Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 6. Kongres računovodskih servisov, druga objava

  6.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V

  11. in 12. oktober 2004, GH Bernardin, Portorož

  Program

  P o n e d e l j e k, 11. oktober 2004

  09.00-09.30 Prijava in sprejem udeležencev
  10.00-10.30


  Otvoritev in pozdravni nagovori

  Lojze Rejc, predsednik  Združenja računovodskih servisov
  mag. Mateja Mešl, podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije

  Predstavitev programa delovanja DURS
  Zvezdana Gržina,  generalna direktorica Davčne uprave republike Slovenije

  10.30-13.30


  Odprta vprašanja novega zakona o dohodnini

  Kot osnovno izhodišče novega zakona o dohodnini (ZDoh-1) je ohranjena tako imenovana globalna obdavčitev vseh dohodkov fizične osebe z eno vrsto davka to je z dohodnino, in sicer po načelu progresivne obdavčitve posameznika. Novost je, da zakon prinaša razširitev davčne osnove, tako da bodo po novem obdavčeni skoraj vsi dohodki fizičnih oseb (izjema je obdavčitev dela dohodka od obresti). Novi zakon o dohodnini prinaša tudi spremembo inflacijskih mehanizmov, in sicer bo zaradi predvidenega zmanjšanja inflacije odpravljena indeksacija lestvice in olajšav znotraj posameznega leta. Za leto vnaprej bo določena fiksna lestvica za odmero dohodnine, tako da bodo državljani že med davčnim letom lahko ugotovili svojo davčno obveznost za tekoče leto.

  Uvodni pogled
  dr. Mitja Čok,   Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

  Obdavčitev dohodka iz zaposlitve in drugi dohodki
  Siniša Mitrović, Simič in partnerji d.o.o.

  Obdavčitev dohodka iz dejavnosti
  Maja Bohorič, Simič in partnerji d.o.o.  

  Obdavčitev dohodkov  iz premoženja in dobička iz kapitala
  mag. Aleš Kobal, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

  13.30-15.00 Odmor za kosilo
  15.00-16.30


  Pomembnejše novosti zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

  Zakon je v slovenski davčni prostor vnesel kar nekaj novosti, ki so posledica različnih vzrokov, med drugim tudi prilagoditve slovenskega davčnega sistema sistemu EU. Zakon tako uvaja nekatere institute, ki jih do danes nismo poznali oziroma smo jih poznali v nekoliko drugačni obliki.

  Uvodni pogled
  mag. Uroš Rožič, Krekova banka d.d.

  Obdavčitev udeležbe v dobičku in sprememba davčnega obdobja
  Nada Drobnič,Deloitte & Touche d.o.o.

  Transferne cene in tanka kapitalizacija
  Barbara Guzina,  Deloitte & Touche d.o.o.

  16.30-18.15
  Pravno varstvo davčnega zavezanca z vidika nove davčno procesne zakonodaje

  Zakon o davčnem postopku je bil od uveljavitve julija 1996 že večkrat dopolnjen in spremenjen predvsem z vidika administriranja davkov v davčnih organih, uveljavljanja materialnih davčnih zakonov, kot je uvedba davka na dodano vrednost in trošarin, ter odločb ustavnega sodišča, ki je večkrat poseglo v materijo zakona o davčnem postopku. V novem zakonu velja posebej izpostaviti natančnejšo ureditev davčne tajnosti in odnos med davčnim organom in zavezancem med samim davčnim inšpekcijskim nadzorom.

  Temeljni cilj zakona o davčni službi je urediti organizacijo in delovanje davčne službe tako, da bo pobiranje davkov sledilo načelu prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti zavezancev za davke ob hkratnem zagotavljanju ustreznega izpolnjevanja davčnih obveznosti zavezancev za davke, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Z zakonom o davčni službi se urejajo naloge davčne službe, davčna pooblastila in davčni register. Določena je organizacijska struktura davčne uprave in pooblaščene uradne osebe.

  Uvodni pogled
  prof. dr. Bojan Škof, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

  Novosti zakona o davčnem postopku s posebnim poudarkom na načinu ugotavljanja dejstev, načinu izpolnitve in zavarovanja davčne obveznosti ter novostmi v davčnem inšpekcijskem pregledu
  Franc Polič, Franc Polič s.p.

  Pomembnejše novosti zakona o davčni službi s posebnim poudarkom na vrsti in obsegu davčnih pooblastil
  Zvonko Špelko, Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto

  20.00


  Večerja z družabnim programom

  glasbeni gostje večera: Yuhu Banda


  T o r e k, 12. oktober 2004

  10.00-10.45


  Najpomembnejše spremembe Zakona o gospodarskih družbah

  Krovni sistemski zakon na področju prava družb bo doživel novo spremembo, ki se usmerja predvsem v prenovo bilančnih določil in implementacijo nove nadnacionalne oblike kapitalske družbe - evropske delniške družbe oz. Societas Europea (SE).

  dr. Saša Prelič, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

  10.45-11.45


  Plače delavcev v zasebnem sektorju po novem

  Letos so se socialni partnerji dogovorili, da se bodo plače v zasebnem sektorju usklajevale na drugačen način, kot smo bili vajeni v preteklih letih. Dosedanje povečevanje izhodiščnih plač za dogovorjen odstotek se zamenjuje z nominalnim zneskom, ki se prišteje h končno obračunani plači. Na nov način, ki je za večino gospodarskih družb zavezujoč za delo opravljeno v mesecu avgustu, se bodo plače obračunavale vse dokler se znesek uskladitvnega dodatka ne bo vključil v sistem plač. V prispevku bodo izpostavljene bistvene spremembe in najpogostejše dileme, ki se pojavljajo ob izvajanju Zakona o izvajanju dogovora o politiki plača v zasebnem sektorju v obdobju 2004 2005.

  mag. Slavi Pirš, Združenje delodajalcev Slovenije


  Mednarodni standardi računovodskega poročanja v okviru bilančnega prava EU in njihova uporaba v Sloveniji

  Uredba Evropske unije (EC/1606/2002), ki se nanaša na mednarodne računovodske standarde, določa obvezno uporabo MRS, ki se po novem imenujejo mednarodni standardi računovodskega poročanja. (MSRP). Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) bodo morala uporabljati vsa podjetja, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na borze v Evropski uniji oziroma konsolidirajo računovodske izkaze, in sicer z letom 2005.

  Silva Koritnik, pooblaščena revizorka
  Mitja Štendler, revizor

  13.30-15.00 Odmor za kosilo
  15.00-16.30


  Vpliv čustvene inteligence na sposobnost obvladovanja stresnih in konfliktnih situacij

  dr. Aleksander Zadel, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  16.30-16.45 Zaključek 6. Kongresa računovodskih servisov

  Kotizacija

  49.500,00 tolarjev + 20% DDV za udeleženca. Vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja/organizacije ima 10% popust.

  Udeleženec Kotizacija brez DDV Kotizacija z DDV
  prvi udeleženec 49.500,00 59.400,00
  drugi udeleženec iz iste organizacije (10% popust) 44.550,00 53.460,00
  tretji udeleženec iz iste organizacije (20% popust) 39.600,00 47.520,00
  četrti udeleženec iz iste organizacije (30% popust) 34.650,00 41.580,00


  Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
  02924-0017841495
    sklic 2210 - vaša matična številka.
  V kolikor želite prejeti predračun, nam sporočite.

  V kotizacijo je vključeno: udeležba na predavanjih, gradivo, okrepčila med odmori, dve kosili v GH Bernardin, svečana večerja in družabni večer.


  Dodatne informacije
    

  Stanka Istinič, tel.: 01/ 5898 312


  Prijava

  Prijave sprejemamo do 5. oktobra 2004 oziroma do zapolnitve prostih mest:

  • s prijavnico, ki jo pošljete:
   • po pošti na naslov: GZS Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali
   • po faksu na številko: 01/5898 317;
  • ali z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani. 

  Udeležence vljudno prosimo, da ob registraciji predložijo pisno dokazilo o plačilu kotizacije. 


  Odjava

  Pri pisni odjavi udeležbe najmanj 3 dni pred začetkom kongresa, bomo povrnili celotni znesek plačane kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in plačane kotizacije ne bomo vrnili.


  Bivanje

  Udeležencem priporočamo, da si čim prej zagotovijo prenočišča. Hoteli Bernardin nudijo udeležencem 6. Kongresa računovodskih servisov za bivanje v času kongresa 10% popust.

  Dodatne informacije o posameznih hotelih najdete na spletnih naslovih

  Grand Hotel Bernardin *****
  Soba z zajtrkom Standard Superior
  1/1 28.600 33.300
  1/2 33.400 39.200

  Hotel Histrion****
  Soba z zajtrkom Pogled na morje Pogled na pristan
  1/1 25.000 23.800
  1/2 32.400 30.000

  Hotel Vile Park***
  Soba z zajtrkom
  1/1 20.300
  1/2 24.800

  Apartmaji Vila Barka
  APP 1/2 - 1/4 28.600 35.700

  Fotogalerija

   

  Arhivi