Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Davčne blagajne: s 1. februarjem strožji nadzor

  V preteklih treh tednih so bile nadzorne aktivnosti usmerjene predvsem v preventivno delovanje

   S 1.  februarjem bodo nadzorniki Finančne uprave RS začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem  glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn. Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov. Prekrškovni postopki se bodo vodili tako zoper zavezance, ki bodo kršili zakonodajo, kot tudi zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelali v skladu z določbami zakona. Posebna pozornost bo namenjena neizdajanju računov.

  Nadzori bodo opravljeni na podlagi:

  • analiz podatkov, ki jih na Finančno upravo RS pošiljajo zavezanci v postopku davčnega potrjevanja računov;
  • ugotovitev na terenu;
  • izjav zavezancev, da po novem poslujejo izključno negotovinsko (npr. dejavnost gradbeništva, storitve servisiranja). Te izjave bomo preverjali v okviru nadzora.
  • analize podatkov iz aplikacije za potrošnike »Preveri račun«, preko katere potrošniki javljajo informacije o zavezancih, ki ne izdajajo računov, informacije o tem, ali zavezanci izdajajo račune iz sistema davčnih blagajn ter informacije o tem, ali se podatki na preverjanem računu ujemajo s podatki, ki jih potrošniku v postopku preveritve sporoči Finančna uprava;
  Nadzorne aktivnosti v januarju 2016

  Nadzorne aktivnosti Finančne uprave RS in Tržnega inšpektorata RS so bile v preteklih treh tednih usmerjene predvsem v preventivno delovanje, katerega namen je bil čim večjemu številu zavezancev omogočiti, da svoje poslovanje kar najhitreje uskladijo z zakonskimi obveznostmi. V ta namen so uslužbenci obeh organov opravljali nadzore na terenu. Finančna uprava RS je 10.700 zavezancem, ki se še niso vključili v sistem, poslala tudi posebno obvestilo s pozivom za pojasnitev okoliščin, zakaj še ne (davčno) potrjujejo računov. 

  Inšpektorji in uslužbenci mobilnih oddelkov Finančne uprave RS so v treh tednih izvedli preko 6.300 nadzorov. Zavezancem, ki še niso davčno potrjevali izdanih računov, je bil postavljen dodaten 15 dnevni rok, v katerem morajo izpolniti svoje zakonske obveznosti.

  Za nadzor posameznih členov tega zakona (npr. vsebina računa, neizdaja računa in obvestilo potrošniku) je poleg Finančne uprave RS pristojen tudi Tržni inšpektorat RS, ki je izvedel dodatnih 610 nadzorov v okviru svojih pristojnosti.

  V opravljenih nadzorih obeh organov je bilo ugotovljeno 380 (5,5%) nepravilnosti. Skladno z Zakonom o prekršku so bila za ugotovljene nepravilnosti izrečena opozorila.

  V nadaljevanju predstavljamo tri primere najpogosteje ugotovljenih nepravilnosti, za katere obstaja velika verjetnost, da gre za namerno prirejanje podatkov oziroma izogibanje sistemu davčnih blagajn.

  PRIMER 1: nepravilna uporaba programske rešitve, ki omogoča izbiro možnosti za izdajo davčno potrjenih ali nepotrjenih računov (dvojne blagajne):

   

  PRIMER 2: podatki iz računa, izdanega potrošniku, se ne ujemajo s podatki, ki jih davčna blagajna posreduje informacijskemu sistemu FURS. Namesto, da bi bil račun poslan v potrditev v višini 3,7 EUR, je bil v višini 0,00 EUR.

  PRIMER 3: izdajanje računov z enako ZOI številko:


  Poleg navedenih nepravilnosti ugotavljamo tudi primere:

  • davčno nepotrjenih računov (izdanih ob prekinitvi povezave), ki niso potrjeni v zakonskem roku dveh oziroma desetih dneh od izdaje računa;
  • izdaje računov brez oznake operaterja naprave (blagajnika), oziroma primere, v katerih oznaka operaterja ni povezana z  ustrezno davčno številko operaterja;
  • v katerih zavezanci nimajo na vidnem mestu obvestil o obveznosti izdaje računov;
  • zavezancev, ki nimajo sprejetih ustreznih internih aktov, ali pa navedbe v internih aktih niso skladne z dejanskim stanjem;
  • nepravilno sestavljenih številk računov;
  • neberljivih QR kod oziroma črtnih kod;
  • računov brez oziroma z neustrezno navedbo časa izdaje računa, itd.

  V zvezi z uporabo računov iz vezane knjige računov (VKR) ugotavljamo, da:

  • le te pogosto niso predhodno potrjene pri Finančni upravi RS;
  • računi niso potrjeni v roku 10 dni od dneva izdaje računa;
  • zavezanci izdajajo »račune« iz tiskovin, ki niso VKR (uporabljajo stare paragonske bloke).

  Na podlagi opravljenih nadzorov ugotavljamo, da ima večina zavezancev, ki izdaja večje število računov, davčne blagajne že urejene, ali pa so v fazi njihove dokončne implementacije in v tem obdobju izdajajo račune iz VKR.

  Ob izvajanju nadzorov glede davčnega potrjevanja račun se vzporedno izvajajo tudi nadzori na področju dela in zaposlovanja na črno. Opravljenih je bilo 670 nadzorov, nepravilnosti so bile ugotovljene v 25 (3,7 %) primerih.

  Pomemben vir ugotovljenih nepravilnosti so tudi podatki o preverjanju računov z mobilno aplikacijo »Preveri račun«, preko katere so potrošniki doslej preverili že preko 1,6 milijona računov. Potrošniki preko mobilne aplikacije preverijo vsak 30 račun, ki je izdan iz davčne blagajne. Vsako sekundo je preverjen vsaj en račun. Mobilno aplikacijo si je na svoje mobilne telefone preneslo že 64.000 potrošnikov. Do 26. 1. 2016 je oblikovanih 78.000 paketov z 10 računi različnih izdajateljev, ki sodelujejo v nagradni igri.

  Finančna uprava RS na svoji spletni strani tekoče zagotavlja informacije o izvajanju tega zakona ter odgovore na vprašanja zavezancev in kupcev, kar bo zagotovljeno tudi v prihodnje.

  Odnosi z javnostmi,
  Finančna uprava RS

  Fotogalerija

   

  Arhivi