Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poročanje za namene statistike finančnih računov

  Obvestilo članom Združenja računovodskih servisov


  P O R O Č A N J E   Z A   N A M E N E   S T A T I S T I K E 
  F I N A N Č N I H   R A Č U N O V


  Upravni odbor Združenja računovodskih servisov je na svoji seji 5. 11.2003 obravnaval problematiko povezano s poročanjem za namene statistike finančnih računov.

  Pri tem se člani združenja računovodskih servisov zavedajo, da se omenjena problematika ne dotika le njih, ampak je poročanje naloga s katero se bodo srečale vse družbe v Republiki Sloveniji[1]. Računovodski servisi se s tem problemom še posebej poglobljeno ukvarjajo zato, ker vodijo poslovne knjige  večini malih družb. V skladu s sprejetim računovodskim kodeksom računovodski servisi nosijo odgovornost za strokovno opravljeno delo, zato za pravilno sestavo poročil čutijo še posebno odgovornost.


  1. Podlaga za obveznost poročanja, poročevalci ter roki za poročanje

  Z vstopom v Evropsko unijo (EU) bo Slovenija zavezana predložiti letne finančne račune Eurostatu (Council Regulation 2223/96), z vstopom v Evropsko monetarno unijo (EMU) pa četrtletne finančne račune Evropski centralni banki (Guideline of the European central bank - ECB/2002/7).

  V novembru 2003 bo na podlagi sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. list RS, št. 66/03) in navodila o izvajanju sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. list RS, št. 78/03) potekalo prvo poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov.

  V poročanje so vključeni vsi rezidenti Republike Slovenije, ki predstavljajo finančne in nefinančne družbe ter institucionalne enote vključene v sektor države po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev. Ne poročajo fizične osebe, samostojni podjetniki ter društva, politične stranke, sindikati, klubi, zveze, cerkvene skupnosti, humanitarne organizacije in drugi neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom.

  Poročajo se podatki stanj za leto 2001 in podatki stanj za leto 2002 ter podatki transakcij za leto 2002 po posameznih finančnih instrumentih, ki jih imajo posamezni obvezniki poročanja do institucionalnih sektorjev kot terjatev ali kot obveznost. Naslednja redna poročanja bodo potekala v začetku tekočega leta do 31. marca s podatki za predhodno leto.


  2. Problematika izvajanja poročanja s strani poročevalcev

  V uvodni predstavitvi k poročanju za namene finančnih računov je Banka Slovenije zapisala  »Prvo poročanje podatkov bo verjetno vključevalo precejšno mero vloženega dela in napora. Poročanje bo sčasoma manj težavno, v kolikor bodo poročevalci prilagodili svoje informacijske sisteme zahtevam poročanja za finančne račune.«  Takšna navedba potrjuje ugotovitve poročevalcev,  da je poročanje strokovno zahtevno ter da zahteva ustrezno prilagoditev informacijskih sistemov.  Na zahtevnost poročanja opozarja tudi dejstvo, da je Banka Slovenije poleg osnovnega Navodila za izvajanje sklepa o poročanju za namene statistike finančnih računov dodatno izdala še šest (6) podrobnih vsebinskih navodil in sicer:

  1. Navodilo za izpolnjevanje podatkov po sektorjih
  2. Navodilo za izpolnjevanje podatkov p finančnem instrumentu z razvrščanjem finančnih instrumentov
  3. Navedbe kontov kot usmeritve za poročanje po finančnih instrumentih
  4. Navodilo za vrednotenje stanj po finančnih instrumentih
  5. Navodilo za vrednotenje in ugotavljanje transakcij
  6. Predstavitev obrazcev za poročanje


  Upravni odbor Združenja računovodskih servisov je obravnaval vsebino poročil, način poročanja ter roke poročanja in pri tem še posebej opozoril na naslednje probleme:

  1.  Nepravočasno in neustrezno informiranje

  Obvezniki poročanja niso bili pravočasno seznanjeni z vsebino poročanja. Ob tako zahtevnih poročilih kot je poročanje za namene statistike finančnih računov je nujno, da so vse informacije, sklepi in navodila objavljeni pravočasno, torej v času, ki dopušča razumen rok, da se obvezniki seznanijo z namenom in vsebino poročil, se ustrezno izobrazijo za pravilno obdelavo podatkov ter prilagodijo programsko opremo. 

  Ob tem so člani upravnega odbora izpostavili, da je Banka Slovenije za objavo sklepa ter ustreznih navodil potrebovala nerazumno veliko časa v primerjavi s časom, ki je ostal na voljo poročevalcem, da izpolnijo vse predpisane zahteve v zvezi s poročanjem:

  • objava Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov v Uradnem listu RS, št. 66/2003 z dne 07.julija.2003;
  • objava Navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov v Uradnem listu RS, št. 78/2003 z dne 08.avgusta.2003;
  • objava programa za zbiranje in obdelavo podatkov (v obliki excellove datoteke) - AJPES (Agencija za javnopravne evidence in storitve), 31.oktobra 2003;
  • rok za prvo poročanje, s katerim se naj bi se poročali podatki stanj dve leti  (za leto 2001 in za leto 2002)  ter podatki transakcij za leto 2002 po posameznih finančnih instrumentih, ki jih imajo posamezni obvezniki poročanja do institucionalnih sektorjev kot terjatev ali kot obveznost  30. novembra 2003.

  2. Zahteva po podatkih za nazaj

  V Republiki Slovenije je 3.081 računovodskih servisov[2], ki vodijo poslovne knjige večini majhnih gospodarskih družb in zanje sestavljajo tudi vsa potrebna poročila.  Zato razpolagajo z ustreznimi računalniškimi programi, ki zadoščajo vsem zakonskih zahtevam. Noben predpis doslej ni zahteval ločevanje poslovnih partnerjev po sektorski pripadnosti. Poročanje podatkov za namene statistike zahteva od poročevalcev, da zbirajo podatke po shemi, ki jim ni bila znana pred začetkom poslovnega leta. Dodatno  zbiranje podatkov predstavlja v primerjavi s pridobljeno informacijo nesorazmerno velik napor[3]

  3. Nepreglednost

  Programi za vnos podatkov so nepregledni, niso v pomoč sestavljalcu,  v preglednicah ni vgrajenih seštevkov.


  3. Ugotovitev

  Upravni odbor združenja računovodskih servisov ugotavlja, da je rok za prvo poročanje nerazumno kratek in ga glede na zgoraj navedena dejstva ne bo možno uresničiti. Ob tem opozarja, da (glede da se koledarsko leto 2003 zaključuje)  ne bo mogoče prilagoditi knjigovodskih evidenc niti za poročanje za leto 2003.


  4. Predlog

  Združenje računovodskih servisov predlaga takojšni sestanek s predstavniki Banke Slovenije glede možnosti rešitve nastale situacije v smeri izvzema iz obveznosti poročanja za leti 2001 in 2002 za male družbe.

   

  Ljubljana, 10.11.2003

   
   

  [1] Po podatkih AJPES je bilo v letu 2002

  • 36.255 majhnih družb
  • 975 srednjih družb
  • 821 velikih družb

  [2] Podatek iz leta 2002 - Združenja računovodskih servisih o številu gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo računovodenja za zunanje uporabnike

  [3] Iz informacije o porabljenem času, ki ga je za pripravo Poročila potrebovalo (eno) podjetje, ki je bilo zajeto v vzorec, izhaja, da sta za izdelavo poročila 2 (dve) osebi potrebovali 5 (pet) delovnih dni.

  Fotogalerija

   

  Arhivi