Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poslovno sodelovanje s strankami opredelite s tipsko pogodbo

  Poslovni odnosi med izvajalci računovodskih storitev in našimi strankami postajajo vedno bolj kompleksni. Če smo bili še pred nekaj leti nekakšni uredniki poslovnih knjig, smo ta opravila zdaj v veliki meri prepustili avtomatizaciji, sami pa prevzeli malce bolj svetovalsko vlogo, ki zahteva tudi več znanja in odgovornosti. S tem se je spremenila tudi naša ponudba storitev, ki jo je pogosto težko konkretno opredeliti, zato prihaja do nesporazumov o dolžnostih enega in drugega partnerja v tem razmerju. Dokler se s strankami dobro razumemo in odlično sodelujemo, ne razmišljamo o uradni plati našega odnosa. Zatakne pa se, ko pride do nesporazumov. Šele takrat se zavemo, da je stvari dobro imeti črno na belem.

  Pogodba o opravljanju računovodskih storitev vzpostavlja dolgoročno pogodbeno razmerje. Z njo opredelimo ključne sestavine razmerja med računovodskim servisom in naročnikom storitev. Pred začetkom sodelovanja se s stranko dogovorimo, kako in v kakšnem obsegu bo potekalo sodelovanje in v pogodbi čim bolj natančno opišemo zadolžitve obeh podpisnikov. Interes naročnika je končni rezultat v obliki računovodskih evidenc, izdanih računov, obračunanih plač, oddanih letnih poročil in davčnih obračunov. Interes računovodje pa je primerno plačilo, ki mu omogoča kakovostno opravljanje dela.

  Osnovne pogodbene dolžnosti naročnika računovodskih storitev so praviloma:

  • ob začetku sodelovanja računovodji preda urejene poslovne knjige in računovodske izkaze, pripravljene dan pred tem,
  • v času pogodbenega razmerja mu pravočasno dostavlja verodostojne poslovne listine in ostale informacije, ki jih računovodja potrebuje za evidentiranje poslovnih dogodkov,
  • pravočasno in redno poravna svoje finančne obveznosti do računovodje.

  Osnovne pogodbene dolžnosti izvajalca računovodskih storitev pa so:

  • tekoče in strokovno opravljanje svojega dela za naročnika,
  • opozarjanje naročnika na spremembe zakonodaje,
  • predaja urejenih računovodskih izkazov in poslovnih knjig naročniku ob zaključku del.

  Te bistvene sestavine je Zbornica računovodskih servisov vključila v prenovljeno tipsko pogodbo, ki jo je pripravila po pozornem preučevanju problemov iz prakse. Z njo želi članom ZRS olajšati sklepanje pogodbenih razmerij z naročniki, zmanjšati poslovna tveganja in zaščititi interese obeh strank. Sestavljena je iz dveh delov:

  • tipske pogodbe in
  • splošnih pogojev poslovanja.

  Tipska pogodba vključuje osnovne sestavine poslovnega razmerja med računovodjo in stranko, konkretno vsebino pa določita podpisnika. Splošni pogoji podrobneje opredeljujejo njune pravice, obveznosti in odgovornosti ter posledice njihovega kršenja.

  Ključna vsebina pogodbe o računovodenju

  Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev vsebuje:

  • opredelitev predmeta pogodbe: seznam računovodskih, pa tudi neračunovodskih opravil, ki jih bo izvajalec nudil naročniku,
  • opredelitev dodatnih del: naknadno naročena opravila izvajalec obračunava po veljavnem ceniku, če jih izvaja pogosto, pa jih podpisnika lahko z aneksom dodata k pogodbi,
  • cenik z urnimi postavkami za delo računovodje: izvajalec lahko za svoja opravila določi mesečni pavšal, plačilo po dejansko opravljenih storitvah ali medletni pavšal s končnim obračunom po dejansko opravljenih storitvah,
  • določila o hrambi dokumentacije: stranka je dolžna v dogovorjenem roku prevzet dokumentacijo, ki je računovodja ne potrebuje več, za hrambo čez predviden rok pa mu ta lahko zaračuna stroške hrambe,
  • verodostojnost poslovnih listin: stranka je dolžna računovodji dostavljati verodostojne knjigovodske dokumente s točnimi podatki, računovodja pa lahko ob morebitnem sumu na nepravilnosti zahteva pojasnilo oziroma odstopi od pogodbe,
  • način prenehanja pogodbenega razmerja: pogodbeni stranki lahko pogodbo prekineta sporazumno, lahko pa se ena od strank odloči za redno ali izredno prekinitev – postopek ob prekinitvi določajo splošni pogoji poslovanja.
  Prevedena bo tudi v štiri jezike (angleški, nemški, italijanski in madžarski jezik).
  Tipsko pogodbo o opravljanju računovodskih storitev s splošnimi pogoji lahko člani ZRS naročijo na spletni strani Zbornice računovodskih servisov.

  Fotogalerija

   

  Arhivi