Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Slovenski podjetniški sklad s prilagojenimi merili za financiranje obratnega kapitala MSP, 31. 3. 2020

  V okviru razpisa P1 plus 2020 SPS razpisuje 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere, kar naj bi okrepilo okoli 430 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v industrijo 4.0. 


  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 20.03.2020 v Uradnem listu RS št. 31/2020 objavil javni razpis P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

  Podjetja so deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,50 % do 1,00 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnosti  in starosti podjetja.

  Z izdajo garancije se:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja)
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev
  • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let

  Strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

  Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2021. Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 10. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020.

  Postopek pridobitve garancije je enostaven. Povprečen čas od oddaje vloge do odobritve je okoli 1 mesec. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje lahko prijavi na javni razpis P1 plus 2020. V primeru pozitivne ocene s strani SPS se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita. Posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji SPS (za največ dva projekta, vendar za različni kreditno-garancijski liniji).

  Fotogalerija

   

  Arhivi