Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: ZZZS: Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

  DELODAJALCEM
  RAČUNOVODSKIM SERVISOM
  PROGRAMSKIM HIŠAM

  Spoštovani,

  s tem navodilom dopolnjujemo dosedanje informacije o nevštevanju dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS.

  V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:

  DODATKI IZ PKP 5  - ZZUOOP  - Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20–ZIUOPDVE - http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254

  • delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (šifra D028 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 35. člena  ZZUOOP,
  • dodatek zaradi začasne razporeditve (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 55. člena ZZUOOP,
  • dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (šifra C086 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 56. člena ZZUOOP,

  DODATKI IZ PKP 6 - ZIUOPDVE -  Uradni list RS št. 175/2020 -  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272 

  • dodatek za začasno premestitev zaposlenega v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 85. člena  ZIUOPDVE,
  • dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva  (šifra C226 po Uredbi o enotni metodologiji)  iz 125. člena ZIUOPDVE,
  • dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) - šifra C223 po Uredbi o enotni metodologiji. Izvzem tega dodatka iz osnove za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela je določil 123. člen ZIUOPDVE,

  DODATKI IZ PKP 7  - ZIUPOPDVE - Uradni list RS št. 203/2020 -  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304   

  • dodatek za nevarnost za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (šifra C227 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 87. člena ZIUPOPDVE.

  Navedeno pomeni, da takrat, ko seštevate podatke o plačah in nadomestilih, izplačanih v letu 2020 oz. 2021, ki predstavljajo osnovo za nadomestila v breme ZZZS, ne prištejete zgoraj naštetih dodatkov (pri tistih delavcih, ki so bili do posameznih dodatkov v skladu z določbami posameznega PKP upravičeni).

  Ob tem še opozarjamo, da to niso povsem identični dodatki, ki so izvzeti iz osnove za dohodnino za 2020 in 2021, ki jih poročate letno FURS-u v datoteki VIRIZV.DAT (pri dohodnini je namreč izvzet nekoliko drugačen nabor dodatkov in le za določene skupine delodajalcev).

  Nevštevanje dodatkov v osnovo se upošteva tudi v primeru, ko se bo npr. delavec, ki je prejemal dodatke v letu 2020 pri delodajalcu javnega sektorja, zaposlil  v letu 2021 pri drugem delodajalcu (tudi če je to v gospodarstvu) in bo v letu 2021 zadržan o dela v breme ZZZS. V takem primeru mora ta novi delodajalec pri izračunu bruto osnove za nadomestilo v breme ZZZS, ki predstavlja seštevek plač in nadomestil, izplačanih v letu 2020, upoštevati, da se v osnovo ne seštejejo morebitni našteti dodatki iz PKP-jev, ki so na podlagi določb PKP izrecno izvzeti iz osnove.

  Ker za navedene dodatke na obrazcih REK-1 ni bila uvedena nova vrsta dohodka, vas lepo prosimo, da sodelavcem ZZZS, ki obračunavajo nadomestila, ob morebitni preverbi razhajanja s kontrolnimi podatki FURS (v katere lahko na ZZZS vpogledujemo šele ob obdelavi refundacije) pojasnite, da so vzrok razhajanja našteti dodatki (torej da je bil posamezni delavec prejemnik dodatkov iz PKP-jev, ki se ne vštevajo v osnovo in je zato dejanska osnova za nadomestilo v breme ZZZS nižja od podatka o izplačanih plačah in nadomestilih, ki je razviden iz kontrolnega vpogleda v oddane obrazce iREK-1).

  Ker je sporočilo kreirano avtomatično, prosimo, da nanj ne odgovarjate.

  Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

  ZZZS

  Fotogalerija

   

  Arhivi