Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Predstavitev rezultatov ankete - Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi

  Naročnik: 
  Združenje računovodskih servisov

  Izvajalec: 
  VERUS d.o.o.
  Lea Cirnski, Maja Topolovec
  Cesta k Tamu 6, 2000 Maribor

  anketiranje: junij - julij 2008
  analiza: oktober 2008

  Kazalo
  1. Namen ankete in izvedba
  2. Rezultati ankete
  3. Sklepi in ugotovitve

  1. Namen ankete in izvedba

  Računovodstvo ima pomembno vlogo v vsakem podjetju, zato je nujno, da računovodski servisi s svojimi storitvami izpolnjujejo pričakovanja podjetij in zagotavljajo visoko raven kakovosti storitev. Združenje računovodskih servisov si prizadeva za višjo kakovost storitev računovodskih servisov v Sloveniji, pri tem pa želi upoštevati tudi potrebe in pričakovanja podjetij.

  Z namenom izmeriti zadovoljstvo podjetij s storitvami računovodskih servisov in ugotoviti, v kakšnem obsegu koristijo te storitve, smo izvedli med slovenskimi podjetji anketo o njihovem zadovoljstvu z računovodskimi servisi.

  Cilji ankete so bili naslednji:

  • ugotoviti, kakšno je mnenje podjetij o storitvah računovodskih servisov in kakšna je stopnja njihovega zadovoljstva,
  • ugotoviti, kaj pričakujejo od računovodskih servisov,
  • med tistimi, ki ne koristijo storitev računovodskega servisa, ugotoviti razloge za to,
  • ugotoviti, kaj bi lahko računovodski servisi še izboljšali, da bi zadovoljili podjetja.

  Vprašalnik je bil poslan 29.485 slovenskim podjetjem, ki predstavljajo osrednjo ciljno skupino računovodskih servisov. V bazo naslovnikov so bila vključena podjetja v skladu z naslednjimi kriteriji:

  • letni promet nad 25.000 €,
  • izločitev srednjih in malih podjetij z več kot 50 zaposlenimi,
  • izločitev velikih podjetij,
  • izločitev dejavnosti 69.200 (SKD 2008 - računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje).

  Vprašalnik je bil poslan naslednji strukturi podjetij:

  Pravnoorganizacijska oblika

  Gospodarski
  subjekti (v %)

  Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

  85,14%

  Samostojni podjetnik posameznik s.p.

  8,70%

  Družba z neomejeno odgovornostjo d.n.o.

  3,54%

  Komanditna družba k.d.

  1,45%

  Delniška družba d.d.

  0,79%

  Glavna podružnica tujega poslovnega subjekta

  0,24%

  Gospodarsko interesno združenje GIZ

  0,10%

  Zavod

  0,02%

  Javni zavod

  0,01%

  Javno podjetje

  0,01%

   

  Prejeli smo 3.068 izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 10,40% vseh naslovnikov. V naslednjih treh točkah so predstavljeni osnovni podatki o podjetjih, ki so sodelovala v anketi.

  1.1. Pravnoorganizacijska oblika

  Kot je razvidno iz spodnjega grafa, je v anketi sodelovala približno enaka struktura podjetij kot je struktura naslovnikov.

   

  1.2. Pregled po regijah

  Razporeditev anketiranih podjetij po regijah je podobna razporeditvi podjetij v slovenskem gospodarstvu.

   

   

   

  1.3. Število zaposlenih

  Kar 86,34% anketiranih podjetij ima do 25 zaposlenih, kar predstavlja osrednjo ciljno skupino računovodskih servisov.

   

  Podatki v točkah 1.1. do 1.3. kažejo na reprezentativnost vzorca, ki zagotavlja, da predstavljajo rezultati v nadaljevanju dober posnetek stanja v Sloveniji.

  2. Rezultati ankete

  V nadaljevanju navajamo rezultate za posamezna vprašanja.

  Vprašanje: Ali koristite storitve računovodskega servisa?

  Večina anketiranih podjetij koristi storitve računovodskega servisa. Med njimi jih 2,59% vodi računovodstvo samostojno s svojimi kadri ob podpori zunanjega računovodskega servisa.

   

  Število zaposlenih v podjetjih, ki koristijo storitve računovodskih servisov

  Kar 89,73% podjetij, ki koristijo storitve računovodskega servisa, ima do 25 zaposlenih.  Med njimi prevladujejo z 71,89% podjetja z do 10 zaposlenih, kar nakazuje na visoke potrebe po tovrstnih storitvah med mikro podjetji.

   

   

  Vprašanje: Zakaj ne želite koristiti storitev računovodskega servisa?

  Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki ne koristijo storitev računovodskih servisov. Dobra četrtina teh anketiranih navaja kot razlog nezadovoljstvo s storitvami računovodskih servisov in je prenehala koristiti tovrstne storitve zaradi slabih preteklih izkušenj ali nezaupanja računovodskim servisom, da bodo kakovostno opravili storitve. Ta podatek nakazuje, na (pre)visoko število računovodskih servisov, ki ne zagotavljajo dovolj kakovostnih storitev.

  Večina anketiranih, ki je izbrala odgovor »drugo«, je navedla, da imajo v podjetju lastno računovodstvo, saj lahko delo opravijo sami oziroma želijo imeti interno računovodstvo. Kot naslednji najbolj pogost razlog navajajo lastno službo zaradi velikega obsega dela.

   

  Vprašanje: Kdo vodi vaše poslovne knjige?

  Med podjetji, ki ne koristijo storitev računovodskega servisa, jih 6,06% sodeluje z zunanjimi honorarnimi sodelavci. Pod »drugo« so anketirani večinoma navedli, da koristijo računovodske storitve matičnega podjetja oziroma nadrejene ali povezane družbe.

   

  Med anketiranimi podjetji, ki ne koristijo storitev računovodskega servisa, sodelujejo najpogosteje z zunanjimi honorarnimi sodelavci samostojni podjetniki (s.p.), v nekoliko manjši meri pa družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Ostala podjetja, ki ne koristijo storitev računovodskih servisov, ne sodelujejo z zunanjimi honorarnimi sodelavci.

   

  Vprašanje: Na osnovi česa ste se odločili za računovodski servis?

  Približno 86% anketiranih, ki koristijo storitve računovodskih servisov, je izbralo računovodski servis na osnovi priporočil in poznanstev. To očitno pomeni, da je trg nepregleden, saj večina potencialnih uporabnikov storitev ne more ali ne zna izbrati računovodskega servisa drugače kot po priporočilu znancev.

   

   

  Vprašanje: Zakaj ste se odločili, da vaše poslovne knjige vodi računovodski servis?

  Vsi trije razlogi so približno enako pomembno zastopani med podjetji, da se odločajo za sodelovanje z računovodskimi servisi. Pod »drugo« so anketiranci večinoma navedli, da prepuščajo računovodstvo računovodskim servisom, ker se ne spoznajo na računovodstvo in ga želijo prepustiti strokovnjakom.

  Vprašanje: V kakšnem obsegu koristite storitve računovodskega servisa?

  Večina anketiranih podjetij (približno 85%), ki koristi storitve računovodskih servisov, prepušča celoten obseg dela ali skoraj celoten obseg dela računovodskim servisom.

  Legenda:
  1 - celoten obseg
  2 - samo knjiženje
  3 - samo obračun DDV
  4 - samo obračun plač
  5 - izdelava letnega poročila

   

  Vprašanje: Razvrstite naštete lastnosti glede na pomen, ki ga ima posamezna lastnost za vaše zadovoljstvo z računovodskim servisom (1 pomeni najpomembnejše, 10 pa najmanj pomembno). Nato z oceno od 1 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo s storitvami računovodskega servisa (1 pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5 pa pomeni, da ste zelo zadovoljni).

  V tabeli v nadaljevanju je predstavljeno zadovoljstvo anketiranih podjetij s posamezno lastnostjo računovodskega servisa, hkrati pa so te lastnosti razvrščene po vrsti glede na njihovo pomembnost, ki jim jo anketirani pripisujejo.

   

   

  Pomembnost

  Povprečna ocena zadovoljstva

  Podjetja,
  ki niso
  izrazila
  zadovoljstva
  (v %)

  natančnost pri izvedbi storitev

  1

  4,26

  16,29%

  poznavanje zakonodaje

  2

  4,28

  16,93%

  cena storitev

  3

  3,84

  34,43%

  čas, ki ga računovodski servis nameni podjetju

  4

  4,15

  21,52%

  kakovost storitev

  5

  4,28

  16,15%

  odzivni čas za rešitev problema podjetja

  6

  4,31

  15,85%

  prijaznost računovodskega servisa do podjetja

  7

  4,57

  8,27%

  obrazložitev vsebin, ki podjetje zanimajo

  8

  4,18

  20,92%

  obveščanje o novostih in spremembah pomembnih za vaše poslovanje

  9

  3,89

  31,18%

  zaupanje, da računovodski servis razmišlja za podjetje

  10

  3,99

   

  27,46%

   

  Na prvih petih mestih so glede na pomembnost uvrščene: natančnost, poznavanje zakonodaje, cena, čas, ki ga računovodski servis nameni podjetju in kakovost storitev. Med prvimi petimi lastnostmi glede na pomembnost sta kar dve, s katerima so anketiranci zelo nezadovoljni, in sicer s ceno in časom, ki jim ga računovodski servis nameni. Prav tako je precej velik odstotek podjetij (približno 16%) nezadovoljnih s poznavanjem zakonodaje, z natančnostjo pri izvedbi storitev in kakovostjo storitev.

  Anketiranci prav tako niso v celoti zadovoljni z obveščanjem o novostih in spremembah, pomembnih za poslovanje podjetja. Kar 12,78% anketirancev je s tem nezadovoljnih ali celo zelo nezadovoljnih, 18,41% anketirancev pa le srednje zadovoljnih. 

  Kar 11,39% anketirancev ne zaupa računovodskemu servisu, da razmišlja za podjetje, 16,07% pa je izrazilo srednjo stopnjo zaupanja.

  V celoti gledano so anketirana podjetja sicer zadovoljna s storitvami računovodskih servisov, saj se povprečne ocene vseh zgornjih lastnosti gibljejo med 3,84 in 4,57. Kljub temu pa približno 20% do 30% anketiranih podjetij pri kar petih lastnostih ni izrazilo zadovoljstva, pri štirih lastnostih pa ni izrazilo zadovoljstva približno 16% anketiranih podjetij.

  Podatki kažejo, da bodo morali računovodski servisi še marsikaj izboljšati za dvig zadovoljstva svojih strank.

  Vprašanje: Ali ste seznanjeni z računovodsko tarifo?

  Velik del anketiranih, več kot 1/3, ni seznanjenih z računovodsko tarifo in ne vedo, da obstaja.

  Vprašanje: Kakšne so po vašem mnenju cene računovodskih storitev?

  Skoraj 1/3 anketirancev sicer meni, da so cene previsoke, vendar pa z 2/3 prevladujejo tisti, ki se jim cene zdijo primerne (tudi, če so visoke).

  Vprašanje: Opredelite stopnjo zaupanja med računovodskim servisom in vami kot stranko.

  Stopnja zaupanja med računovodskimi servisi in podjetji je dokaj visoka. Kar 80,73% jih je opredelilo stopnjo zaupanja kot visoko ali zelo visoko.

  Vprašanje: Kako pogosto komunicirate z računovodskim servisom?

  Večina podjetij komunicira z računovodskim servisom pogosto, in sicer kar 70,34% jih komunicira pogosteje kot enkrat tedensko.

   

  Vprašanje: Kaj pričakujete od računovodskega servisa? Navedite glede na pomembnost za vas.

  Na to vprašanje je odgovarjalo 73,62% anketiranih in so navedli po tri lastnosti, ki jih pričakujejo od računovodskega servisa. Na prvem mestu so najpogosteje navedli naslednje karakteristike:

  Lastnost

  Število anketirancev

  kakovost

  959

  poznavanje zakonodaje

  126

  usposobljenost in svetovanje

  109

  obveščanje o novostih

  78

  zaupanje

  67

  delovanje za dobro podjetja

  57

  korektnost

  46

  odgovornost, zanesljivost

  45

  ugodna cena

  32

  celovit servis

  29

  Ugodna cena ni na prvem mestu med pričakovanji podjetij. Podjetjem je pomembneje, da računovodski servis zagotavlja kakovost storitev, pozna zakonodajo in zna svetovati.

  Če združimo vse tri karakteristike, ki jih anketirani pričakujejo od računovodskih servisov, pridemo do rezultatov predstavljenih v spodnjem grafu, kjer je predstavljenih 10 najpomembnejših karakteristik, ki so jih navedli. Na prvi treh mestih pričakujejo natančnost, kakovost storitev in poznavanje zakonodaje. Tudi v tej razvrstitvi ugodna cena ni na vrhu pričakovanj.

  Vprašanje: Združenje računovodskih servisov se trudi, da bi se računovodska dejavnost zakonsko uredila. Kaj menite o tem?

  Večina podjetij, 75,29%, meni, da je to primerno oziroma nujno potrebno. To kaže na jasno izraženo podporo gospodarstva prizadevanjem za regulacijo dejavnosti z ustrezno zakonodajo.

  3. Sklepi in ugotovitve

  Anketa o zadovoljstvu podjetij z računovodskimi servisi je pokazala, da se bodo morali računovodski servisi v Sloveniji v prihodnje precej potruditi, da bodo dosegali visoko stopnjo zadovoljstva svojih strank.

  Glavne ugotovitve ankete kažejo naslednje:

  • Med anketiranimi podjetji, ki koristijo storitve računovodskih servisov, je kar 20% do 30% takih, ki s storitvami računovodskih servisov niso v celoti zadovoljni. Predvsem se nezadovoljstvo kaže v zvezi z natančnostjo izvedbe storitev, pri nezadostnem poznavanju zakonodaje s strani servisa, pri pomanjkljivem obveščanju o novostih in spremembah, ki so pomembne za poslovanje podjetja. Nezadovoljstvo se kaže tudi v pomanjkanju zaupanja, da računovodski servisi razmišljajo za podjetja, nekateri niso zadovoljni s cenami in pa s količino časa, ki jim ga servisi namenjajo.
  • Podjetja od računovodskih servisov pričakujejo predvsem zagotavljanje kakovosti storitev, natančnost, poznavanje zakonodaje in usposobljenost za svetovanje. Z nobeno od teh lastnosti podjetja niso najbolj zadovoljna.
  • Kar 25,69% podjetij ne koristi storitev računovodskih servisov zaradi slabih preteklih izkušenj ali nezaupanja računovodskim servisom. Tako računovodski servisi, ki ne opravljajo svojih storitev kakovostno, mečejo slabo luč na celotno dejavnost.
  • Podjetja, ki ne koristijo storitev računovodskega servisa, sodelujejo z zunanjimi honorarnimi sodelavci ali imajo lastno računovodsko službo. Med samostojnimi podjetniki (s.p.) jih skoraj 11% sodeluje z zunanjimi honorarnimi sodelavci, med družbami z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) pa več kot 6%.
  • Večina podjetij izbira računovodski servis na osnovi priporočil in poznanstev in ne na osnovi ponudbe in predstavitve.
  • Večina podjetij, ki koristi storitve računovodskih servisov, prepušča celoten obseg dela ali skoraj celoten obseg dela računovodskim servisom.
  • Kar 75,29% podjetij podpira predlog, da bi se računovodska dejavnost zakonsko uredila. Ta delež je izredno visok in kaže na to, da podjetja podpirajo ureditev dejavnosti in s tem trga. Očitno je, da trg ni transparenten, na kar kaže tudi podatek, da se večina podjetij odloča za izbiro računovodskega servisa na podlagi priporočil znancev.

  Za povečanje zadovoljstva podjetij s storitvami računovodskih servisov in dvig ugleda dejavnosti računovodskih servisov med podjetji bi bilo potrebno zakonsko urediti to dejavnost in tako preprečiti, da bi storitve računovodskega servisa lahko opravljale tudi osebe, ki za to niso ustrezno strokovno usposobljene. Kakovost opravljanja storitev in strokovna usposobljenost za izvajanje tovrstnih storitev bi morala postati samoumevna. Prav tako bodo morali računovodski servisi v prihodnje posebno pozornost nameniti upravljanju odnosov s svojimi strankami in skrbeti za njihovo zadovoljstvo.
   


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi