Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Upravni odbor zastopa interese vseh članov ZRS


  Zbornica računovodskih servisov (ZRS) združuje 500 družb in samostojnih podjetnikov, ki opravljajo računovodsko dejavnost. Da bi kar najbolje zastopali interese svojih članov ter dali priložnost različnim mnenjem in idejam, vsake štiri leta opravimo volitve članic in članov upravnega odbora zbornice.

  Upravni odbor ZRS je sestavljen iz voljenih članov in direktorja po položaju. Po izteku mandata 4 letnega mandata so lahko ponovno izvoljeni. Izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika ZRS ter imenujejo direktorja. 

  Na podlagi skupnih interesov članov ZRS upravni odbor sprejema letni program dela in finančni načrt. O uspešnosti svojih aktivnosti vsako leto pripravi poročilo in finančno poročilo. Upravni odbor sprejme in potrdi tudi vsako morebitno spremembo pravilnika delovanja zbornice. Odločitve so sprejete, če jih z glasovanjem potrdi večina navzočih članov.

  Zbornica računovodskih servisov deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), zato je predsednik ZRS tudi član Upravnega odbora GZS, s čimer ima ZRS zagotovljen vpliv na delovanje krovne organizacije. 

  Upravni odbor vsako leto oktobra na Zboru članov ZRS predstavi rezultate projektov in aktivnosti ZRS.

  ZRS deluje tudi na mednarodnem področju. Aktivno sodeluje v evropskem združenju European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) in skrbi za pretok znanja med Slovenijo in ostalimi državami Evropske unije. 

  Zaželeno je, da članice in člani upravnega odbora dobro poznajo računovodsko dejavnost, njene najbolj pereče težave, njeno vpetost v širšo družbo, pa tudi trende in razvoj. Pomembno je, da znajo prisluhniti članom zbornice, pravilno posredovati njihove pomisleke in ideje ter imeti občutek za sodelovanje v ekipi, pred katero je praviloma veliko izzivov.

  Naloga članov in članic upravnega odbora je tudi vodenje projektov, ki jih predlagajo člani zbornice ali pa zanje dajo pobudo sami. V delovne skupine so vključeni člani ZRS, ki s svojimi konstruktivnimi predlogi in znanjem pripomorejo k razvoju računovodske dejavnosti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi