Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«

  Program za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZRS dne 10.11.2010.


  Način preverjanja in ocenjevanja znanja

  Izpit po programu za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« se opravlja pisno, z uporaba računalniškega programa e-testing na sedežu Zbornice računovodskih servisov (ZRS).

  Vprašanja za e-testing pripravi strokovna komisija za pripravo izpitov, ki jo imenuje Upravni odbor ZRS.
  Za vsak tematski sklop se določi ustrezno število vprašanj, kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60% vseh možnih točk iz vseh tematskih sklopov skupaj in najmanj 50% iz vsakega posameznega sklopa.

  Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

  Roki za opravljanje izpita se razpišejo dvakrat letno (spomladanski in jesenski rok).

  V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita, UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.


  Pogoji za pristop k izpitu

  Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora visokošolsko izobrazbo,
  • aktivno mora obvladati slovenski jezik,
  • imeti mora ustrezne delovne izkušnje.

  Za ustrezne delovne izkušnje se šteje najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva.

  Za pristop k izpitu kandidat izpolni prijavnico, objavljeno na spletni strani Zbornice računovodskih servisov https://www.gzs.si/zrs ter plača nadomestilo v višini 195,00 EUR brez DDV.


  Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu »Strokovni vodja računovodskega servisa«

  Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, certifikat, s katerim mu podeli naziv »strokovni vodja računovodskega servisa«.
  Certifikat podpišeta direktor in predsednik Zbornice računovodskih servisov.


  Cena izpita: 195
  ,00 EUR (+ 20% DDV)

  V primeru zadostnega števila prijav bo izpit potekal: 16.6.2011 (rok za prijavo: 2.6.2011)

  Izpit se opravlja pisno, z uporabo računalniškega programa e-testing na sedežu Zbornice računovodskih servisov.

  Kandidati naj pošljejo prijave v skladu z razpisnimi pogoji in prijavnimi roki na naslov:
  GZS - Zbornica računovodskih servisov
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

  Na podlagi prijave na izpit bodo kandidati obveščeni o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita, pogojih plačila in času izvedbe izpita.

  Dodatne informacije:
  Tajništvo ZRS
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: tanja.malic@gzs.si


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi