Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: FinD-INFO: Odlog plačila DDV v času epidemije

  Mag. Tanja Urbanija je za portal FinD-INFO pripravila predstavitev odloga plačila DDV z dveh časovnih vidikov, odlog v situaciji brez epidemije ter trenutne možnosti v času COVID-19.

  Zavezanci lahko za odlog plačila DDV zaprosite, če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Odlog je možen za največ dve leti oz. obročno plačilo, ki je možno v največ 24 obrokih. Za čas odloga obresti ne tečejo. Organ odloči o vlogi v osmih dneh. Vlogo oddate preko portala eDavki. Na osnovi vaše vloge FURS izda odločbo, ki jo vroči preko portala eDavki. V primeru, da davka ne plačate kot je določeno v odločbi, boste morali plačati zamudne obresti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri  (96. člen ZDavP-2). Najprej morate oddati DDV obračun, šele nato pa naredite vlogo za odlog ali vlogo za obročno plačilo.


  1.   Prva možnost – splošni pogoji za odlog brez epidemije

  V tem delu, ki je uporaben v času, ko ni razglašena epidemija, bi lahko rekli, da imamo dve niansi izvedbe in sicer:

  • splošni postopek odloga plačila in
  • odlog plačila pri katerem FURS-u ponudimo zavarovanje (103. člen ZDavP-2).

  Že pred epidemijo smo imeli in imamo v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) splošno določbo v 102. členu, ki določa, da davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka (DDV je tudi davek, ne velja pa ta določba za davčni odtegljaj in DDPO akontacijo oz. akontacijo DDD) za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. Vlogo smo  lahko oddali kot lasten dokument preko eDavki. Organ je o vlogi odločil v roku 30 dni. Za čas odloga so obresti 2% letno.

  Koliko takih vlog  sem videla ali naredila. Skoraj nič. Ali je določba za DDV področje  praktična je bolj retorično vprašanje, ker ima organ 30 dni časa za odgovor vmes pa je v praksi organ gotovo izdal že opomin in nato izvršbo.

  Te možnosti vam v trenutnih razmerah ne priporočam.

  2.   Druga možnost – pogoji za čas epidemije

  Nikjer v ZIUZEOP ni posebej naveden DDV. Zaradi tega velja zmotno prepričanje, da se ne da odložiti plačila DDV po interventni zakonodaji, kar ne drži. Celo FURS v pogostih vprašanjih in odgovorih navaja pri odgovoru št. 19, da je odlog možen tudi pri DDV-ju. To možnost  ZIUZEOP  vsebinsko zelo dobro opredeli že v 1. členu, ko vsebinsko pove, da se ta zakon uporablja za omilitev posledic epidemije COVID-19 med drugim na področju davkov.

  Za odlog plačila DDV lahko zaprosite, če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Odlog je možen za največ dve let oz. obročno plačilo je možno v največ 24 obrokih. Za čas odloga obresti ne tečejo. Organ odloči o vlogi v 8-ih dneh. Vlogo se odda preko portala eDavki. Na osnovi vaše vloge FURS izda odločbo, ki se vroča preko eDavki. Če davka ne plačate kot je določeno v odločbi boste morali plačati zamudne obresti po 0,0247odstotni dnevni obrestni meri (96. člen ZDavP-2).

  Najprej morate oddati DDV obračun, šele nato pa naredite vloga za odlog  ALI vloga za obročno plačilo. Najprej morate oddati DDV-O obračun zato, ker se v vlogi za odlog ali obročno plačilo sklicujete na oddan obračun in na znesek DDV po oddanem obračunu. 

  Pogoji:

  Vsak ima zelo svoj specifičen razlog  kako naj dokaže, da ima zaradi epidemije nižji prihodek. Pri nekaterih je to vladni odlok, s katerem je prepovedano opravljanje dejavnosti. Pri teh zavezancih je zadeva relativno enostavna, saj se pri razlagi sklicujejo na odlok, kjer priporočam, da navedete točen naziv odloka in v katerem Uradnem listu je bil objavljen ter, da še navedete vrednost prometa po oddanih DDV-O obračunih v letu 2020, če se iz njih vidi občuten upad prihodkov. Pri drugih zavezancih, ki sicer še vedno opravljajo dejavnost, pa bodo občuten upad prihodkov verjetno dokazovali na druge načine kot iz prometa iz DDV-O obračunov. Lahko je to print kontov prihodkov pri čemer svetujem primerjavo z lanskim letom.  Pomembno je, da dokažete upad prihodkov ter da razložite povezavo med upadom prihodkov in razglašeno epidemijo.

  Postopek oz. kakšna je vloga in kako se jo odda

  Obrazec oz. vloga za odlog je dostopna na: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?category=obrok

  Ko oddajate izpolnjen obrazec, ki je dostopen na zgoraj navedeni povezavi, kot lastni dokument preko eDavki,  morate kot tip vloge označi kot kaže slika:

  Slika 1

   

  Razlog je v tem, da mora organ vedeti, da je kot lastni dokument naložena vloga, ki se nanaša na odlog oz. obročno plačilo zaradi COVID-19, ker finančni organ te vloge rešujejo »prednostno«.

  Časovno planiranje:

  Davek se plačuje zadnji delovni dan v mesecu. Če nočete biti v zamudi morate DDV-O obračun in vlogo oddati 9 dni pred dnem, ko je davek treba plačati. Razlog je v tem, da organ za odločitev o vaši vlogi rabi 8 dni. Če vlogo oddate zadnji delovni dan v mesecu je malo verjetno, da bo organ vlogi ugodil že isti dan. Zaradi tega boste avtomatično v zamudi s plačilom.

  Kako zadevo časovno planirati bom prikazala na obračunu za april.  Če vas zanima za mesec maj, vse skupaj samo zamaknete za en mesec. DDV-O obračun za april morate oddati ali do 20. maja (če opravljate tudi EU promet in posledično oddajate RP-O za april) ali pa do petka, 29. maja. Ker organ za odločanje rabi 8 dni morate DDV-O obračun za april, če ne opravljate EU prometa blaga ali storitev  oddati najkasneje do 21. maja. Do 29. maja bi moral finančni organ odločiti o vaši vlogi (priporočam vam, da ste v vlogi glede števila mesecev za odlog plačila ali pri obročnem plačilu realni). Na ta način boste na dan, ko bi bilo sicer treba davek plačati že vedeli ali vam je organ z določbo dovolil odlog ali ne.

  Na kaj je še treba paziti:

  Če davka ne plačate kot je določeno v odločbi, ki jo izda FURS na osnovi vaše vloge, boste morali plačati še zamudne obresti. Ta sistem lahko uporabljate v času, ko je razglašena epidemija. Ko bo tega konec boste lahko delali le še po točki 1.

   

  Vir >>

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi