Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 6. Kongres računovodskih servisov, prva objava

  6.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V

  11. in 12. oktober 2004, GH Bernardin, Portorož

  Program

  P o n e d e l j e k, 11. oktober 2004

  Prijava in sprejem udeležencev


  Otvoritev

  Lojze Rejc, predsednik  Združenja računovodskih servisov
  mag. Mateja Mešl, podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije

  Predstavitev programa delovanja DURS
  Zvezdana Gržina,  generalna direktorica Davčne uprave republike Slovenije


  Dohodnina

  Zakon o dohodnini ureja sistem obdavčitve dohodkov fizičnih oseb in sodi v paket zakonov v okviru davčne reforme.
  Najpomembnejši razlogi za sprejem novega zakona o dohodnini so bili relativno visoka splošna obremenitev dohodkov fizičnih oseb, predvsem dohodkov iz dela, spremenjene razmere v načinu pridobivanja dohodka fizičnih oseb, spremenjena zakonodaja, ki ureja dohodke in statuse fizičnih oseb, potreba po večji prilagoditvi sistema dohodnine mednarodno primerljivim standardom in predpisom EU, uresničitev štirih odločb Ustavnega sodišča RS in neenakomerna porazdelitev davčnih bremen, zaradi česar zavezanci prehajajo iz davčno bolj obremenjenih oblik dohodkov v manj obremenjene.

  Uvodni pogled
  dr. Mitja Čok,   Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

  Obdavčitev dohodka iz zaposlitve in drugi dohodki
  Siniša Mitrović, Simič in partnerji d.o.o.

  Obdavčitev dohodka iz dejavnosti
  Maja Bohorič, Simič in partnerji d.o.o.  

  Obdavčitev dohodkov  iz premoženja in dobička iz kapitala
  mag. Aleš Kobal, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

  Odmor


  Davek od dohodkov pravnih oseb

  Zakon je v slovenski davčni prostor vnesel kar nekaj novosti, ki so posledica različnih vzrokov, med drugim tudi prilagoditve slovenskega davčnega sistema sistemu EU. Zakon tako uvaja nekatere institute, ki jih do danes nismo poznali oziroma smo jih poznali v nekoliko drugačni obliki.

  Uvodni pogled
  mag. Uroš Rožič, Krekova banka d.d.

  Zavezanec za davek,  davčna obveznost in odprava dvojnega obdavčenja
  Nada Drobnič,Deloitte & Touche d.o.o.

  Davčna osnova in davčne olajšave
  Barbara Guzina,  Deloitte & Touche d.o.o.


  Pravno varstvo davčnega zavezanca z vidika nove davčno procesne zakonodaje

  Zakon o davčnem postopku je bil od uveljavitve julija 1996 že večkrat dopolnjen in spremenjen predvsem z vidika administriranja davkov v davčnih organih, uveljavljanja materialnih davčnih zakonov, kot je uvedba davka na dodano vrednost in trošarin, ter odločb ustavnega sodišča, ki je večkrat poseglo v materijo zakona o davčnem postopku. V novem zakonu velja posebej izpostaviti natančnejšo ureditev davčne tajnosti in odnos med davčnim organom in zavezancem med samim davčnim inšpekcijskim nadzorom.

  Temeljni cilj zakona o davčni službi je urediti organizacijo in delovanje davčne službe tako, da bo pobiranje davkov sledilo načelu prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti zavezancev za davke ob hkratnem zagotavljanju ustreznega izpolnjevanja davčnih obveznosti zavezancev za davke, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Z zakonom o davčni službi se urejajo naloge davčne službe, davčna pooblastila in davčni register. Določena je organizacijska struktura davčne uprave in pooblaščene uradne osebe.

  Uvodni pogled
  prof. dr. Bojan Škof, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

  Zakon o davčnem postopku v povezavi z Zakonom o upravnem postopku
  Franc Polič, Franc Polic s.p.

  Zakon o davčni službi
  Zvonko Špelko, Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto

  Večerja z družabnim programom


  T o r e k, 12. oktober 2004


  Najpomembnejše spremembe Zakona o gospodarskih družbah

  Krovni sistemski zakon na področju prava družb bo doživel novo spremembo, ki se usmerja predvsem v prenovo bilančnih določil in implementacijo nove nadnacionalne oblike kapitalske družbe - evropske delniške družbe oz. Societas Europea (SE).

  dr. Saša Prelič, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta


  Plače delavcev v zasebnem sektorju po novem

  Letos so se socialni partnerji dogovorili, da se bodo plače v zasebnem sektorju usklajevale na drugačen način, kot smo bili vajeni v preteklih letih. Dosedanje povečevanje izhodiščnih plač za dogovorjen odstotek se zamenjuje z nominalnim zneskom, ki se prišteje h končno obračunani plači. Na nov način, ki je za večino gospodarskih družb zavezujoč za delo opravljeno v mesecu avgustu, se bodo plače obračunavale vse dokler se znesek uskladitvnega dodatka ne bo vključil v sistem plač. V prispevku bodo izpostavljene bistvene spremembe in najpogostejše dileme, ki se pojavljajo ob izvajanju Zakona o izvajanju dogovora o politiki plača v zasebnem sektorju v obdobju 2004 2005.

  mag. Slavi Pirš, Združenje delodajalcev Slovenije


  Mednarodni standardi računovodskega poročanja

  Uredba Evropske unije (EC/1606/2002), ki se nanaša na mednarodne računovodske standarde, določa obvezno uporabo MRS, ki se po novem imenujejo mednarodni standardi računovodskega poročanja. (MSRP). Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) bodo morala uporabljati vsa podjetja, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na borze v Evropski uniji oziroma konsolidirajo računovodske izkaze, in sicer z letom 2005.

  Silva Koritnik, Cilj revizija d.o.o.

  Odmor za kosilo


  Razvijanje pozitivne samopodobe

  dr. Aleksander Zadel, Istrabenz d.d.

  Zaključek 6. Kongresa računovodskih servisov


  Bivanje

  Udeležencem priporočamo, da si čim prej zagotovijo prenočišča. Dodatne informacije o posameznih hotelih najdete na spletnih naslovih

  Grand Hotel Bernardin *****
  Soba z zajtrkom Standard Superior
  1/1 28.600 33.300
  1/2 33.400 39.200

  Hotel Histrion****
  Soba z zajtrkom Pogled na morje Pogled na pristan
  1/1 25.000 23.800
  1/2 32.400 30.000

  Hotel Vile Park***
  Soba z zajtrkom
  1/1 20.300
  1/2 24.800

  Apartmaji Vila Barka
  APP 1/2 - 1/4 28.600 35.700

  Fotogalerija

   

  Arhivi