Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Ugotavljanje lastnosti zavarovanca po uradni dolžnosti od 1. aprila 2016 dalje

  Obvestilo glede začetka s postopki ugotavljanja lastnosti zavarovanca od 1. aprila 2016 dalje v skladu z ZPIZ-2B

  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) je na podlagi povezave z bazo podatkov poslovnega registra Republike Slovenije in primerjave teh podatkov s podatki v bazi matične evidence zavarovancev vzpostavil poslovna poročila, iz katerih je razviden nabor oseb, ki bi v skladu z veljavno zakonodajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja morale biti vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa to niso, oziroma so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključene za krajši delovni oziroma zavarovani čas.

  Po določbi prvega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13, v nadaljevanju ZPIZ-2) se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali drugo dovoljeno dejavnost. po tretjem odstavku istega člena se samozaposlene osebe zavarujejo za polni zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15, v nadaljevanju ZPIZ-"b) v tretjem odstavku 37. člena določa, da se morajo osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona (1. 1. 2016) opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po 15. ali 16. členu zakona in niso uživalci pokojnine iz 406. člena ZPIZ-2, do 31. marca 2016 obvezno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z dnem vložitve prijave v zavarovanje. Nadalje je v četrtem odstavku tega člena določeno, da za osebe, ki se do 31. marca 2016 ne vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod ne glede na določbo četrtega odstavka 81. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14, ZMEPIZ-1) po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 1. aprila 2016 dalje.

  Zavod je s sporočilom za javnost dne 17. 3. 2016 naveden krog oseb obvestil, kako in na kakšen način lahko svoj status uredijo do 31. 3. 2016 in hkrati tudi opozoril, da bo v primeru, da svojega statusa te osebe ne uredijo, uvedel postopke po uradni dolžnosti. Sporočilo za javnost je bilo objavljeno na spletni strani zavoda, obveščeni pa so bili tudi mediji, ki so sporočilo za javnost v informativnih oddajah tudi povzeli.

  Na podlagi navedenega vas obveščamo, da smo po uradni dolžnosti začeli s postopki ugotavljanja lastnosti zavarovanca po določbi 15. člena in 16. člena ZPIZ-2, od 1. 4. 2016 dalje, za polni zavarovalni čas 40 ur na teden oziroma do polnega zavarovalnega časa.

  Zavod bo kot izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja v okviru svojih pristojnosti preveril obveznost oziroma pravilnost vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za približno 7.000 oseb, ki imajo registrirano samostojno dejavnost oziroma so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb, v katerih so hkrati tudi poslovodne osebe. Za osebe, za katere se bo ugotovila lastnost zavarovancem, je povezano tudi plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. 4. 2016 dalje.

  Služba za odnose z javnostmi,
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

  Priloga: Rok za ureditev statusa oseb v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanje v skladu z ZPIZ-2B, sporočilo za javnost z dne 17. 3. 2016

  Fotogalerija

   

  Arhivi