Zapri
Tiko Pro

Odprti aktualni razpisi

V sodelovanju s Tiko pro d.o.o. smo pripravili aktualne razpise v Sloveniji.

1. Nepovratna sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav v letu 2017-2018

2.    Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017

3. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja 2017-2018

4. Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

5. RRI 2 - Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6-9

6. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

7.    Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza 


 

 

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

28.10.2017

Rok za oddajo:

7. 12. 2017 in 22. 2. 2018

Višina sofinanciranja:

do 50% upravičenih stroškov .oz. minimalno 5.000 eur in maksimalno 20.000 eur

 

Namen javnega razpisa

Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij (t.i. procesni vavčer) z namenom prehoda podjetij v (s)industrijo (strategija pametne specializacije). Cilj razpisa je povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij skozi: 

·         prenovo poslovnih procesov, 

·         vitko poslovanje, 

·         vitki poslovni procesi, 

·         učinkovito upravljanje poslovnih procesov, 

·         dizajn management, 

·         business process management.

 

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovanja zunanjih izvajalcev

Upravičena podjetja

·         Upravičena podjetja so mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji in zadruge z omejeno odgovornostjo.

·         Podjetja, ki imajo zaposleni vsaj 2 osebi na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge (t.j. novembra 2017 za 1. prijavni rok in januarja 2018 za 2. prijavni rok).

·         Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, poravnane mora imeti vse finančne in davčne obveznosti.

*Pogoji za prijavitelje so podrobneje opredeljeni v razpisu

Na razpis se ne morejo prijaviti:

Podjetja, ki imajo glavno dejavnost predelave in trženja kmetijskih proizvodov in podjetja iz sektorja premogovništva.

Podjetja, ki so že prejela sredstva za procesne izboljšave v letu 2016-2017 (Procesni vavčer 2016-2017).

 

Drugi pogoji za prijavo

Operacija se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na razpis.

Podjetje, ki se prijavi na razpis ne sme hkrati nastopiti kot zunanji izvajalec storitev za drugo podjetje, prijavljeno na razpis.

Podjetje, ki se prijavi n razpis ne sem biti povezano podjetje z izvajalcem zunanjih storitev.

Podjetje lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo.

 

Zunanji izvajalci

·         Podjetje mora ob prijavi na razpis imenovati zunanjega izvajala – zunanjega izvajalca po oddaji vloge ne bo več mogoče zamenjati.

·         V okviru razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje v 8-ih odobrenih vlogah, v okviru tega pa posamezni svetovalec lahko svetuje največ 3 podjetjem. Zunanji izvajalec in svetovalec morata biti v pogodbenem ali delovnem razmerju. 

·         Zunanji izvajalec mora imeti registrirano dejavnost svetovanja, vsak svetovalec pa bo moral izkazati vsaj3 referenčne izkušnje s področja svetovanja podjetjem, ki imajo vsaj 8 zaposlenih. 

·         Pogodba z zunanjim izvajalcem ne sme biti sklenjena pred odobritvijo sofinanciranja.

*Podjetje, ki se bo prijavilo na razpis, mora ob prijavi predložiti vsaj 3 ponudbe zunanjih izvajalcev in utemeljiti izbor izvajalca na podlagi načela gospodarnosti.

 

Višina sredstev na razpisu

Skupno je na voljo 1.500.000 evrov, od tega v zahodni regiji 495.000 evrov in v vzhodni regiji 1.005.000 evrov.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev – svetovalne storitve pa ne smejo biti trajne ali občasne oz. se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja podjetja. 

Stroški lahko nastanejo od izdaje sklepa o izboru do 10. 9. 2018, trajanje svetovalne storitve pa ne sme biti krajše od 120 dni. 

 

Višina nepovratnih sredstev

·         Najmanj 5.000 eur in največ 20.000 eur

·         oz. sofinanciranje do 50 % upravičeni stroškov

·          

Rok za oddajo

7. 12. 2017 in 22. 2. 2018

 

Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Po želji uredimo tudi izvajalca z referencami. Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev – pišite nam na: info@tiko-pro.si


 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave:

31.7.2017

Rok za oddajo:

30.11.2017

Višina sofinanciranja:

30 % - 50 %

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Nepovratna sredstva so namenjena za naložbe v:

·         predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,

·         predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

·         trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oz. lastne predelave.

V okviru zgoraj naštetih področij so do nepovratnih sredstev upravičene investicije v:

·         ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,

·         ureditev skladiščnih kapacitet, 

·         ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, 

·         ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo,

·         nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub,

·         nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so:

·         nosilci kmetij,

·         nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,

·         samostojni podjetnik posameznik,

·         zadruga,

·         zavod,

·         gospodarska družba ali

·         gospodarsko interesno združenje.

Upravičeni stroški

a) stroški ureditve objektov;

b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo (vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo);

c) prispevek v naravi;

d) splošni stroški (max 10 % vseh upravičenih stroškov):

·         plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev;

·         stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije;

·         stroški izdelave poslovnega načrta;

·         plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, pri čemer so stroški za študije izvedljivosti upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe;

·         stroški geodetskih del;

·         stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;

·         stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;

·         stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje;

·         stroški informiranja in obveščanja javnosti v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter

·         stroški sodnega tolmača.

*Upravičeni in neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Višina nepovratnih sredstev

Višina nepovratnih sredstev za investicijo v kmetijska gospodarstva je 30 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

·         5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti, 

·         5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

·         5 % za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 % vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi,

·         10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih,

·         20 % za naložbe mladih kmetov. 

Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov.

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. 

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 35 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 25 % za srednje velika podjetja ter 15 % za velika podjetja. 

 

Za odločbe, izdane po 1. 1. 2018, se navedene stopnje znižajo za 5 %.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. 

Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.

 

 

Skupna višina nepovratnih sredstev

Nepovratna sredstva znašajo 10 mio €, in sicer:

·         4 mio € za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetij (sklop A) ter

·         6 mio € za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe - mikro, mala in srednja podjetja (sklop B).

Rok za oddajo

30. 11. 2017 do 24. ure.

 

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

10. 7. 2017

Rok za oddajo:

16. 8. 2017

Predvidena višina sredstev:

5.045.389 EUR

Višina sofinanciranja: do 0,5 mio EUR

Namen razpisa 

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). 

Cilji razpisa

·         ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;

·         spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), sp-ji ali zadruge in socialna podjetja(s statusnim preoblikovanjem pred 1. 1. 2015). 

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

·         oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen

·         pohištva,

·         oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

Dodatni pogoji za prijavo:

·         prijavitelj ni prejel nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu, objavljenega dne 29. 7. 2016;

·         prijavitelj je bil ustanovljen pred 1. 1. 2015; 

·         prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2015 in 2016;

·         prijavitelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev v enem od zadnjih dveh let (2015 ali 2016) nad 25 %;

·         prijavitelj je po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2016 izkazoval povprečno najmanj 1 zaposleno osebo.

 

Pogoji za projekt:

·         zaprtja finančna konstrukcija (zapiranje finančne konstrukcije z lizingom ni dovoljeno),

·         rezultat projekta (proizvod/storitev) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri (pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju uporabe lesnih odpadkov itd.),

·         proizvod/storitev mora biti tržno naravnan,

·         rezultat projekta mora izkazovati višjo dodano vrednost,

·         dve leti po zaključku projekta (31. 12.) se mora povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj 5 % oziroma za vsaj 1 zaposlenega ali dodana vrednost na zaposlenega za najmanj 3 %,

·         projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo,

·         projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis,

·         nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali procesa.

Višina nepovratnih sredstev na projekt

Vsaj 50.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

oz.

·         Vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %

·         Zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 25 %, mikro in mala podjetja 35 %

Upravičeni stroški

·         nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb (do 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta),

·         nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta),

·         stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Rok za oddajo

16. 8. 2017

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

4. 8. 2017

Rok za oddajo:

5. 3. 2018, 10. 9. 2018 in 11. 3. 2019

Predvidena višina sredstev:

8.087.985 EUR

Višina sofinanciranja:

do 70 % upravičenih stroškov

Predmet razpisa 

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji ter omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev (do 250 zaposlenih) na globalnem trgu, ki ga bomo dosegli preko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije. To bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.

Kaj je integralni turistični produkt?

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije in ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi. 

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma, in sicer po definiciji malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Upravičeni stroški

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

1.      razvoj integralnih turističnih produktov,

2.      oblikovanje (podoba vsebin),

3.      digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,

4.      oglaševanje.

Obdobje upravičenosti so od izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja do 15.10.2021 (do 36 mesecev).

Višina nepovratnih sredstev 

Operacija se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov.

Minimalna vrednost načrtovanih upravičenih stroškov operacije je 30.000,00 EUR.

Operacija se sofinancira po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR de minimis pomoči v katerem koli obdobju treh poslovnih let oz. do 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.

 

V lanskem letu so nam zaupali turistični ponudniki iz Maribora ter Bohinja. Prvi rezultati kažejo povečanje tujih gostov. Znamo vas usmeriti ter skupaj poiščemo ustrezno rešitev. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

 

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

30. 6. 2017

Rok za oddajo:

26. 9. 2017, 11. 5. 2018, 24. 9. 2019

Predvidena višina sredstev:

30.000.000 EUR

Višina sofinanciranja: do 0,5 mio EUR

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije, in sicer s ciljem:

·         pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

·         skrajšanja časa od ideje do trga,

·         krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti, 

·         povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj razpisa 

Je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Projekti se morajo nanašati na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

 

Prednostna področja 

Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije, in sicer:

·         Pametna mesta in skupnosti 

·         Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

·         Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

·         Trajnostna pridelava hrane 

·         Tovarne prihodnosti 

·         Zdravje – medicina 

·         Mobilnost 

·         Razvoj materialov kot končnih produktov

Podrobneje o Strategiji pametne specializacije lahko preberete tukaj.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe

Upravičenci 

Podjetja

Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

·         imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,

·         mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,

·         mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.

Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji. 

 

Do sredstev niso upravičeni:

·         javni zavodi,

·         podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

Konzorciji (največ tri podjetja)

Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

Upravičeni stroški

·         stroški plač, 

·         stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,

·         stroški znanja in patentov,

·         posredni stroški.

Višina sofinanciranja

·         velika podjetja: do 25 %,

·         srednje velika podjetja: do 35 %,

·         mikro in mala podjetja: do 45 %.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

Višina sredstev

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru prvega roka, znaša skupaj 30.000.000 EUR.

 

 

Razpisnik:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave:

27. 3. 2017

Rok za oddajo:

28. 9. 2017, 26. 1. 2018 (samo v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju)

Višina sofinanciranja:

do 20 % upravičenih stroškov

Namen razpisa

Nepovratna sredstva za izgradnjo novega objekta za proizvodnjo električne energije iz vetrne in/ali vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičeni stroški

·         stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja;

·         nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije;

·         stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Upravičeni prijavitelji

·         gospodarske družbe;

·         samostojni podjetniki posamezniki;

·         zadruge.

Razpoložljiva sredstva

4.000.000 €, od tega:

·         2.000.000 € za električno energijo iz vetrnih elektrarn;

·         2.000.000 € za električno energijo iz malih hidroelektrarn.

Višina sofinanciranja

20 % upravičenih stroškov operacije. 

 

 

odprt razpis

 

Razpisnik:

SPIRIT

Datum objave:

9. 12. 2016

Rok za oddajo:

15. 5. 2018 ter 15. 5. 2019

Predvidena višina sredstev:

1.050.000,00 eur

Višina subvencije:

35.000,00 eur (pavšalni znesek)

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

1.      Pametna mesta in skupnosti

2.      Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

3.      Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

4.      Trajnostna pridelava hrane

5.      Tovarne prihodnosti

6.      Zdravje – medicina

7.      Mobilnost

8.      Razvoj materialov kot končnih produktov 

 

Upravičenci

So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of Exellence". 

Upravičeni stroški

Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta. 

Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur. 

Merila

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report. 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

 

Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1