Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Predstavitev rezultatov ankete - Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi, 2013

  1. OSNOVNI PODATKI O RAZISKAVI IN STRNJEN POVZETEK

  Naročnik: 
  GZS - Zbornica računovodskih servisov
  Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

  Izvajalec: 
  Branko Žnuderl,
  RM PLUS d.o.o., Podjetje za tržno raziskovanje in d.o.o.,
  Glavni trg 19a, 2000 Maribor

  Anketiranje: od 28.5.2013 do 18.7. 2013

  Metoda: Podatki so bili zbrani s pomočjo strukturiranega vprašalnika, ki so ga anketirani izpolnjevali sami preko interneta (CAWI – računalniško podprto WEB anketiranje).

  Analiza: september - oktober 2013


  1.1. Namen ankete in izvedba

  Poročilo predstavlja rezultate raziskave zadovoljstva strank (pravnih oseb) s storitvami računovodskih servisov z namenom ugotoviti, kaj bi računovodski servisi še lahko izboljšali, da bi še v večji meri izpolnili pričakovanja svojih strank.

  Raziskava je bila zastavljena tako, da bi kar v največji meri omogočala primerjavo z rezultati raziskave, ki je bila izvedena leta 2008.

  Cilji ankete so bili naslednji:

  • ugotoviti, kakšno je mnenje podjetij o storitvah računovodskih servisov in kakšna je stopnja njihovega zadovoljstva,
  • ugotoviti, kaj pričakujejo od računovodskih servisov,
  • med tistimi, ki ne koristijo storitev računovodskega servisa, ugotoviti razloge za to,
  • ugotoviti, kaj bi lahko računovodski servisi še izboljšali, da bi zadovoljili podjetja.

  Raziskava je bila izvedena na osnovi naključnega vzorca med 1397 pravnimi osebami.

  V vzorec so bile vključene pravne osebe z naslednjimi lastnostmi:

  • z letnim prometom nad 25.000 EUR,
  • izločina srednja in mala podjetja z več kot 50 zaposlenimi,
  • izločena velika podjetja,
  • izločena SKD dejavnost 69.200.

  1 anketa prestavlja cca. 49,6 pravnih oseb, 1% odgovorov med uporabniki pa cca. 552,5 pravnih oseb.


  1.2. Strnjen povzetek

  79,7% (2008 75,3%) vseh anketiranih pravnih oseb uporablja storitve računovodskih servisov (v nadaljevanju: RS). Med uporabniki so nadpovprečno prisotni s.p., in podjetja z 1-5 zaposlenimi.

  Med razlogi za neuporabo storitev RS v večji meri prevladuje premajhen obseg dela (43,8%, 2008 24,3%), kar menijo nadpovprečno pravne osebe z nič zaposlenimi in
  mnenje, da so storitve predrage (39,2%, 2008 26%), kar menijo predvsem z 26-50 zaposlenimi,

  v manjši meri pa slabe pretekle izkušnje (9,5%, 2008 16,5%), kar nadpovprečno omenjajo pravne osebe, ki so v preteklosti menjali RS,
  in nezaupanje RS (7,4%, 2008 8,9%), kar nadpovprečno omenjajo pravne osebe z 26-50 zaposlenimi.

  Če RS ne vodi računovodstva, potem to v največkrat dela lastna računovodska služba (67,8%, 2008 80,3), kar nadpovprečno pravijo pravne osebe z 26-50 zaposlenimi,
  precej bolj redko pa lastna računovodska služba s podporo zunanjega RS (13,1%, 2008 6,3%) ali pa zunanji honorarni delavec (10,2%, 2008 5,8%), kar nadpovprečno pravijo pravne osebe z nič zaposlenimi.

  Največ anketiranih pravnih oseb - uporabnikov se je za določen RS odločilo na osnovi priporočila (78%, 2008 77,3%) – tako nadpovprečno menijo v pravnih osebah, v katerih izražajo zelo visoko stopnjo zaupanja in pravijo, da bodo zagotovo ostali zvesti RS,
  v precej manjšem delu pa na osnovi zbranih ponudb in predstavitev RS (7,9%, 2008 10,7%). Zelo malo pravnih oseb je izbralo RS na osnovi spletne predstavitve RS (1,7%, 2008 0,6%) in na osnovi kataloga računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti (0,9%, 2008 0,3%).

  Glede na razloge za izbiro konkretnega RS so se pravne osebe precej enakomerno tretjinsko razporedile med ponujene opcije:

  • največ jih omenja pomanjkanje časa za spremljanje novosti in sprememb (35,9%, 2008 35,9%) – nadpovprečno s.p.,
  • sledi mnenje, da je bilo to stroškovno ugodnejše, kot če bi to delali sami (32,8%, 2008 34,9%) – nadpovprečno d.o.o., pravne o. z 11-25 zaposlenimi, tisti, ki s servisom komunicirajo 1-krat na teden ali pogosteje, tisti, ki bodo ostali zvesti RS in tisti, pri katerih RS ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti
  • in dejstvo, da nimajo ustreznega kadra (29%, 2008 39,9%) – nadpovprečno pravijo v pravnih o. z nič zaposlenimi in tisti, ki z RS komunicirajo vsaj 1-krat na tri tedne.

  Velika večina anketiranih uporabnikov uporablja celoten obseg storitev RS (79,4%, 2008 76,8%), precej jih uporablja predvsem pripravo letnega poročila (19,1%, 2008 21,4) – to so nadpovprečno s.p., pravne osebe z 1-5 zaposlenimi, pravne osebe iz Obalno-kraške regije in tisti, katerih RS ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti. Posamezne storitve pravne osebe uporabljajo v manjši meri, npr. samo obračun DDV (15,1%, 2008 13,4%), samo obračun plač (10,1%, 2008 13%) in samo knjiženja (9,4%, 2008 8,6%), nadpovprečno so to pravne osebe z 6- 25 zaposlenimi in d.o.o., ter pravne osebe iz Goriške regije. Tisti, ki uporabljajo zgolj obračun plač nadpovprečno verjetno ne bodo ostali zvesti svojem RS.

  Najvišje zadovoljstvo beležimo pri

  • prijaznosti RS (srednja ocena na lestvici 1-5 je 4,59 – 2008, 4,57),
  • sledijo pa odzivni čas za rešitev problema (4.38 – 2008 4,31),
  • kakovost storitev (4,34 – 2008 4,28),
  • poznavanje zakonodaje (4,33 – 2008 4,28)
  • natančnost pri izvedbi storitev (4,31 – 2008 4,26),
  • obrazložitev vsebin, ki zanimajo stranko (4,25 – 2008 4,17),
  • čas, ki ga stranki nameni RS (4,23 – 2008 4,15).

  Oceno 4 ali manj pa so RS dobili pri zaupanju, da RS razmišlja za podjetje (4,00 – 2008 3,99), obveščanju o novostih in spremembah pomembnih za naše podjetje (3,99 – 2008 3,89) in cenah storitev (3,86 – 2008 3,84)

  Letos izmerjeno zadovoljstvo je pri vseh vidikih nekoliko višje, kot je bilo zadovoljstvo leta 2008).

  Pri vseh kriterijih so nadpovprečno zadovoljstvo izražale pravne osebe, ki bodo ostale zveste svojim RS, tisti, katerih RS imajo potrdilo o strokovni usposobljenosti in zavarovano poklicno odgovornost, pravne osebe, ki dnevno komunicirajo z RS.

  Na prvih treh mestih po pomenu (manjša kot je srednja vrednost ranga, višji je povprečni pomen) so naslednje lastnost:

  1. mesto: kakovost storitev (4,33 – 2008 4,31)
  2. mesto: natančnost pri izvedbi storitev (4,36 – 2008 4,49)
  3. mesto: poznavanje zakonodaje (4,68 – 2008 4,76)

  Za njimi pa sledijo naslednje lastnosti (srednja ocena 5,55 do manj kot 6):

  4. mesto: cena storitev (5,55 – 2008 5,79)
  5. mesto:zaupanje, da RS razmišlja za podjetje (5,73 – 2008 5,44)
  6. mesto: obveščanje o novostih in spremembah (5,83 – 2008 5,62)
  7. mesto: obrazložitev vsebin, ki zanimajo pravne osebe (5,97 – 2008 5,66)

  Najmanjši pomen (srednje ocene nad 6) smo izmerili pri:

  8. mesto: prijaznost RS (6,01 – 2008 5.96)
  9. mesto: odzivni čas za reševanje problemov (6,24 – 2008 5,23)
  10. mesto: čas, ki stranki nameni RS (6,30 – 2008 5,93)

  Stopnja zaupanja v RS se je v primerjavi z letom 2008 nekoliko povečala, saj je srednja ocena zaupanja (na lestvici od 1-5, pri čemer ocena 1 pomeni zelo visoko zaupanje, ocena 5 pa zelo nizko zaupanja) je tako letos 1,84, 2008 pa je bila 1,95 – torej za eno desetino ocene boljša. Statistično značilno višjo stopnjo zaupanja izražajo pravne osebe z 26-50 zaposlenimi, tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan ali vsaj 1-krat na teden, tisti, ki pravijo, da bodo zagotovo ostali zvesti RS in tisti, katerih RS imajo potrdila o strokovni usposobljenosti ter zavarovano poklicno odgovornost.

  Stopnja komuniciranja z RS se je v primerjavi z letom 2008 znižala, saj vsak dan z RS komunicira 7,4% uporabnikov (2008 16,5%), na drugi strani pa vsaj 1-krat na mesec z RS komunicira 16,9% uporabnikov (2008 6,1%). Tisti, ki pogosteje komunicirajo z RS, izražajo višjo stopnjo zaupanja do RS in bodo v večji meri ostali zvesti RS, njihovi RS pa imajo potrdila o usposobljenosti in zavarovano poklicno odgovornost. Z RS bolj intenzivno komunicirajo pravne osebe, ki niso d.o.o. in pravne osebe iz drugih organizacijskih oblik ter pravne osebe z 6- 25 zaposlenimi. Z RS redkeje komunicirajo s.p., pravne osebe z 0 zaposlenimi, pravne osebe, ki izražajo k večjemu srednjo stopnjo zaupanja do RS in tiste, ki bodo dokaj verjetno zamenjale RS.

  Dobra tretjina (34,6%) pravnih oseb, ki uporabljajo storitve RS, je v preteklosti že menjala le-tega. To so nadpovprečno menjale d.o.o., pravne osebe z 6-25 zaposlenimi, pravne osebe iz Osrednjeslovenske regije, teste, ki izražajo srednjo stopnjo zaupanja v RS, z RS komunicirajo vsak dan ali 1-krat na teden, tiste, ki bodo verjetno ostale zveste RS in pravne osebe, katere ne vedo, če ima RS potrdila o strokovni usposobljenosti in katerih RS ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Med razlogi za zamenjavo RS prevladujeta: nenatančnost, napake, slaba kakovosti in nezanesljivost (31,3% tistih, ki so menjali RS) in cena, stroški ter neustrezno zaračunavanje (30%). Sledijo nestrokovnost, neznanje, neprofesionalizem (16,1%), neažurnost, neodzivnost, neangažiranosti (16,1%) in slabo svetovanje, slab odnos, neprijaznost (10,4%).

  Manj kot 10% deleže pa beležimo pri naslednjih razlogih: vsebinske, poslovne in formalne spremembe (9,7%), nepoznavanje zakonodaje (9,3%), nezaupanje, nezadovoljstvo (8,7%), upokojitev, kadrovske spremembe (6,2%), nekorektnost, neodgovornost, škodljivo delovanje (6,2%), slaba komunikacija, obveščanje (5,6%), oddaljenost, lokacija (5%), programska oprema, IT podpora, zastarela tehnologija 3,7% in boljša ponudba, priporočilo, boljše reference (2,1%).

  Anketirani uporabniki storitev RS v največji meri pričakujejo od RS natančnost, doslednost, pravilnost, točnost (30%). Z več kot 10% deležem sledijo: kakovost, kvalitetne storitve, dobro delo (22,1%), ažurnost, odzivnost, pravočasnost, dosegljivost (21%), spremljanje zakonodaje, predpisov, novosti (19,7%), svetovanje, pomoč, delovanje v dobro podjetja (19,6%), strokovnost, znanje (17,8%), obveščanje, informiranje, komuniciranje, poročanje (13,2%), zaupanje, zanesljivost (12,3%). Z manj kot 10% deležem pa sledijo: prijaznost, dostopnost, dober odnos, lojalnost (7,5%), ustrezne cene, stroški (7%), korektnost, profesionalnost, resnost (6,6%), odgovornost, poštenost (4,3%), skrbnost, angažiranost, spremljanje podjetja (3,9%), učinkovito, fleksibilno in celovito delo (3,6%).

  Uporabnik storitev RS izražajo precej visoko stopnjo zvestobe RS, saj jih 59,6% pravi, da bodo zagotovo ostali zvesti, nadaljnjih 25,9%, da bodo verjetno ostali zvesti, dokaj verjetno pa pravi 9,8%. Le skupno 4,7% uporabnikov pravi, da verjetno ali zagotovo ne bodo ostali zvesti svojemu RS. Srednja ocena na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 5 pomeni, da bodo zagotovo ostali zvesti, je visokih 4,39.

  Statistično značilno nadpovprečno stopnjo zvestobe RS izražajo v pravnih osebah z nič oz. 11-25 zaposlenimi, tisti, ki izražajo tudi visoko stopnjo zaupanja, tisti, ki s RS komunicirajo vsak dan in tisti, katerih RS ima potrdila o strokovni usposobljenosti ter zavarovano poklicno odgovornost.

  Predlog, da se zaostri formalne pogoje za opravljanje računovodskih storitev, anketirani v veliki meri podpirajo (oz. pravijo, da bi bilo primerno – 47,9%), nadaljnjih 30,9% pa jih celo pravi, da je to nujno potrebno. 4,6% anketiranih jih pravi, da to ni potrebno, 2,8% pa se jih delno ne strinja, ali pa sploh ne strinja, z dodatnim komentarjem, da bo to samo vplivalo na povišanje stroškov. Strinjanje nadpovprečno izražajo tisti, katerih RS že ima potrdila o strokovni usposobljenosti in/ali zavarovano poklicno odgovornost.

  10,1% uporabnikov RS ve, da je njihov RS član katerega izmed stanovskih združenj. Med njimi so statistično nadpovprečno prisotni d.o.o., tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan in tisti, katerih RS imajo potrdila o strokovni usposobljenosti ter zavarovano poklicno odgovornost.

  Med tistim, ki vedo, da je RS član kakšnega izmed stanovskih združenj, jih največ (29,5%) omenja Zbornico računovodskih servisov (nekateri tudi v kombinaciji z GZS), nadaljnjih 12,5 jih omenja samo GZS, 8,9% omenja Združenje računovodij Slovenije, 7,1% Obrtno zbornico, 3,6%društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 1,8% Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev, preostali pa omenjajo kaj drugega ali pa ne vedo, član katerega združenja je njihov RS.

  Skoraj polovica (48,8%) anketiranih uporabnikov pravi, da ima njihov RS potrdila o strokovni usposobljenosti. Med njimi so nadpovprečno tisti, ki sicer izražajo visoko stopnjo zaupanja RS, tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan, tisti, ki bodo RS zagotovo ostali zvesti in tisti, katerih RS ima sklenjeno tudi zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Le 18% anketiranih uporabnikov storitev RS pravi, da ima njihov RS sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti. Med njimi so nadpovprečno prisotni tisti, ki sicer izražajo visoko stopnjo zaupanja RS, tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan ali pa vsaj 1-krat na teden ali pogosteje, tisti, ki bodo RS zagotovo ostali zvesti in tisti, katerih RS ima potrdila o strokovni usposobljenosti.


  2. POROČILO RAZISKAVE

  2.1. Struktura vzorca

  Primerjava lastnosti vseh ustreznih pravnih oseb in realiziranega vzorca v letu 2013.

  Organizacijska oblika

  Osnova vzorca

  Realizirani vzorec

   

  Št. p. oseb

  %

  Št. p. oseb

  %

  2 DELNIŠKA DRUŽBA D.D.

  251

  0,4

     

  5 DRUŠTVO, ZVEZA DRUŠTEV

  3062

  4,4

     

  6 DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJOD.N.O.

  389

  0,6

     

  7 DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO D.O.O.

  34081

  49,2

  698

  50

  15 JAVNI ZAVOD

  734

  1,1

     

  19 KOMANDITNA DRUŽBA K.D.

  188

  0,3

     

  32 SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK S.P.

  28811

  41,6

  639

  45,7

  34 SINDIKAT

  260

  0,4

     

  44 ZADRUGA Z.O.O.

  111

  0,2

     

  47 ZAVOD

  771

  1,1

     

  98 DRUGO

  620

  0,9

  60(*)

  4,3(*)

  Skupaj

  69278

  100,0

  1397

  100

  * združene vse ostale organizacijske oblike pravnih oseb

   

  Število zaposlenih

  Osnova vzorca

  Realizirani vzorec

   

  Št. p. oseb

  %

  Št. p. oseb

  %

  00 zaposlenih

  23404

  33,8

  269

  19,3

  11-5 zaposlenih

  35352

  51,0

  792

  56,7

  26-10 zaposlenih

  5165

  7,5

  161

  11,5

  311-25 zaposlenih

  3769

  5,4

  121

  8,7

  426-50 zaposlenih

  1470

  2,1

  54

  3,9

  99 Brez podatka

  118

  0,2

     

  Skupaj

  69278

  100,0

  1397

  100


   

  Regija

  Osnova vzorca

  Realizirani vzorec

   

  Št. p. oseb

  %

  Št. p. oseb

  %

  1 POMURSKA

  2706

  3,9

  58

  4,2

  2 PODRAVSKA

  9473

  13,7

  203

  14,5

  3KOROŠKA

  2043

  2,9

  46

  3,3

  4 SAVINJSKA

  7733

  11,2

  113

  8,1

  5 ZASAVSKA

  980

  1,4

  29

  2,1

  6 SPODNJEPOSAVSKA

  1820

  2,6

  35

  2,5

  7 JUGOVZHODNA SLOVENIJA

  3736

  5,4

  80

  5,7

  8 OSREDNJESLOVENSKA

  24529

  35,4

  463

  33,1

  9 GORENJSKA

  6528

  9,4

  160

  11,5

  10 NOTRANJSKO-KRAŠKA

  1444

  2,1

  35

  2,5

  11 GORIŠKA

  3978

  5,7

  83

  5,9

  12 OBALNO KRAŠKA

  4308

  6,2

  92

  6,6

  Skupaj

  69278

  100,0

  1397

  100

   

  Razlike med strukturo vseh pravnih oseb, ki so ustrezale vstopnim kriterijem za vzorčenje in realiziranim vzorcem je posledica različne stopnje pripravljenosti dosegljivosti in sodelovanja. Največjo razliko opazimo pri pravnih osebah z nič zaposlenimi, kjer je bila stopnja dosegljivosti in pripravljenosti sodelovanja precej nižja od pričakovane.

  Primerjava strukture realiziranih vzorcev leta 2013 in 2008.   

   

  2.2. UPORABA STORITEV RAČUNOVODSKIH SERVISOV

   

  79,7% (2008 75,3%) vseh anketiranih pravnih oseb uporablja storitve RS.

  Med tistimi, ki uporabljajo storitve RS so statistično značilno (pri vsaj 95% zanesljivosti) nadpovprečno prisotni samostojni podjetniki, pravne osebe z 1 do 5 zaposlenimi, tisti, ki srednje ali bolj zaupajo RS, tisti, ki vsaj 1-krat na mesec ali pogosteje komunicirajo z RS, tisti, ki so v preteklosti, že zamenjali RS, tisti, ki bodo vsaj dokaj verjetno ostali zvesti svojemu RS, in tisti, katerih RS ima potrdila o strokovni usposobljenosti in zavarovanju poklicne odgovornosti, pa tudi tisti, ki slednjih dveh informacij o RS ne vedo.

  Med tistimi, ki ne uporabljajo storitev RS so statistično značilno nadpovprečno prisotne pravne osebe z 11 do 50 zaposlenimi in pravne osebe iz Goriške regije.


  2.3. Razlogi za ne uporabo storitev RS in kdo vodi računovodstvo, če ne RS


   

  Med razlogi za neuporabo storitev RS v večji meri prevladuje premajhen obseg dela (43,8%, 2008 24,3%) in mnenje, da so storitve predrage (39,2%, 2008 26%), v manjši meri pa slabe pretekle izkušnje (9,5%, 2008 16,5%) in nezaupanje RS (7,4%, 2008 8,9%).

  Med tistimi, ki navajajo premajhen obseg dela so statistično značilno nadpovprečno prisotni pravni subjekti z nič zaposlenimi in pravni subjekti iz Pomurske in Podravske regije.

  Da so storitve RS predrage statistično značilno nadpovprečno pravijo pravne osebe z 26-50 zaposlenimi in pravne osebe iz Zasavske regije.

  Slabe pretekle izkušnje statistično značilno nadpovprečno navajajo tiste pravne osebe, ki so v preteklosti menjali RS.

  Nezaupanje pa statistično značilno nadpovprečno navajajo pravne osebe z 26-50 zaposlenimi in pravne osebe iz JV Slovenije oz. Dolenjske regije.   

  Če RS ne vodi računovodstva, potem to v največkrat dela lastna računovodska služba (67,8%, 2008 80,3), precej bolj redko pa lastna računovodska služba s podporo zunanjega RS (13,1%, 2008 6,3%) ali pa zunanji honorarni delavec (10,2%, 2008 5,8%).

  Lastno računovodsko službo imajo nadpovprečno pravne osebe, ki niso d.o.o. ali s.p. in tiste pravne osebe, ki imajo 26-50 zaposlenih.

  Zunanji honorarni sodelavec vodi računovodstvo nadpovprečno v pravnih osebah z nič zaposlenimi.

  Kombinacijo lastne računovodske službe in podpore zunanjega RS pa omenjajo nadpovprečno pravne osebe iz Obalno-kraške regije.


  2.4. Osnova in razlogi za odločitev, da uporabljajo RS


   

  Največ anketiranih pravnih oseb se je za določen RS odločilo na osnovi priporočila (78%, 2008 77,3%), v precej manjšem delu pa na osnovi zbranih ponudb in predstavitev RS (7,9%, 2008 10,7%). Zelo malo pravnih oseb je izbralo RS na osnovi spletne predstavitve RS (1,7%, 2008 0,6%) in na osnovi kataloga računovodskih servisov s potrdilom o usposobljenosti (0,9%, 2008 0,3%).

  Na osnovi priporočila so statistično značilno nadpovprečno izbrali RS v pravnih osebah, v katerih izražajo zelo visoko stopnjo zaupanja in pravijo, da bodo zagotovo ostali zvesti RS.

  Na osnovi zbranih ponudb so se statistično značilno nadpovprečno odločil v d.o.o. in drugih organizacijskih oblikah, v pravnih osebah z 11-25 zaposlenimi, v pravnih osebah, ki so v preteklosti že menjali RS in tisti, ki pravijo, da bodo verjetno ostali zvesti svojemu RS.  Glede na razloge za izbiro konkretnega RS so se pravne osebe precej enakomerno tretjinsko razporedile med ponujene opcije: največ jih omenja pomanjkanje časa za spremljanje novosti in sprememb (35,9%, 2008 35,9%), sledi mnenje, da je bilo to stroškovno ugodnejše, kot če bi to delali sami (32,8%, 2008 34,9%) in dejstvo, da nimajo ustreznega kadra (29%, 2008 39,9%).

  Pomanjkanje čas statistično značilno nadpovprečno navajajo s.p. in pravne osebe iz Obalno-kraške regije.

  Da je uporaba RS stroškovno ugodnejša nadpovprečno menijo d.o.o., pravne osebe z 11-25 zaposlenimi, tisti, ki z RS komunicirajo vsaj 1-krat na teden ali pogosteje, tisti, ki bodo ostali zvez in tisti, katerih RS imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Da nimajo ustreznega kadra nadpovprečno pravijo v pravnih subjekti z nič zaposlenimi in tisti, ki s RS komunicirajo vsaj 1-krat na tri tedne.


  2.5. Obseg uporabljenih storitev RS

   

  Velika večina anketiranih uporablja celoten obseg storitev RS (79,4%, 2008 76,8%), precej jih uporablja predvsem pripravo letnega poročila (19,1%, 2008 21,4), samo obračun DDV (15,1%, 2008 13,4%), samo obračun plač (10,1%, 2008 13%) in samo knjiženja (9,4%, 2008 8,6%).

  Celoten obseg storitev RS statistično značilno nadpovprečno uporabljajo s.p., pravne o. z 1-5 zaposlenimi, pravne o. iz Obalno-kraške regije in tisti, katerih RS ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Samo posamezne storitve pa nadpovprečno uporabljajo pravne osebe z 6-10 zaposlenimi in tudi z 11-25 zaposlenimi in pravne o. iz Goriške regije (obračun DDV, plač in izdelava letnega poročila), da verjetno ne bodo ostali zvesti svojem RS pa nadpovprečno pravijo tisti, ki pri RS uporabljajo zgolj obračun plač.


  2.6. ZADOVOLJSTVO z različnimi vidiki storitev RS

   

  Najvišje zadovoljstvo beležimo pri prijaznosti RS (srednja ocena na lestvici 1-5 je 4,59 – 2008, 4,57).

  Sledijo:

  • odzivni čas za rešitev problema (4.38 – 2008 4,31)
  • kakovost storitev (4,34 – 2008 4,28)
  • poznavanje zakonodaje (4,33 – 2008 4,28)
  • natančnost pri izvedbi storitev (4,31 – 2008 4,26)
  • obrazložitev vsebin, ki zanimajo stranko (4,25 – 2008 4,17)
  • čas, ki ga stranki nameni RS (4,23 – 2008 4,15)

  Oceno 4 ali manj pa so RS dobili pri:

  • zaupanje, da RS razmišlja za podjetje (4,00 – 2008 3,99)
  • obveščanje o novostih in spremembah pomembnih za naše podjetje (3,99 – 2008 3,89)
  • cene storitev (3,86 – 2008 3,84)

  Letos izmerjeno zadovoljstvo je pri vseh vidikih nekoliko višje, kot je bilo zadovoljstvo leta 2008).

  Pri skoraj vseh vidikih opazimo, da nadpovprečne (torej boljše ocene) dajejo:

  • pravne osebe, ki bodo ostale zveste svojem RS
  • pravne osebe, katerih RS imajo potrdilo o strokovni usposobljenosti
  • pravne osebe, katerih RS imajo zavarovano poklicno odgovornost
  • pravne osebe, ki z RS komunicirajo vsak dan, vsaj 1-teden pa pri zaupanju, RS razmišlja za podjetje, pri obveščanju o novostih in spremembah
  • pravne osebe z nič zaposlenimi (razen pri natančnosti izvedbe, obrazložitvi vsebin)
  • pravne osebe z 26-50 zaposlenimi (razen pri poznavanju zakonodaje, cenah, odzivnem času)

  Izjemoma pa:

  • pravne osebe z 11-25 zaposlenih pri cenah in prijaznosti,
  • pravne osebe z zelo visoko stopnjo zaupanja do RS in visoko stopnjo zaupanja pri prijaznosti
  • pravne osebe, ki še niso menjale svojega RS pri obrazložitvi vsebin

    

  2.7. POMEN RAZLIČNIH VIDIKOV STORITEV RAČUNOVODSKIH SERVISOV

   

  Graf prikazuje srednje vrednosti rangov (razvrstitev) po pomenu od 1 do 10 mesta, to pomeni, manjša kot je srednja vrednost, bolj pomembna je posamezna lastnost in obratno.

  Na prvih treh mestih po pomenu so naslednje lastnost:

  1. mesto: kakovost storitev (4,33 – 2008 4,31)
  2. mesto: natančnost pri izvedbi storitev (4,36 – 2008 4,49)
  3. mesto: poznavanje zakonodaje (4,68 – 2008 4,76)

  Za njimi pa sledijo naslednje lastnosti (srednja ocena 5,55 do manj kot 6):

  4. mesto: cena storitev (5,55 – 2008 5,79)
  5. mesto:zaupanje, da RS razmišlja za podjetje (5,73 – 2008 5,44)
  6. mesto: obveščanje o novostih in spremembah (5,83 – 2008 5,62)
  7. mesto: obrazložitev vsebin, ki zanimajo pravne osebe (5,97 – 2008 5,66)

  Najmanjši pomen (srednje ocene nad 6) smo izmerili pri:

  8. mesto: prijaznost RS (6,01 – 2008 5.96)
  9. mesto: odzivni čas za reševanje problemov (6,24 – 2008 5,23)
  10. mesto: čas, ki stranki nameni RS (6,30 – 2008 5,93)

  Do razlik z merjenjem iz leta 2008 prihaja tudi zaradi tega, ker smo letos sproti lahko striktno računalniško kontrolirali rangiranje (postavljanje v vrstni red) lastnosti, kar pa 2008 leta, ko je šlo za pisno samoizpolnjevanje, ni bilo mogoče. Menimo, da je to glavni razlog, zakaj slabše uvrščene 2008 beležijo nižjo srednjo vrednost ranga, kot letos. Ne glede na zapisano pa lahko opazimo, da se razvrstitev na prvih treh mestih zelo ujema, na preostalih mestih, pa lahko opazimo razlike v vrstnem redu: tako so letos višje po pomenu kot 2008 razvrščeno zaupanje, da RS razmišlja za podjetje, nižje pa odzivni čas za rešitev problemov.

  Statistično značilno višji pomen (nižjo srednjo oceno ranga) so pripisovale posameznim lastnostnim naslednje skupine:

  • pri kakovosti storitev pravne osebe iz Koroške regije
  • pri natančnosti izvedbe storitev pravne osebe z nič zaposlenimi, iz Koroške ali Savinjske regije, tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan ali pa vsaj 1-krat na mesec
  • pri ceni storitev pravne osebe, ki srednje ali nizko zaupajo RS
  • prijaznosti RS pravne osebe iz Goriške regije in tisti, ki verjetno ne bodo ostali zvesti RS
  • pri odzivnem času za rešitev problemov pravne osebe iz JV Slovenije in Obalno-kraške regije
  • pri času, ki ga RS nameni stranki in

  pri obrazložitvi vsebin, ki zanimajo strani, ni bilo statistično značilnih odmikov v podskupinah

  • pri obveščanju o novostih in spremembah pa pravne osebe, ki imajo 26-50 zaposlenih.

  2.8. MNENJE O CENAH STORITEV

   

  Da so cene previsoke meni 35,4% (2008 31,1%), da so visoke vendar primerne, če je storitev kakovostna 32% (2008 32,9%), primerne 32,6% (2008 34,6%), kar kaže na to, da so stranke bolj senzibilne oz. manj zadovoljne s ceno storitev RS.

  Da so cene previsoke statistično značilno nadpovprečno menijo pravne osebe s srednjo stopnjo zaupanja RS, tisti, ki komunicirajo z RS vsaj 1-krat na mesec, tisti, ki verjetno ne bodo, dokaj verjetno bodo ali verjetno bodo ostali zvesti svojemu RS in tisti, ki ne vedo, če RS ima potrdila o strokovni usposobljenosti.

  Da so cene primerne, saj je storitev kakovostna statistično značilno nadpovprečno menijo pravne osebe iz Osrednjeslovenske regije, tisti, ki izražajo zelo visoko stopnjo zaupanja v RS, tisti, ki bodo ostali zvesti RS in tisti, ki vedo, da RS ima potrdila o strokovni usposobljenosti in zavarovano poklicno odgovornost.

  Da so cene primerne statistično značilno nadpovprečno menijo pravne osebe iz Podravske regije, tisti, ki izražajo zelo visoko stopnjo zaupanja v RS, tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan, tisti, ki bodo zagotovo ostali zvesti RS in tisti, ki vedo, da ima RS zavarovano poklicno odgovornost.


  2.9. STOPNJA ZAUPANJA RAČUNOVODSKIM SERVISOM

   

  Skoraj 40% anketiranih uporabnikov (39,3%, 2008 35,9) ocenjuje, da ima zelo visoko stopnjo zaupanja do RS, nadaljnjih 42% (2008 44,7%) pa visoko stopnjo zaupanja. 15,3% (2008 16,5%) pa srednjo stopnjo zaupanja. Preostalih 3,4% (2008 1,9%) pa izraža nizko ali zelo nizko stopnjo zaupanja. Srednja ocena zaupanja (na lestvici od 1-5, pri čemer ocena 1 pomeni zelo visoko zaupanje, ocena 5 pa zelo nizko zaupanja) je tako letos 1,84, 2008 pa je bila 1,95 – torej za eno desetino ocene boljša.

  Statistično značilno višjo stopnjo zaupanja (zaradi obrnjene lestvice podpovprečno srednjo oceno) izražajo pravne osebe z 26-50 zaposlenimi, tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan ali vsaj 1-krat na teden, tisti, ki pravijo, da bodo zagotovo ostali zvesti RS in tisti, katerih RS imajo potrdila o strokovni usposobljenosti ter zavarovano poklicno odgovornost.


  2.10. POGOSTOST KOMUNICIRANJA Z RAČUNOVODSKIM SERVISOM

   

  Stopnja komuniciranja z RS se je v primerjavi z letom 2008 znižala, kar lepo prikazuje gornji graf, v katerem vidimo, da npr. vsak dan z RS komunicira 7,4% uporabnikov (2008 16,5%), na drugi strani pa vsaj 1-krat na mesec z RS komunicira 16,9% uporabnikov (2008 6,1%).

  Vsak dan z RS statistično značilno nadpovprečno komunicirajo, pravne osebe, ki niso d.o.o. ali s.p., tiste, ki imajo 6-25 zaposlenih, pravne osebe, ki izražajo visoko zelo visoko stopnjo zaupanja in tiste, katerih RS imajo potrdila o strokovni usposobljenosti ter zavarovano poklicno odgovornost.

  Vsaj 1-krat na teden nadpovprečno z RS komunicirajo d.o.o., pravne osebe z 6-25 zaposlenimi, tiste pravne osebe, ki so v preteklosti že zamenjali RS in tiste, ki bodo zagotovo ostale zveste RS ter tiste, katerih RS imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Vsaj 1-krat na dva tedna s.p, vsaj 1-krat na tri tedne pa pravne osebe z 0 zaposlenimi in pravne osebe iz Savinjske regije.

  Vsaj 1-krat na mesec pa s.p., pravne osebe z nič zaposlenimi, tiste, ki izražajo srednjo stopnjo zaupanja do RS, pravne osebe, ki pravijo, da bodo dokaj verjetno zamenjale RS in tiste pravne osebe, ki ne vedo, če ima RS sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.


  2.11. STOPNJA MENJAVANJA RS IN RAZLOGI

   

  Dobra tretjina (34,6%) pravnih oseb, ki uporabljajo storitve RS, je v preteklosti že menjala le-tega.

  RS so statistično značilno nadpovprečno v preteklosti menjale d.o.o., pravne osebe z 6-25 zaposlenimi, pravne osebe iz Osrednjeslovenske regije, teste, ki izražajo srednjo stopnjo zaupanja v RS, z RS komunicirajo vsak dan ali 1-krat na teden, tiste, ki bodo verjetno ostale zveste RS in pravne osebe, katere ne vedo, če ima RS potrdila o strokovni usposobljenosti in katerih RS ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Med razlogi za zamenjavo RS prevladujeta: nenatančnost, napake, slaba kakovosti in nezanesljivost (31,3% tistih, ki so menjali RS) in cena, stroški ter neustrezno zaračunavanje (30%). Sledijo nestrokovnost, neznanje, neprofesionalizem (16,1%), neažurnost, neodzivnost, neangažiranosti (16,1%) in slabo svetovanje, slab odnos, neprijaznost (10,4%).

  Manj kot 10% deleže pa beležimo pri naslednjih razlogih: vsebinske, poslovne in formalne spremembe (9,7%), nepoznavanje zakonodaje (9,3%), nezaupanje, nezadovoljstvo (8,7%), upokojitev, kadrovske spremembe (6,2%), nekorektnost, neodgovornost, škodljivo delovanje (6,2%), slaba komunikacija, obveščanje (5,6%), oddaljenost, lokacija (5%), programska oprema, IT podpora, zastarela tehnologija 3,7% in boljša ponudba, priporočilo, boljše reference (2,1%).

  Nenatančnost, napake, slaba kakovost in nezanesljivost so kot razlog menjave RS statistično značilno nadpovprečno navajale pravne osebe, ki pravijo, da imajo sedaj visoko stopnjo zaupanja do RS.

  Stroškovni vidik so kot razlog menjave RS statistično značilno nadpovprečno navajale pravne osebe iz JV Slovenije in tiste, ki pravijo, da imajo sedaj visoko stopnjo zaupanja do RS.

  Neažurnost, neodzivnost, neangažiranost nadpovprečno navajajo pravne osebe iz Osrednjeslovenske regije.


  2.12. PRIČAKOVANJA UPORABNIKOV

  Anketirani uporabniki storitev RS v največji meri pričakujejo od RS natančnost, doslednost, pravilnost, točnost (30%). Z več kot 10% deležem sledijo: kakovost, kvalitetne storitve, dobro delo (22,1%), ažurnost, odzivnost, pravočasnost, dosegljivost (21%), spremljanje zakonodaje, predpisov, novosti (19,7%), svetovanje, pomoč, delovanje v dobro podjetja (19,6%), strokovnost, znanje (17,8%), obveščanje, informiranje, komuniciranje, poročanje (13,2%), zaupanje, zanesljivost (12,3%). Z manj kot 10% deležem pa sledijo: prijaznost, dostopnost, dober odnos, lojalnost (7,5%), ustrezne cene, stroški (7%), korektnost, profesionalnost, resnost (6,6%), odgovornost, poštenost (4,3%), skrbnost, angažiranost, spremljanje podjetja (3,9%), učinkovito, fleksibilno in celovito delo (3,6%).

  Natančnost, doslednost, pravilnost, točnost statistično značilno nadpovprečno navajajo pravne osebe iz Obalno-kraške regije.

  Kakovost, kvalitetne storitve, dobro delo nadpovprečno pravne osebe iz Koroške regije.

  Ažurnost, odzivnost, pravočasnost, dosegljivost nadpovprečno d.o.o., pravne osebe z 11-25 zaposlenimi in tiste, ki z RS komunicirajo vsak dan.

  Svetovanje, pomoč, delovanje v dobro podjetja nadpovprečno pravne osebe iz Gorenjske in Goriške regije, pravne osebe, ki izražajo srednjo stopnjo zaupanja v RS, tiste, ki so v preteklosti že zamenjali RS in tiste pravne osebe, ki verjetno ne bodo ostale zveste svojemu RS.

  Obveščanje, informiranje, komuniciranje, poročanje nadpovprečno omenjajo pravne osebe, ki izražajo srednjo stopnjo zaupanja v RS in tiste pravne osebe, ki verjetno ne bodo ostale zveste svojemu RS.

  Zaupanje, zanesljivost pa nadpovprečno omenjajo pravne osebe iz Koroške regije, tiste, ki izražajo visoko stopnjo zaupanja in tiste pravne osebe, katerih RS imajo potrdila o strokovni usposobljenosti.
   

  2.13. ZVESTOBA RAČUNOVODSKEMU SERVISU

   

  Uporabnik storitev RS izražajo precej visoko stopnjo zvestobe RS, saj jih 59,6% pravi, da bodo zagotovo ostali zvesti, nadaljnjih 25,9%, da bodo verjetno ostali zvesti, dokaj verjetno pa pravi 9,8%. Le skupno 4,7% uporabnikov pravi, da verjetno ali zagotovo ne bodo ostali zvesti svojemu RS. Srednja ocena na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 5 pomeni, da bodo zagotovo ostali zvesti, je visokih 4,39.

  Statistično značilno nadpovprečno stopnjo zvestobe RS izražajo v pravnih osebah z nič oz. 11-25 zaposlenimi, tisti, ki izražajo tudi visoko stopnjo zaupanja, tisti, ki s RS komunicirajo vsak dan in tisti, katerih RS ima potrdila o strokovni usposobljenosti ter zavarovano poklicno odgovornost.

  2.14. STRINJANJEM S PREDLOGOM, DA BI SE ZAOSTRILI FORMALNI POGOJI ZA POSLOVANJE RAČUNOVOSKIH SERVISOV

  Predlog, da se zaostri formalne pogoje za opravljanje računovodskih storitev, anketirani v veliki meri podpirajo (oz. pravijo, da bi bilo primerno – 47,9%), nadaljnjih 30,9% pa jih celo pravi, da je to nujno potrebno. 4,6% anketiranih jih pravi, da to ni potrebno, 2,8% pa se jih delno ne strinja, ali pa sploh ne strinja, z dodatnim komentarjem, da bo to samo vplivalo na povišanje stroškov.

  Da bi bilo to primerno statistično značilno nadpovprečno pravijo pravne osebe, ki niso d.o.o. ali s.p., iz Goriške regije, tisti, ki sicer izražajo zelo visoko stopnjo zaupanja v RS in tisti, katerih RS imajo potrdila o strokovni usposobljenosti.

  Da je to nujno potrebno menijo nadpovprečno pravne osebe iz pomorske regije, tisti, ki izražajo srednjo stopnjo zaupanje, tisti, ki so v preteklosti že menjali RS, tisti, ki pravijo, da bodo dokaj verjetno ostali zvesti svojem RS in tisti, kateri RS ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.


  2.15. ČLANSTVO RS V STANOVSKIH ZDRUŽENJIH

   

  10,1% uporabnikov RS ve, da je njihov RS član katerega izmed stanovskih združenj.

  Med njimi so statistično nadpovprečno prisotni d.o.o., tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan in tisti, katerih RS imajo potrdila o strokovni usposobljenosti ter zavarovano poklicno odgovornost.


   

  Med tistim, ki vedo, da je RS član kakšnega izmed stanovskih združenj, jih največ (29,5%) omenja Zbornico računovodskih servisov (nekateri tudi v kombinaciji z GZS), nadaljnjih 12,5 jih omenja samo GZS, 8,9% omenja Združenje računovodij Slovenije, 7,1% Obrtno zbornico, 3,6%društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 1,8% Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev, preostali pa omenjajo kaj drugega ali pa ne vedo, član katerega združenja je njihov RS.

  Zbornico računovodskih servisov statistično značilno nadpovprečno omenjajo tisti, ki s svojim RS komunicirajo vsaj 1-krat na mesec.


  2.16. ALI IMA RAČUNOVODSKI SERVIS POTRDILA O USTREZNI STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI IN SKLENJENOZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

   

  Skoraj polovica (48,8%) anketiranih uporabnikov pravi, da ima njihov RS potrdila o strokovni usposobljenosti.

  Da ima njihov RS potrdila o strokovni usposobljenosti nadpovprečno trdijo tisti, ki sicer izražajo visoko stopnjo zaupanja RS, tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan, tisti, ki bodo RS zagotovo ostali zvesti in tisti, katerih RS ima sklenjeno tudi zavarovanje poklicne odgovornosti.


  Le 18 anketiranih uporabnikov storitev RS pravi, da ima njihov RS sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti.

  Da ima njihov RS sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti nadpovprečno trdijo tisti, ki sicer izražajo visoko stopnjo zaupanja RS, tisti, ki z RS komunicirajo vsak dan ali pa vsaj 1-krat na teden ali pogosteje, tisti, ki bodo RS zagotovo ostali zvesti in tisti, katerih RS ima potrdila o strokovni usposobljenosti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi