Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij

  Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur.l. RS 79/01 - v nadaljevanju Zakon) v svojem 28. členu nalaga revizijskim družbam, samostojnim revizorjem in pravnim ali fizičnim osebam, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, sestavo seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij. 

  V skladu z 9. členom Navodila o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja (Ur.l. RS 6/02 - v nadaljevanju Navodilo) pri izdelavi seznama indikatorjev v organizacijah, revizijskih družbah, samostojnih revizorjih in pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, lahko sodelujejo tudi združenja in društva, katerih člani so zavezanci.

  Na podlagi Navodila Združenje računovodskih servisov objavlja seznam indikatorjev in jih priporoča v uporabo svojim članom. Člani Združenja so pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ki ima v Standardni klasifikaciji dejavnosti šifro 74.12 (knjigovodstvo, računovodstvo, davčno svetovanje in revizija).

  Seznam indikatorjev je bil sprejet na seji upravnega odbora Združenja računovodskih servisov 21.8.2002. Ob tem opozarjamo, da je seznam indikatorjev priporočljiv nikakor pa ne zavezujoč.  Prav tako za računovodske servise ni zavezujoč nobeden od seznamov, ki so ga pripravile druge institucije. Edini indikatorji, ki bi jih bili dolžni upoštevati, so indikatorji, ki bi jih objavil Minister za finance.[1] 

  Družba ali fizična oseba, ki mora v skladu z 28. členom Zakona sestaviti seznam indikatorjev, seznam pripravi samostojno. Pri tem lahko v celoti upošteva predlagane indikatorje Združenja, lahko upošteva le nekaj izmed naštetih ali pa celo nobenega in sestavi seznam s popolnoma drugimi indikatorji. Prav tako ni pomembno njihovo število.

  Glede na to, da Zakon osebam, ki opravljajo računovodske storitve poleg sestave seznama indikatorjev nalaga tudi skrb za strokovno usposabljanje, bo Združenje v nadaljevanju pripravilo ustrezen program usposabljanja.

   


   

  SEZNAM INDIKATORJEV ZA PREPOZNAVANJE SUMLJIVIH TRANSAKCIJ

  1. Stranka brez utemeljenega razloga ne odpre poslovnega računa tudi po preteku enega leta od vpisa družbe v sodni register.
  2. Stranka brez ekonomske ali pravne logike odpre ali vodi več računov ali posluje preko teh računov, ki v nasprotju s predpisi niso prikazani v bilancah.
  3. Stranka ne ve zanesljivo, kje se nahaja njena poslovna dokumentacija.
  4. Stranka v nasprotju s poslovno prakso prosi, da računovodja zanjo v svojem imenu in za svoj račun opravi transakcijo.
  5. Prekinitev pogodbe o sodelovanju zaradi zahteve po dodatnih pojasnilih o določenih transakcijah, brez drugih utemeljenih razlogov.
  6. Nepojasnjen enkratni prihodek, ki presega 10-kratnik povprečne enomesečne realizacije preteklega leta iste dejavnosti, brez razširitve dejavnosti (ni novih zaposlenih, isti poslovni prostori...).
  7. Nelogični odpisi terjatev in obveznosti, ki presegajo 10 % sredstev stranke.
  8. Ekonomsko ali pravno nelogično poslovanje stranke s subjekti iz držav, ki so znane po proizvodnji mamil.
  9. Ekonomsko ali pravno nelogično poslovanje stranke s subjekti iz držav, ki so znane kot davčni raj (na primer: plačilo stroškov svetovanja ali stroškov za raziskave tržišča družbi, ki ne opravlja ali ne sme opravljati trgovske ali proizvodne dejavnosti v državi, v kateri je registrirana, ali fiduciarni ali drugi podobni družbi tujega prava z neznanimi lastniki ali upravljalci).
  10. Nelogični prilivi iz računov v tujini ali nelogični odlivi na račune v tujini, kjer stranka nima poslovnega partnerja.
  11. Nelogično opravljanje transakcij pod mejo, za katero je predpisana transakcija.
  12. Nelogično gotovinsko poslovanje, ki se izvaja pod mejo, za katero je predpisano sporočanje transakcij Uradu.
  13. Nelogično predčasno odplačevanje kreditov ali posojil.
  14. Dajanje posojil delničarjem ali zaposlenim, ki je v nasprotju s predpisi.
  15. Plačila za nedefinirane storitve ali plačila za večji obseg storitev, kot jih je mogoče dokazati.
  16. Stranka sklene pogodbo o življenjskem zavarovanju s plačilom enkratne premije in nato brez utemeljenega razloga predčasno prekine pogodbo.
  17. O transakcijah ni nobenih dokazil oziroma so le-ta pomanjkljiva.

  [1] Minister za finance še ni izdal seznama indikatorjev. Prav tako se ne pričakuje, da bi jih izdal v kratkem času. Takoj, ko minister seznam objavil,  bodo člani Združenja o tem obveščeni.

  Fotogalerija

   

  Arhivi