rok za oddajo:

1. 6. 2017, 1. 7. 2017 ter 1. 9. 2017

Predvidena višina sredstev:

10.000.000 EUR

Predmet razpisa 

je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičena problemska območja so:

·         območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),

·         območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje,

·         območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

 

Višina sredstev glede na območja

·         območje občin Maribora s širšo okolico: 3.510.000,00 eur

·         območje občin Pokolpja: 2.160.000,00 eur

·         območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje: 1.620.000,00 eur

·         območje občin Pomurja: 2.710.000,00 eur

Upravičenci 

So lahko vsa podjetja: mikro, mala, srednje velika in velika. 

Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

Do spodbud niso upravičeni 

Vlagatelji, ki:

·         so imeli delež skupnega kapitala v letu 2015 oziroma (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih izkazov) v letu 2016 v obveznostih do virov sredstev manjši od 15,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         so isti projekt že dobili financiran;

·         nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do sklada, države oz. davčne uprave;

·         nimajo zaavrovanja za projekt. 

Upravičeni stroški

·         Nakup nepremičnin;

·         Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov;

·         Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom);

·         Nakup nematerialnih naložb.

 

Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis. Projekt mora biti zaključen do 31.12.2019.

Finančni pogoji razpisa

·         Projekt je lahko financiran največ do višine 75%, 25% so potrebna lastna sredstva (lahko tudi kredite pri komercialnih bankah). 

·         Najnižji znesek kredita je lahko 25.000,00 eur, najvišji pa do 1.000.000,00 eur za podjetja ustanovljena pred 1.1.2014, do 400.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2014 ter do 200.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2016.

·         Doba vračanja je do 11 let z vključenim moratorijem (največ 24 mesecev).

·         Fiksna obrestna mera: 0,01% letno.

Zavarovanje kredita

Link do razpisa:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1101

 

odprt razpis     

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:

5. 2. 2017

Rok za oddajo:

11. 6. 2017 ter 31. 8. 2017

Predvidena višina sredstev:

5.000.000 EUR

Predmet razpisa

Je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: 

·         B - podjetniški projekti - spodbujanje začetnih podjetniških investicij. 

·         BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa - spodbujanje začetnih investicij v lesno predelovalni industriji. 

Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Upravičenci 

Upravičena so vsa podjetja mikro, mala, srednje velika in velika podjetja. Za namen BL morajo biti upravičenci registrirani za dejavnost C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 

Do spodbud niso upravičeni

vlagatelji, ki:

·         so imeli delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih izkazov) v letu 2015 (podatki za leto 2015 se uporabljajo le za projekte oddane na roke za oddajo vlog oziroma za obdobje obravnave vlog po posameznem roku v času, ko iz javno dostopne evidence še ni moč razbrati podatkov za leto 2016) oziroma 2016 manjši od 20,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2016);

·         nimajo zavarovanja;

·         imajo neporavnane davke in prispevke;

·         so za isti projekt že dobili subvencijo;

·         ribištvo in akvakultura, primarno kmetijstvo

Upravičeni stroški

·         Nakup nepremičnin;

·         Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov;

·         Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom);

·         Nakup nematerialnih naložb;

·         Obratna sredstva (največ do 20%).

 

Za sklop B so lahko upravičeni stroški od oddaje vloge naprej, za sklop BL od 1.9.2016 naprej. 

Finančni pogoji

·         Projekt je lahko financiran največ do višine 75%, 25% so potrebna lastna sredstva (lahko tudi kredite pri komercialnih bankah). 

·         Najnižji znesek kredita je lahko 15.000,00 eur, najvišji pa do 1.000.000,00 eur za podjetja ustanovljena pred 1.1.2015, do 150.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.1.2015 ter do 75.000,00 eur za podjetja ustanovljena po 1.7.2016.

·         Doba vračanja je do 15 let z vključenim moratorijem (največ 36 mesecev).

 

Obrestna mera za sklop B:

 

 

Obrestna mera za sklop BL:


Link do razpisa:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1102 

odprt razpis

 

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Datum objave:

31. 12. 2016

Rok za oddajo:

1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017 ter 1. 10. 2017

Predvidena višina sredstev:

12.000.000 EUR

Predmet razpisa

so mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let. Na razpisu lahko kandidirajo le podjetja z bonitteno oceno od SB1 do vključno SB8. Podjetja lahko zaprosijo za dva kredita. 

Upravičenci

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

·         ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,

·         podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na sklad,

·         ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki ali imajo status socialnega podjetja.

Sedež ali obrat podjetja mora biti v eni izmed sledečih občin:

·         območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

·         območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

·         območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

·         območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Pogoji kredita

·         Mikrokredit lahko predstavlja največ 85 % virov financiranja v skupni vrednosti upravičenih stroškov projekta oziroma največ 25.000 EUR.

·         Zavarovalno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja, z neobremenjenim nepremičnim premoženjem osebnega poroka, mora biti vsaj 1:1.

·         Fiksna obrestna mera v višini 1,1%. 

·         Ročnost kredita je lahko od 12 do 60 mesecev, moratorij max. 6 mesecev.

Upravičeni stroški

Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

 

Link do razpisa: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49 

odprt razpis

 

Razpisnik:

SPIRIT

Datum objave:

9. 12. 2016

Rok za oddajo:

15. 5. 2018 ter 15. 5. 2019

Predvidena višina sredstev:

1.050.000,00 eur

Višina subvencije:

35.000,00 eur (pavšalni znesek)

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

1.      Pametna mesta in skupnosti

2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

4.      Trajnostna pridelava hrane

5.      Tovarne prihodnosti

6.      Zdravje – medicina

7.      Mobilnost

8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

 

Upravičenci

So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

Upravičeni stroški

Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

Merila

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1


odprt razpis

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave:

12. 11. 2016

Rok za oddajo:

Od 29. 12. 2016 do 7. 6. 2018 - Do porabe sredstev.

Predvidena višina sredstev:

8.000.000,00 eur

Višina subvencije:

Med 40% do 70%

 

 

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: operacija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči) so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Upravičeni nameni za sofinanciranje 

1.      izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in najmanj 3 nepovezanimi porabniki. Prodati se mora več kot 50% letne proizvedene toplote.  Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50% proizvedene toplote.

2.      razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. Pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso.

3.      v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode. Sredstva so namenjena za nove sisteme. 

 

Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

Upravičeni stroški

 

·         stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

·         stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;

·         postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;

·         stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;

·         stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

 

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge na javni razpis do do najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe z Ministrstvom. 

Prijavitelji

So gospodarske družbe in samostojni podjetniki. Upravičenci niso mikro podjetja, ki se lahko prijavijo na razpis Razvoja podeželja M6 - Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV).

Višina subvencije

·         35% za velika podjetja

·         45% za srednja podjetja

·         55% za mala in mikro podjetja. 

 

Višina subvencije za lahko poveča:

·         Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

·         Intenzivnost državne pomoči za proizvodni obrat se lahko poveča za 15 odstotnih točk za operacije na območjih Vzhodne Slovenije.

·         za 5 odstotnih točk za operacije na območjih Zahodne Slovenije.

 

Link do razpisa: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1090/


 

ODPRT RAZPIS – dva roka na leto

 

Razpisnik:

Zavod za zaposlovanje

Datum objave:

27. 5. 2016

Rok za oddajo:

31. 7. 2017

Predvidena višina sredstev:

33.918.470,00 EUR

Višina sofinanciranja:

5.000 do 7.000 EUR

Predmet razpisa

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Upravičenci

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Ciljne skupine brezposelnih

V zaposlitev s pomočjo subvencije bodo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

*       so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,

*       so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,

*       so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

 

Upravičeni stroški

Sklenitev delovnega razmerja sklenjenega neprekinjeno za najmanj 12 mesecev.

Višina subvencije

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

*       5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine;

*       6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema;

*       7.000 EUR, če ustreza vsem trem kriterijem.

Višina subvencije

Kriteriji

5.000 EUR
(EN KRITERIJ)

dopolnila 30 let ali več in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

starejša od 50 let in najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

dopolnila 30 let ali več, ima končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih

6.000 EUR
(DVA KRITERIJA)

starejša od 50 let in je hkrati najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

starejša od 50 let in ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI

dopolnila 30 let ali več, ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih

7.000 EUR
(VSI TRIJE KRITERIJI)

starejša od 50 let, je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in ima hkratikončano največ osnovno šolo (ISCED 2)

Rok za prijavo

Oddaja ponudb od 3. 6. 2016 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2017.

LINK DO RAZPISA: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me-2016


ODPRT RAZPIS – dva roka na leto

Razpisnik:

Eko sklad

Datum objave:

15. 4. 2016

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Predvidena višina sredstev:

5.000.000,00 EUR

Višina sofinanciranja:

Od 75 % do 85 % vrednosti upravičenih stroškov

Upravičenci

Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe, druge pravne osebe in samostojni podjetniki.

Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v:

*       zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

*       zmanjšanje onesnaževanje zraka,

*       gospodarjenje z odpadki,

*       varstvo voda in učinkovita raba vode,

*       odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in

*       začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Upravičeni stroški

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo:

*       stroške nabave in namestitve opreme,

*       strojev in naprav,

*       stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov,

*       licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja,

*       stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in

*       vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.

Kreditni pogoji

*       Obrestna mera: trimesečni Euribor + najmanj 1,3%

*       Odplačilna doba: 15 let, moratorij na glavnico je lahko največ 1 leto.

*       Višina kredita: najvišji delež kredita je od 75 – 85%. Najnižji znesek kredita je 25.000 eur, najvišji pa 2 mio eur.

Zavarovanje kredita: štiri bianco menice in z enim ali več dodatnih instrumentov (zavarovalne police, hipoteka na nepremičnine, tržno zanimive premičnine, vrednostni papirji, drugo).

LINK DO RAZPISA:

https://www.ekosklad.si/pravne-osebe